590/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet alkalmazásában

1. ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a központosított közbeszerzési és beszerzési rendszer keretében megvalósuló kommunikációs beszerzési eljárásban vagy szervezetfejlesztésre vonatkozó beszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be;

2. beszerzési igény: az éves kommunikációs vagy az éves szervezetfejlesztési tervben szereplő, előre tervezett kommunikációs beszerzés vagy szervezetfejlesztési beszerzés megvalósítására irányuló igény;

3. érintett szervezet: a 2. § (1) bekezdése szerinti jogi személy;

4. éves kommunikációs terv: az adott naptári évre vonatkozó, tervezhető és összesített, az érintett szervezet által megvalósítani tervezett kommunikációs beszerzések, valamint az ezekhez kapcsolódó, a Portálon meghatározott struktúra és adattartalom szerint rögzített dokumentáció;

5. éves szervezetfejlesztési terv: az adott naptári évre vonatkozó, tervezhető és összesített, az érintett szervezet által megvalósítani tervezett szervezetfejlesztési beszerzések, valamint az ezekhez kapcsolódó, a Portálon meghatározott struktúra és adattartalom szerint rögzített dokumentáció;

6. kiemelt kommunikációs feladat: olyan kommunikációs feladat, amelyet nem a 2. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti szervezet valósít meg, és amelynek megvalósításához a 2. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti szervezet legalább tizenötmillió forint összegű közvetlen támogatást nyújt;

7. kiemelt szervezetfejlesztési feladat: olyan szervezetfejlesztési feladat, amelyet a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) törvény szerinti olyan ajánlatkérő szervezet valósít meg, amely nem minősül az 2. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti szervezetnek, feltéve, hogy a megvalósításhoz a 2. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti szervezet legalább tizenötmillió forint összegű közvetlen támogatást nyújt;

8. kommunikációs beszerzés: kommunikációs feladat megvalósítása érdekében fizetési kötelezettség vállalására, illetve áru pénzforgalom nélküli cseréjére vagy szolgáltatás pénzforgalom nélküli, kölcsönös nyújtására vonatkozó, szabályszerűen megtett jognyilatkozat, ideértve a kommunikációs feladat megvalósítását célzó közbeszerzési és beszerzési eljárást;

9. kommunikációs beszerzési eljárás: kommunikációs beszerzés megvalósítását célzó, a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzési és a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás;

10. kommunikációs feladat: az érintett szervezet által feladatkörében, a feladatai hatékonyabb ellátása érdekében vagy társadalmi szerepvállalás keretében bármely forrásból végrehajtott, az 1. mellékletben meghatározott feladat;

11. közbeszerzési díj: a Hivatal részére az 5. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatokért fizetendő ellenérték;

12. Portál: a Hivatal által működtetett, az érintett szervezetek jelen rendeletben meghatározott adatszolgáltatási és -bejelentési kötelezettségének teljesítésére szolgáló, internetes felületen elérhető alkalmazások és az ezt támogató adatforrások összessége;

13. rendkívüli beszerzési igény: az éves kommunikációs tervben vagy az éves szervezetfejlesztési tervben nem szereplő, előre nem tervezhető kommunikációs vagy szervezetfejlesztési beszerzés megvalósítására irányuló igény;

14. rendezvényhelyszín működtetése: a Magyar Állam többségi tulajdonában álló, a 3. melléklet szerinti érintett szervezet vagy az e rendelet alapján önkéntesen csatlakozó érintett szervezet vagyonkezelésében lévő, vagy általa hasznosított rendezvényhelyszínként is hasznosítható létesítmény működtetésére irányuló beszerzésnek az a része, amely alapján harmadik személy javára rendezvényszervezési és kommunikációs beszerzésre kerül sor;

15. szervezetfejlesztési feladat: a 2. mellékletben meghatározott és felsorolt, bármely forrásból megvalósított feladat, amelynek célja, hogy az érintett szervezet - kivéve, ha jogszabály más szervhez rendelt kizárólagos feladatként állapítja meg - teljesítőképessége, hatékonysága, a feladatainak ellátási minősége vagy biztonsága javuljon;

16. szervezetfejlesztésre vonatkozó beszerzési eljárás: szervezetfejlesztési feladat megvalósítását célzó, a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzési és a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás;

17. szervezetfejlesztési beszerzés: szervezetfejlesztési feladat megvalósítása érdekében fizetési kötelezettség vállalására, illetve áru pénzforgalom nélküli cseréjére vagy szolgáltatás pénzforgalom nélküli, kölcsönös nyújtására vonatkozó, szabályszerűen megtett jognyilatkozat, ideértve a szervezetfejlesztési feladat megvalósítását célzó közbeszerzési és beszerzési eljárást is;

18. szponzoráció: olyan eseti vagy rendszeres - pénzbeli vagy új eszköz, termék útján nyújtott nem pénzbeli - hozzájárulás valamely rendezvényhez, tevékenységhez, illetve személy számára, amelyet az érintett szervezet kommunikációs célból, piaci helyzetének javítása vagy társadalmi szerepvállalás érdekében nyújt, ideértve a szponzoráció megvalósítása érdekében szabályszerűen megtett jognyilatkozatot;

19. szponzorációs igény: szponzoráció megvalósítására irányuló igény."

2. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdés e)-g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kommunikációs beszerzés, a szervezetfejlesztési beszerzés és a szponzoráció megvalósítása során e rendelet előírásai szerint köteles eljárni)

"e) e feladata megvalósítása vonatkozásában az a szervezet, amely kiemelt kommunikációs feladat ellátása érdekében kommunikációs beszerzést vagy kiemelt szervezetfejlesztési feladat ellátása érdekében szervezetfejlesztési beszerzést valósít meg,

f) az a)-e) pontba nem tartozó olyan szervezet, amely javára a kommunikációs beszerzési eljárást vagy a szervezetfejlesztési beszerzési eljárást az a)-d) pontba tartozó szervezet bonyolítja le jogszabály kötelező rendelkezése folytán vagy jogszabályon alapuló megállapodás értelmében,

g) az a)-d) pontba nem tartozó olyan szervezet, amely a központosított közbeszerzési és beszerzési rendszerbe való csatlakozást önként vállalja valamely kommunikációs beszerzés vagy szervezetfejlesztési beszerzés vonatkozásában."

(2) Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény szerint a Kormány által alapított vagyonkezelő alapítványokra."

3. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § Az érintett szervezet a kommunikációs beszerzés és szervezetfejlesztési beszerzés, a kommunikációs beszerzés és szervezetfejlesztési beszerzés alapján kötött szerződés teljesítése és módosítása során köteles az e rendeletben foglalt eljárási szabályokat alkalmazni."

4. § Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) Az érintett szervezet köteles a Portálon meghatározott tartalom és struktúra szerint

a) az éves kommunikációs tervet és az éves szervezetfejlesztési tervet a 2. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti érintett szervezet a tárgyév január 15. napjáig, a 2. § (1) bekezdés c)-d) pontja szerinti érintett szervezet a tárgyév március 31. napjáig,

b) a beszerzési igényt a felmerülését követő 5 munkanapon belül,

c) a rendkívüli beszerzési igényt a beszerzési igény felmerülését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül

a Hivatal felé megküldeni.

(2) A 2. § (1) bekezdés e)-g) pontja szerinti érintett szervezet nem köteles éves kommunikációs terv és éves szervezetfejlesztési terv benyújtására."

5. § Az R. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha az érintett szervezet éves kommunikációs tervének vagy éves szervezetfejlesztési tervének egésze vagy annak valamely része nem megvalósítható, akkor az átdolgozott éves kommunikációs terv vagy az éves szervezetfejlesztési terv bírálatra ismételten megküldhető."

6. § (1) Az R. 11. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) A kommunikációs beszerzés vagy szervezetfejlesztési beszerzés megvalósítását szolgáló szerződés kizárólag a Hivatal (8) bekezdés szerinti hozzájárulása esetén léphet hatályba. A Hivatal (8) bekezdés b) pontja szerinti hozzájárulása esetén a kommunikációs beszerzés vagy szervezetfejlesztési beszerzés megvalósítása a Hivatal döntésétől számított 6 hónapon belül kezdhető meg."

(2) Az R. 11. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13) A Kbt. hatálya alá tartozó érintett szervezet a kommunikációs beszerzés és a szervezetfejlesztési beszerzés, valamint a kommunikációs beszerzés és szervezetfejlesztési beszerzés alapján kötött szerződés teljesítése és módosítása során a Kbt.-t köteles alkalmazni."

7. § (1) Az R. 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A közbeszerzési díj mértéke:

a) eredményesen lefolytatott, nemzeti értékhatárokat el nem érő becsült értékű kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás alapján kötött szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 3%-a; eredménytelen kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás esetén - amennyiben az eredménytelenség nem olyan okból következett be, melyért a Hivatal felelős - a kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás becsült értékének 1,5%-a;

b) eredményesen lefolytatott, uniós értékhatárt el nem érő és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő becsült értékű kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás alapján kötött szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 1,5%-a; eredménytelen kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás esetén - amennyiben az eredménytelenség nem olyan okból következett be, melyért a Hivatal felelős - a kommunikációs beszerzési eljárás vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás becsült értékének 0,75%-a;

c) eredményesen lefolytatott, uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült értékű kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás alapján kötött szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 2%-a, de legfeljebb nettó kétmillió forint; eredménytelen kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás esetén - amennyiben az eredménytelenség nem olyan okból következett be, melyért a Hivatal felelős - a kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás becsült értékének 1%-a, de legfeljebb nettó ötszázezer forint;

d) a Kbt. 105. §-a szerinti keretmegállapodás alapján történő kommunikációs beszerzés eredményes megvalósítása alapján kötött szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 1%-a, de legfeljebb nettó kétmillió forint; eredménytelen kommunikációs beszerzési eljárás esetén - amennyiben az eredménytelenség nem olyan okból következett be, melyért a Hivatal felelős - az eljárás becsült értékének 0,5%-a, de legfeljebb nettó kétszázötvenezer forint;

e) a Kbt. 105. §-a szerinti keretmegállapodás alapján történő szervezetfejlesztési beszerzés eredményes megvalósítása alapján kötött szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 3%-a, de legfeljebb nettó hárommillió forint; eredménytelen kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás esetén - amennyiben az eredménytelenség nem olyan okból következett be, melyért a Hivatal felelős -a szervezetfejlesztési beszerzési eljárás becsült értékének 0,75%-a, de legfeljebb nettó háromszázhetvenötezer forint."

(2) Az R. 13. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Ha az érintett szervezet eredménytelen kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési díjfizetésére köteles, akkor az ismételten lefolytatott eredményes kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás után fizetendő közbeszerzési díj mértékét csökkenti az eredménytelen kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljáráshoz kapcsolódóan megfizetett közbeszerzési díj."

8. § Az R. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az érintett szervezet köteles megküldeni a szerződés lényeges elemeire - különösen a beszerzés tartalmára és összegszerűségére - vonatkozó módosításának tervezetét, a módosítás indokolását és az azt alátámasztó dokumentumokat azok elkészítését követő 5 munkanapon belül. A Hivatal jogosult határidő tűzésével hiánypótlást kérni. A hiánypótlás teljesítésének időtartama nem számít be a szerződésmódosítás (3) bekezdés szerinti észrevételezési határidejébe."

9. § Az R. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Hivatal a szponzorációs igény beérkezését követő 15 munkanapon belül dönt annak megvalósíthatóságáról. A szponzorációs igény vizsgálata során a Hivatal jogosult határidő tűzésével hiánypótlást kérni. A hiánypótlás teljesítésének időtartama a szponzorációs igény megvalósíthatóságára vonatkozó döntési határidőbe nem számít be. A hiánypótlás teljesítésének elmaradása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Hivatal a szponzorációs igény megvalósításához nem járul hozzá vagy határidő tűzésével ismételten hiánypótlást kér. Ha a Hivatal a megvalósíthatóságra vonatkozó döntéséről 15 munkanapon belül nem tájékoztatja az érintett szervezetet, azt úgy kell tekinteni, hogy a szponzoráció megvalósításához hozzájárult."

10. § (1) Az R. az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

11. § Az R.

1. 1. § (1) bekezdés a) pontjában a "beszerzéssel és szponzorációval összefüggő" szövegrész helyébe a "beszerzéssel, szponzorációval és szervezetfejlesztéssel összefüggő" szöveg,

2. 1. § (1) bekezdés c) pontjában a "beszerzéshez kapcsolódó" szövegrész helyébe a "beszerzéshez és a szervezetfejlesztési beszerzéshez kapcsolódó" szöveg,

3. 2. § (1) bekezdésében a "beszerzés és a szponzoráció" szövegrész helyébe a "beszerzés, a szervezetfejlesztési beszerzés és a szponzoráció" szöveg,

4. 2. § (2) bekezdésében a "kommunikációs beszerzés" szövegrész helyébe a "kommunikációs beszerzés vagy szervezetfejlesztési beszerzés" szöveg,

5. 3. § (2) bekezdésében a "kommunikációs feladatok" szövegrész helyébe a "kommunikációs és szervezetfejlesztési feladatok" szöveg,

6. 5. § (1) bekezdés a) pontjában a "beszerzéseinek, szponzorációjának" szövegrész helyébe a "beszerzéseinek, szervezetfejlesztési beszerzéseinek és szponzorációjának" szöveg,

7. 5. § (1) bekezdés b) pontjában a "beszerzések szakmai tartalmát" szövegrész helyébe a "beszerzések és a szervezetfejlesztési beszerzések szakmai tartalmát" szöveg,

8. 5. § (1) bekezdés c) pontjában a "kommunikációs beszerzéseit" szövegrész helyébe a "kommunikációs és szervezetfejlesztési beszerzéseit" szöveg,

9. 5. § (1) bekezdés d) pontjában a "beszerzési terveit" szövegrész helyébe a "beszerzési terveit és éves szervezetfejlesztési terveit" szöveg,

10. 5. § (1) bekezdés f) pontjában a "kommunikációs beszerzési eljárásait" szövegrész helyébe a "kommunikációs beszerzési eljárásait és szervezetfejlesztési beszerzési eljárásait" szöveg,

11. 5. § (1) bekezdés g) pontjában a "kommunikációs beszerzéseihez" szövegrész helyébe a "kommunikációs beszerzéseihez és szervezetfejlesztési beszerzéseihez" szöveg,

12. 5. § (1) bekezdés h) pontjában a "kommunikációs beszerzés" szövegrész helyébe a "kommunikációs beszerzés és szervezetfejlesztési beszerzés" szöveg,

13. 5. § (1) bekezdés i) pontjában a "kommunikációs beszerzéseinek" szövegrész helyébe a "kommunikációs beszerzéseinek és szervezetfejlesztési beszerzéseinek" szöveg,

14. 5. § (1) bekezdés j) pontjában a "kommunikációs beszerzések" szövegrész helyébe a "kommunikációs beszerzések és szervezetfejlesztési beszerzések" szöveg,

15. 10. § (1) bekezdésében a "kommunikációs tervét" szövegrész helyébe a "kommunikációs tervét és éves szervezetfejlesztési tervét" szöveg,

16. 10. § (2) bekezdésében a "kommunikációs terv" szövegrész helyébe a "kommunikációs terv vagy a benyújtott éves szervezetfejlesztési terv" szöveg,

17. 10. § (3) bekezdésében az "A kommunikációs terv" szövegrész helyébe az "Az éves kommunikációs terv vagy az éves szervezetfejlesztési terv" szöveg,

18. 10. § (4) bekezdésében a "kommunikációs terve a Hivatal bírálata alapján" szövegrész helyébe a "kommunikációs terve és éves szervezetfejlesztési terve a Hivatal bírálata alapján" szöveg,

19. 11. § (1) bekezdésében a "kommunikációs tervnek" szövegrész helyébe a "kommunikációs tervnek vagy az éves szervezetfejlesztési tervnek" szöveg,

20. 11. § (6) bekezdés a) és c) pontjában, valamint 11. § (7) bekezdés a) pontjában a "kommunikációs tervnek" szövegrész helyébe a "kommunikációs tervnek vagy az éves szervezetfejlesztési tervnek" szöveg,

21. 11. § (12) bekezdésében az "annak ellenére vagy", valamint a "kommunikációs beszerzés alapján" szövegrész helyébe "az annak ellenére megvalósított vagy" és a "kommunikációs beszerzés vagy szervezetfejlesztési beszerzés alapján" szöveg,

22. 12. §-ában a "kommunikációs beszerzési igényeinek" szövegrész helyébe a "kommunikációs beszerzési és szervezetfejlesztési igényeinek" szöveg,

23. 12. § b), c) és d) pontjában a "kommunikációs beszerzési eljárást" szövegrész helyébe a "kommunikációs beszerzési és szervezetfejlesztési beszerzési eljárást" szöveg,

24. 13. § (1) bekezdésében a "kommunikációs beszerzési eljárásokat" szövegrész helyébe a "kommunikációs beszerzési és szervezetfejlesztési beszerzési eljárásokat" szöveg,

25. 13. § (2) bekezdésében a "kommunikációs tevékenységükről" szövegrész helyébe a "kommunikációs és szervezetfejlesztési tevékenységükről" szöveg,

26. 13. (2) bekezdésében a "kommunikációs beszerzés mennyiségéről" szövegrész helyébe a "kommunikációs beszerzés és szervezetfejlesztési beszerzés mennyiségéről" szöveg,

27. 13. § (4) bekezdésében a "kommunikációs beszerzések teljesítéséről" szövegrész helyébe a "kommunikációs beszerzések és szervezetfejlesztési beszerzések teljesítéséről" szöveg,

28. 13. § (5) bekezdésében a "kommunikációs beszerzés esetén" szövegrész helyébe a "kommunikációs beszerzés és szervezetfejlesztési beszerzés esetén" szöveg,

29. 13. § (7) bekezdésében a "kommunikációs beszerzési eljárás" szövegrész helyébe a "kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás" szöveg,

30. 14. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésében az "A 11. § (8) bekezdés a) pontja" szövegrész helyébe az "A 11. § (8) bekezdés a) és a 12. § a) pontja" szöveg,

31. 15. § (1) bekezdésében az "az a szponzorációs kiemelt kommunikációs feladat" szövegrész helyébe az "a szponzoráció kiemelt kommunikációs vagy szervezetfejlesztési feladat" szöveg,

32. 16. § (1) bekezdésében az "a kommunikációs beszerzés, valamint" szövegrész helyébe az "a kommunikációs beszerzés, a szervezetfejlesztésre vonatkozó beszerzés, valamint" szöveg,

33. 3. alcím címében a "kommunikációs beszerzéssel" szövegrész helyébe a "kommunikációs beszerzéssel és a szervezetfejlesztési beszerzéssel" szöveg,

34. a 6. alcím címében a "kommunikációs beszerzésre és a szponzorációra" szövegrész helyébe a "kommunikációs beszerzésre, a szervezetfejlesztési beszerzésre és a szponzorációra" szöveg

lép.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 590/2020. (XII. 17.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelethez

Szervezetfejlesztési feladatok

1.Stratégiamenedzsment feladatA szervezet stratégiai céljainak, kulcs indikátorainak és intézkedéseinek
kidolgozása, valamint időszakos felülvizsgálata, piaci környezet elemzése,
helyzetelemzés, kockázatelemzés, versenytárselemzés készítése,
benchmarking
2.Folyamatmenedzsment feladatFolyamatérettség vizsgálat készítése, a fejlesztendő irányok
meghatározása, folyamatmenedzsment módszertani kézikönyv
kidolgozása, folyamatmenedzsment módszertan oktatása, felső
szintű folyamattérkép készítése, folyamatkatalógus összeállítása,
felelősségi mátrix készítése, folyamatszabályozási követelmények
kidolgozása, folyamatszabályozás, szöveges eljárás/utasítás készítése,
folyamatszabályozás oktatása, folyamat GAP analízis készítése,
meglévő folyamatok felmérése és modellezése, folyamatfejlesztés,
folyamatoptimalizálás, folyamat megfelelőségi vizsgálat
3.Teljesítménymenedzsment
feladat
Teljesítménymérési rendszerek kialakítása a szervezet folyamatainak,
szolgáltatásainak, ügyfeleinek, projektjeinek, munkatársainak mérésére,
értékelésére és monitoringjára, valamint véleményfelmérések és elemzés
készítése
4.Humánerőforrás-menedzsment
feladat
Toborzás és kiválasztás, fejvadászat, munkaerő-kölcsönzés, munkaerő-
kiválasztás csoportos támogatása, belső munkerő-kiválasztás csoportos
támogatása, újbelépő-program kidolgozása, kompetenciatesztek
készítése és értékelése, szervezeti kompetenciafelmérés vezető/
középvezető képzési program megvalósítása, soft skill képzések,
e-learning oktatási anyagok kidolgozása, egyéni és csoportos coaching,
szervezeti kultúra felmérés, szervezeti hálózat elemzés, 360 fokos
felmérés, szervezeti életciklus diagnózis, csapatépítő programok
szervezése és megvalósítása, munkáltatói márkaépítés, munkatársi
életpálya modell kidolgozása, ösztönzési rendszerek kialakítása,
rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése, változásmenedzsment,
elbocsátási folyamat támogatása
5.Projektmenedzsment feladatProjektmenedzsment módszertan kidolgozása, projektiroda kialakítása,
projekt előkészítés és tervezés, megvalósítás, projektzárás, projekt
kontrolling támogatása, projekt minőségbiztosítás, projekt audit
6.Vállalatszervezés feladatSzervezetiátvilágítás, szervezetfejlesztési koncepció készítése,
szervezetistruktúra és funkciók felülvizsgálata, szervezetiműködési
modell bevezetése, feladat- és ráfordításalapú munkakörelemzés,
kockázatelemzés készítése, kockázatmenedzsment rendszer kialakítása,
megvalósíthatósági tanulmány készítése, GAP analízis készítése
7.Megfelelés biztosítása feladatIrányítási rendszer bevezetése, éves auditra való felkészítése, belső
auditok végrehajtása és dokumentálása, belső auditor képzés
a következő szabványok szerint: ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001,
ISO 45001, ISO 50001, ISO 13485, ISO 37001, ISO 27701, ISO 20000
GDPR [az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete] szerinti
megfelelés kialakítása, belső audit végrehajtása és dokumentálása
MDR [az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendelete] szerinti
megfelelés kialakítása, belső audit végrehajtása és dokumentálása
41/2015. (VII. 15.) BM rendelet szerinti megfelelés kialakítása, belső audit
végrehajtása és dokumentálása
Jogszabályi megfelelőség értékelés készítése, szabályozó
dokumentumok kidolgozása, üzletmenet folytonosság szabályozása,
pandémia kezelési terv készítése, munkahelyi kockázatelemzés készítése

"

2. melléklet az 590/2020. (XII. 17.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelethez

A 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 20. pontja szerinti érintett szervezet:

1. Nemzeti Sportközpontok"

Tartalomjegyzék