470/2020. (X. 29.) Korm. rendelet

az utazási vállalkozók 2021. évre vonatkozó vagyoni biztosíték kötelezettségének különös szabályairól

A Kormány a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2019. december 31. napján már működő utazásszervezői, illetve utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedelmi tevékenységet folytató, a kereskedelmi hatóság vonatkozó hatósági nyilvántartásában e tevékenységi körök valamelyikének megjelölésével nyilvántartott vállalkozó (a továbbiakban: utazási vállalkozó) vonatkozásában az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (3)-(10) bekezdését az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § Az utazási vállalkozó az R. 8. § (6) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét a 2020. évben november 15-ig köteles teljesíteni, és azzal egyidejűleg köteles a kereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) felé adatot szolgáltatni minden utazási szerződéssel összefüggésben az általa kibocsátott utazási utalványok számáról és összesített értékéről.

3. § (1) Az utazási vállalkozó az R. 8. § (8) és (10) bekezdése szerinti vagyoni biztosíték igazolásának kötelezettségével összefüggésben a (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerint jár el azzal, hogy a vagyoni biztosíték mértéke nem lehet kevesebb az R. 8. § (3) bekezdésében és az R. 10/A. §-ában meghatározott minimum összegeknél.

(2) Ha az R. 8. § (8) bekezdése szerinti időszakra vonatkozó vagyoni biztosíték igazolásával összefüggésben az utazási vállalkozó által 2020. december 31-éig várható 2020. évi értékesítési nettó árbevétel nem éri el az R. 8. § (4) bekezdésében hivatkozott, a hitelintézettel kötött garanciaszerződés, a biztosítási szerződés megkötésének, illetve a pénzbeli letét elhelyezésének évét megelőző évben realizált, vagy az R. 8. § (6) bekezdésében meghatározott következő évre tervezett nettó értékesítési árbevétel 50%-át, akkor az R. 8. § (8) bekezdése szerinti időszakra vonatkozó vagyoni biztosíték mértékének meghatározásakor az R. 8. § (4) bekezdése szerinti legnagyobb árbevétel 50%-át kell alapul venni.

(3) Az R. 8. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vagyoni biztosíték mértékének meghatározása során a (2) bekezdés nem alkalmazható.

(4) Az utazási vállalkozó a 2020. évben november 15-ig köteles a Kormányhivatalnak igazolni, hogy rendelkezik az előírt mértékű - a hitelintézettel kötött garanciaszerződés, illetve a biztosítási szerződés megkötése, illetve a pénzbeli letét elhelyezése évét követő év december 31-éig terjedő időszakára szóló - vagyoni biztosítékkal.

(5) A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés hatályának meghosszabbítására - a lejárat időpontjától függetlenül - 2020. november 15-ig köteles az utazási vállalkozó, és köteles ennek megtörténtét a Kormányhivatal felé igazolni. Ha a felek a szerződést nem hosszabbítják meg, az utazási vállalkozónak 2020. november 15-ig igazolnia kell a Kormányhivatal részére, hogy más hitelintézettel vagy biztosítóval kötött szerződést.

4. § (1) A 3. § (2) bekezdése szerint igazolt vagyoni biztosíték vonatkozásában az R. 8. § (9) bekezdése az irányadó azzal, hogy az utazási utalványoknak a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: 2020. évi LVIII. törvény) utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre alkalmazandó különös szabályai alapján vezetett nyilvántartás szerinti értékét az R. 10. § (1) bekezdésében meghatározott költségek, előlegek, illetve díjak, valamint az utazók által utazási csomagok, utazási szolgáltatásegyüttesek igénybevételére befizetett előlegek és részvételi díjak összegénél mindenkor számításba kell venni.

(2) Az utazási vállalkozó a 2020. évi LVIII. törvény utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre alkalmazandó különös szabályai alapján nyilvántartott összegnek, valamint az R. 8. § (12) bekezdése szerint nyilvántartott előlegek és részvételi díjak összegének 2021. március 31., 2021. április 30. és 2021. május 31. napján aktuális állásáról köteles a vonatkozó határnapokat követő 3 munkanapon belül a Kormányhivatal felé - a Kormányhivatal külön felhívása nélkül - adatot szolgáltatni.

(3) A (2) bekezdésben szereplő valamennyi adatszolgáltatási kötelezettség megfelelő és határidőre történő teljesítése, illetve a (2) bekezdésben meghatározott - szükség szerinti - kötelezettség határidőre történő teljesítése esetén az utazási vállalkozót nem terheli az R. 8. § (6) és (7) bekezdésében meghatározott, 2021. május 31-ei esedékességű adatszolgáltatási és vagyonibiztosíték-emelési kötelezettség.

5. § A 4. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségek nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Kormányhivatal az R. 11/A. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint köteles eljárni, az R. 11. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott jogkövetkezményre vonatkozó figyelemfelhívással és szükség szerinti alkalmazásával.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök