631/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 51/D. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Az átmeneti használati joggal érintett ingatlanok esetén az üzembe helyezés napjával, de legkésőbb a kijelölés kezdő napjával a központi költségvetési szerv a 412. Nemzeti vagyon változása könyvviteli számlával a beruházás, felújítás bruttó értékét, az elszámolt terven felüli értékcsökkenést és a kapcsolódó időbeli elhatárolást a nyilvántartásából kivezeti, az MNV Zrt. ugyanezen nappal nyilvántartásba veszi a beruházás, felújítás bruttó értékét, az elszámolt terven felüli értékcsökkenést és a kapcsolódó időbeli elhatárolást. Az üzembe helyezhető befejezetlen beruházást, felújítást az MNV Zrt. aktiválja a közvetlen kezelésű rábízott vagyon nyilvántartásában.

(4) Az átmeneti használati joggal érintett ingatlanok esetén az MNV Zrt. könyveibe került, a kijelölés kezdő napján műszaki vagy számviteli szempontból befejezetlennek minősülő beruházásokra, felújításokra vonatkozó szerződésekbe az MNV Zrt. a kijelölés kezdő napján a központi költségvetési szerv helyébe jogutódlással belép."

2. § A Vhr.

a) 51/D. § (1) bekezdésében a "2020. december 31. napjáig" szövegrészek helyébe az "a kijelölés kezdő napjáig" szöveg, a "2020. december 31. napját" szövegrészek helyébe az "a kijelölés kezdő napját" szöveg,

b) 51/D. § (2) bekezdésében a "2021. június 30. napjáig" szövegrészek helyébe az "a kijelölés kezdő napjáig" szöveg, a "2021. június 30. napját" szövegrészek helyébe az "a kijelölés kezdő napját" szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére