58/2020. (XI. 24.) AM rendelet

a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet módosításáról

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 3. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

2. § Hatályát veszti a Rendelet

a) 6. számú melléklet 9. pontja,

b) 9. számú melléklet 4. pontja.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet az 58/2020. (XI. 24.) AM rendelethez

1. A Rendelet 9. számú melléklet 1. pont 1.1. és 1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.1. E melléklet alkalmazásában:

a) anya: tenyésztetés céljából tartott ivarérett nőivarú prémesállat,

b) bak: tenyésztetés céljából tartott ivarérett hímivarú prémesállat,

c) fióka: fiatal növényevő prémesállat elválasztásig,

d) növendék: prémesállat megnevezése az elválasztástól az első prémérettség eléréséig vagy tenyésztésbe állításig,

e) prémezendő állat: a prémjéért tartott kifejlett prémesállat,

f) tenyészállat: tenyésztés céljából tartott kifejlett prémesállat,

g) angóranyúl: az üregi nyúl háziasított, hosszúszőrű változatának (Oryctolagus cuniculus var. domestica) szőrméjükért tenyésztett egyede.

1.2. A hosszúfarkú csincsilla (Chinchilla lanigera) és az angóranyúl (Oryctolagus cuniculus var. domestica) egyedein kívül más fajok szőrméjükért tenyésztett egyedeit tartani tilos."

2. A Rendelet 9. számú melléklet 1. pont 1.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.5. A ketreceket úgy kell elhelyezni, hogy az állatok láthassák környezetüket és egymást."

3. A Rendelet 9. számú melléklet 1. pontja a következő 1.11-1.14. alpontokkal egészül ki:

"1.11. Prémes állat szőrmetermelés céljából csak akkor tartható, ha az fogságban tenyésztett állat utóda.

1.12. A prémes állatot tilos tömegnövelő vagy a bunda érését elősegítő szerrel, növekedésserkentővel vagy hormonkészítménnyel - beleértve a melatonint - takarmányozni, kezelni.

1.13. A prémes állatot tilos a farkánál vagy a fülénél fogva felemelni vagy szállítani.

1.14. A beteg és a különleges felügyeletet vagy gondozást igénylő állatok részére elkülönített, fűthető helyet kell biztosítani."

Tartalomjegyzék