511/2020. (XI. 20.) Korm. rendelet

a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet, továbbá a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (11) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. § a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 10. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény esetében vízügyi hatóságként, vízvédelmi hatóságként, valamint szakhatóságként országos illetékességgel a Nemzeti Földügyi Központ mint öntözési igazgatási szerv jár el."

(2) Az R1. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Kormány országos vízügyi hatóságként, továbbá országos vízvédelmi hatóságként - országos illetékességgel - a (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki, amely a hatóság első fokú vízügyi hatósági, vízvédelmi hatósági eljárása esetén másodfokon jár el."

(3) Az R1. 6/A. alcíme a következő 10/B. §-sal egészül ki:

"10/B. § (1) A mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény esetében eljáró vízügyi és vízvédelmi hatóság vízgazdálkodási, vízvédelmi feladat- és hatáskörei gyakorlásával összefüggésben a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e) és h) pontjában, valamint kizárólag ezekhez kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott, továbbá a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket az agrár-vidékfejlesztésért és a földügyért felelős miniszter gyakorolja.

(2) A mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény esetében eljáró vízügyi és vízvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában az Ákr. szerinti felügyeleti jogköröket az agrár-vidékfejlesztésért és a földügyért felelős miniszter gyakorolja."

(4) Az R1.

a) 10. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "első fokon" szövegrész helyébe az "a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel első fokon" szöveg,

b) 10/A. § (1)-(4) bekezdésében a "gyakorolja" szövegrész helyébe a "gyakorolja, a 10/B. § szerinti kivétellel" szöveg

lép.

2. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 79. §-a a következő 8. ponttal egészül ki:

[Az agrárminiszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

"8. mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezéséért,"

(felelős tagja.)

(2) Az R2. 40. § (1) bekezdés

a) 25. pontjában a "vízgazdálkodásért" szövegrész helyébe az "a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezését kivéve a vízgazdálkodásért" szöveg,

b) 27. pontjában a "vízvédelemért" szövegrész helyébe az "a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezését kivéve a vízvédelemért" szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére