557/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 28/C. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) Veszélyhelyzet vagy egészségügyi válsághelyzet miatt elhalasztott ellátások esetén a szolgáltató (7) bekezdés szerinti bázis teljesítményét a veszélyhelyzettel vagy egészségügyi válsághelyzettel érintett finanszírozási évben a veszélyhelyzet vagy egészségügyi válsághelyzet időtartamával és mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni."

2. § Az R. IV. EGÉSZSÉGÜGYI SZAKELLÁTÁS fejezet "Általános szabályok" alcíme a következő 28/E. §-sal egészül ki:

"28/E. § (1) A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a fogvatartottak egészségügyi ellátására évi 1575 millió forint összegben részesül, melyet a finanszírozó havi egyenlő fix összegben utalványoz. Az ellátás fedezetéül az 5. számú melléklet Összevont szakellátás "Fogvatartottak egészségügyi ellátása" előirányzat szolgál.

(2) A fogvatartottak egészségügyi ellátását nyújtó büntetés-végrehajtási szervek a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról az e rendeletben foglaltaknak megfelelően 2021. február 1. napjától kötelesek jelentést küldeni. A finanszírozó a jelentést feldolgozza. A finanszírozás az (1) bekezdés szerinti módon történik.

(3) A Gróf Tiszta István Kórház a fogvatartottak berettyóújfalui ellátására havonta 30 millió forint fix összegű finanszírozásban részesül, amelyet a finanszírozó havonta utalványoz. A finanszírozó az egészségügyi szolgáltató teljesítményjelentése alapján negyedévente kimutatást készít a fogvatartottak ellátásának finanszírozásáról, és szükség esetén kezdeményezi a fix díj vagy a finanszírozási technika módosítását. Az ellátás fedezetéül az 5. számú melléklet Összevont szakellátás "Fogvatatottak egészségügyi ellátása előirányzat" szolgál."

3. § Az R. a következő 32/B. §-sal egészül ki:

"32/B. § (1) Azok a CT/MRI szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók, akik Budapest Főváros Önkormányzatával a budapesti lakosok CT/MRI diagnosztikai ellátására megállapodást kötöttek, a CT/MRI ellátásokat a 15. számú melléklet szerinti adatlapon "BP" térítési kategóriában jelentik a finanszírozó számára.

(2) Az (1) bekezdés szerinti és "BP" térítési kategóriában jelentett ellátások az E. Alap terhére nem finanszírozhatóak, a CT/MRI diagnosztikai ellátásokat a NEAK adatszolgáltatása alapján Budapest Főváros Önkormányzata finanszírozza.

(3) A nem az (1) bekezdés szerinti megállapodás alapján végzett CT/MRI diagnosztikai ellátások jelentésére és finanszírozására az e rendeletben foglalt általános szabályokat kell alkalmazni."

4. § Az R. a következő 33/B. §-sal egészül ki:

"33/B. § (1) Betegszállításnak kell tekinteni

a) a beteg feltalálási helyén levett vizsgálati anyag - illetékes szakdolgozó által elrendelt - mobil mintavételi gyűjtőpontba, vagy közvetlenül a kijelölt vizsgáló helyre történő, valamint

b) a mobil mintavételi pontokon összegyűjtött vizsgálati anyagok - illetékes szakdolgozó által elrendelt - központi vizsgáló helyre történő

szállítását is.

(2) Ha az adott megye közigazgatási határán belüli, telephelyek közötti szállításra a veszélyhelyzet miatti áthelyezés vagy az ellátás átszervezése miatt kerül sor, a szállítások indokolt esetben teljesítményként jelenthetőek.

(3) Az (1) bekezdés szerinti szállítások után a szolgáltatót kiegészítő szállítási díj illeti meg, amelynek mértéke megegyezik 33. § (12) bekezdés a) pontja szerinti díjazással azzal, hogy a levett vizsgálati anyag csoportos szállítása esetén ez a kiegészítő díj egy út alkalmával maximum húszezer forint lehet.

(4) Az (1) bekezdés szerinti szállítások után a szolgáltatót futásteljesítménytől függő teljesítménydíj illeti meg. A teljesítménydíj számításának alapja az elrendelés szerint jelölt felvételi és átadási települések középpont koordinátái által meghatározott legrövidebb közúti közlekedési távolság.

(5) Ha egy betegszállító gépjármű egy időben több, a beteg feltalálási helyén levett, (1) bekezdés a) pontja szerinti mintát is szállít, a betegszállító szolgáltató teljesítményjelentésében rögzített felvételi és átadási adatok alapján a közösen megtett útszakasz arányában hasznos és többletkilométereket kell képezni.

(6) Ha a betegszállító gépjármű egy időben több, a mobil mintavételi ponton összegyűjtött, az (1) bekezdés b) pontja szerinti mintát is szállít, melyek felvételére ugyanazon mobil mintavételi ponton egy időben került sor, a szállítások után többlet kilométer nem számolható el.

(7) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti vizsgálati anyag szállítása esetén a következő adatokat szükséges megadni:

a) a mintaadó nevét és TAJ-számát,

b) a minta felvételi és átadási helyét,

c) a megrendelő személy beazonosítására alkalmas adatokat (név, munkahely azonosítója és telefonszám).

(8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti vizsgálati anyag szállítása esetén a következő adatokat szükséges megadni:

a) a szállítandó minta mennyiségét,

b) a minta felvételi és átadási helyét,

c) a megrendelő személy beazonosítására alkalmas adatokat (név, munkahely azonosítója és telefonszám).

(9) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti helyszíni vizsgálati anyag vételhez kapcsolódó szállítás esetén a (7) bekezdésben foglaltakat követően az illetékes szakdolgozó a minta szállításáról elrendelő lapot állít ki, amelyen fel kell tüntetni az elrendelő intézmény és az elrendelő személy azonosító adatait, a begyűjtött, szállításra kerülő mintához tartozó személy TAJ-számát, továbbá meg kell jelölni a minta pontos felvételi és átadási helyét. A fenti adatokat tartalmazó elrendelő lapot, aláírással, pecséttel, keltezéssel ellátva át kell adni a mintavételi anyag szállítását végző betegszállító egységnek.

(10) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti, a mobil mintavételi pontokon összegyűjtött vizsgálati anyagok szállítása esetén a (8) bekezdésben foglaltakat követően az illetékes szakdolgozó a minta szállításáról elrendelő lapot állít ki, melyen fel kell tüntetni az elrendelő intézmény és az elrendelő személy azonosító adatait, a szállítandó mintákhoz tartozóan sorszámozással ellátva fel kell sorolni a mintát adó személyek TAJ-számát, továbbá meg kell jelölni a minta pontos felvételi és átadási helyét. A fenti adatokat tartalmazó elrendelő lapot, aláírással, pecséttel, keltezéssel ellátva át kell adni a mintavételi anyag szállítását végző betegszállító egységnek.

(11) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálati anyag szállítása esetén az adatlapot a vizsgálati anyag szállítási elrendelő lap adatai alapján, mintánként, TAJ-számhoz köthetően kell kiállítani, az adatlapon a mintát adó személy TAJ-számán kívül egyéb személyes adatot nem kell szerepeltetni."

5. § Az R. 76/Z. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 557/2020. (XII. 4.) Korm. rendelettel megállapított 28/E. § (1) és (3) bekezdése szerinti díjat a finanszírozó a 2020. évre vonatkozóan időarányosan 2020. december hónapban utalványozza."

6. § (1) Az R. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 6/A. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 15. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az R. 20. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

7. § Az R.

a) 28/C. § (1) bekezdésében a "várólista csökkentés és egyéb szakmapolitikai célok fedezete" szövegrész helyébe a "várólista csökkentés" szöveg,

b) 28/C. § (7) bekezdésében a "teljesítette" szövegrész helyébe a "teljesítette (a továbbiakban: bázis teljesítmény)" szöveg,

c) 76/Z. § (2) bekezdésében a "2020. májusi" szövegrész helyébe a "2021. februári" szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti az R. 5/C. § (1) bekezdés e) pontja.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 557/2020. (XII. 4.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint

Megnevezés2020. évi
előirányzat
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás121 492,0
Indikátorrendszer finanszírozása7 300,0
Eseti ellátás díjazása649,3
Ügyeleti szolgálat10 106,2
1.Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen139 547,5
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás2 317,1
Védőnői ellátás24 009,8
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem483,4
MSZSZ: gyermekgyógyászat121,6
MSZSZ: nőgyógyászat96,3
2.Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen27 028,2
3.Fogászati ellátás42 494,1
4.Otthoni szakápolás5 596,8
5.Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás9 796,9
8.Művesekezelés27 771,1
11.Működési költségelőleg4 000,0
Célelőirányzatok
Méltányossági alapon történő térítések3 372,7
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj55,0
Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint
háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának1 250,0
támogatása
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata20,0
Egészségügyi dolgozók 2018-2020. évi béremelésének fedezete102 335,6
Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete3 830,1
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése11 860,9
Fiatal szakorvosok támogatása326,3
Működési támogatás46 283,0
2020. évi egyszeri rendkívüli juttatás fedezete101 342,0
13.Célelőirányzatok összesen270 675,6
15.Mentés43 343,5
17.Laboratóriumi ellátás23 938,7
Összevont szakellátás
Járóbeteg-szakellátás179 438,1
Molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás3 501,4
Koronavírus járvánnyal kapcsolatos diagnosztika és ellátás1 440,0
Fekvőbeteg-szakellátás628 624,5
aktív fekvőbeteg-szakellátás534 504,7
krónikus fekvőbeteg-szakellátás87 484,8
fogvatartottak egészségügyi ellátása1 635,0
várólista csökkentés5 000,0
Extrafinanszírozás1 000,0
Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás105 309,8
Speciális finanszírozású szakellátás45 061,9
18.Összevont szakellátás összesen964 375,7
19.Népegészségügy fejlesztése656,8
20.Alapellátás fejlesztése0,0
21.Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék4 723,4
22.Finanszírozási rendszer átalakítása17 764,0
ÖSSZESEN1 581 712,3

"

2. melléklet az 557/2020. (XII. 4.) Korm. rendelethez

1. Az R. 6/A. számú melléklet "Kitöltési útmutató" megjelölésű rész 10. pontja a következő sorral egészül ki:

"BP = budapesti lakosok CT/MRI ellátása"

2. Az R. 6/A. számú melléklet "Kitöltési útmutató" megjelölésű rész 22. pontja a következő sorral egészül ki:

"T = telemedicinális ellátás"

3. melléklet az 557/2020. (XII. 4.) Korm. rendelethez

Az R. 15. számú melléklete a következő sorral egészül ki:

"21. Naplósorszám"

4. melléklet az 557/2020. (XII. 4.) Korm. rendelethez

Az R. 20. számú melléklet "Kitöltési útmutató" megjelölésű rész "Ellátás helye" megjelölésű része a következő sorral egészül ki:

"T = telemedicinális ellátás"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére