632/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet] 1. alcíme a következő 8/C. §-sal egészül ki:

"8/C. § Az e rendelet szerinti rendszerintegritási megfelelőségértékelési tevékenységet olyan szervezet végezheti, amely az adott strukturális vasúti alrendszer vonatkozásában hatályos bejelentett szervezeti és kijelölt szervezeti kijelöléssel rendelkezik. A rendszerintegritási megfelelőségértékelést végző szervezet eljárására a vasutak kölcsönös átjárhatóságának és az ezzel kapcsolatos engedélyezési eljárások, valamint a vasúti pályahálózat nyilvántartása vezetésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben, valamint az átjárhatósági műszaki előírások keretében alkalmazandó megfelelőségértékelési, alkalmazhatósági és EK-hitelesítési eljárások moduljaira vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell."

2. § A 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki:

"11/A. § (1) A kérelmező az építési engedély iránti kérelmének benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a rendszerintegritás biztosítása érdekében

a) részben vagy egészben a Vtv. 2. § 1.16. pontja szerinti nemzeti ajánlásokban (a továbbiakban: rendszerintegritási nemzeti ajánlások) foglaltak szerint jár el, vagy

b) a rendszerintegritási nemzeti ajánlásokban foglaltaktól részben vagy egészben el kíván térni.

(2) Amennyiben a kérelmező a rendszerintegritási nemzeti ajánlásokban foglaltak szerint jár el, úgy a vasúti közlekedési hatóság részére benyújtja a rendszerintegritási megfelelőségértékelési szervezet által kiállított közbenső megfelelési nyilatkozatot annak igazolására, hogy a vasúti építmény tervezése során a rendszerintegritási nemzeti ajánlásokban meghatározott, a kérelmező által alkalmazni kívánt feltételek teljesülnek.

(3) Mindazon szempontokra vonatkozóan, amelyekben a rendszerintegráció érdekében a kérelmező a rendszerintegritási nemzeti ajánlásokban foglaltaktól eltérő megoldást kíván alkalmazni (a továbbiakban: alternatív megoldás), az építési engedély iránti kérelméhez mellékelten benyújtja

a) az alternatív megoldás részletes leírását, az alternatív megoldás kivitelezése során alkalmazandó paramétereket és azok követelményeit,

b) az üzemeltetés, fenntartás során alkalmazandó fenntartási követelmények meghatározását,

c) a kockázatértékelő szervezet igazolását arra vonatkozóan, hogy a kérelmező által alkalmazni kívánt alternatív megoldás legalább a rendszerintegritási nemzeti ajánlásokban meghatározott megoldással azonos biztonsági szintet biztosít, és

d) a rendszerintegritási megfelelőségértékelési szervezet által kiállított közbenső megfelelési nyilatkozatot annak igazolására, hogy a vasúti építmény tervezése során a kérelmező által alkalmazni kívánt alternatív megoldásban meghatározott feltételek teljesülnek.

(4) Az alternatív megoldás alkalmazását a vasúti közlekedési hatóság az építési engedély megadása által akkor engedélyezi, ha az alternatív megoldás legalább a rendszerintegritási nemzeti ajánlásokban meghatározott megoldással azonos biztonsági szintet biztosít."

3. § A 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vasúti közlekedési hatóság az építési engedélyt akkor adja meg, ha

a) a tervezett építmény a hatályos jogszabályokban, valamint a kötelező vasúti műszaki előírásokban foglalt követelményeknek megfelel, az építéssel, átalakítással vagy korszerűsítéssel érintett vasúti alrendszer vagy alrendszerek vasúti rendszerbe illesztése teljesíti az elvárt szintű rendszerintegritást, és

b) az ERTMS-hez kapcsolódó pálya menti berendezések esetében az Ügynökség jóváhagyásának, vagy amennyiben jóváhagyás után változott az ajánlattételhez szükséges dokumentáció tervezete vagy a tervezett műszaki megoldás leírása, az (EU) 2016/796 rendelet 30. cikk (2) bekezdése szerinti eljárás eredményének megfelel."

4. § A 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vasúti közlekedési hatóság abban az esetben engedélyezi a vasúti építmény használatbavételét, ha az építmény vagy annak önálló használatra alkalmas része teljesíti a Vtv. 10. § (3) bekezdése szerinti feltételeket, az építési, átalakítási engedélynek megfelelően épült meg, rendeltetésszerű használatra alkalmas, valamint kielégíti a forgalombiztonsági követelményeket."

5. § A 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 39. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:

"(12) E rendeletnek a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 632/2020. (XII. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 11/A. § (1) bekezdését, 13. § (1) bekezdés a) pontját, 20. § (1) bekezdését, valamint 2. mellékletét

a) a Módr5. hatálybalépését követően indult építési engedélyezési eljárásokban kell alkalmazni, valamint

b) a Módr5. hatálybalépését követően indult használatbavételi engedélyezési eljárások közül azon eljárásoknál kell alkalmazni, ahol az azt megelőző építési engedélyezési eljárásnál az a) pont alapján már alkalmazták a rendelkezéseket.

(13) E rendeletnek a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 632/2020. (XII. 22.) Korm. rendelettel megállapított 13. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat azoknál az építési engedélyezési eljárásoknál, amelyeknél az ERTMS-hez kapcsolódó pályamenti berendezésekkel kapcsolatos beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás 2020. október 31. előtt indult, nem kell alkalmazni."

6. § A 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 632/2020. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pont a) alpont ab) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(Valamennyi létesítményre vonatkozóan igazolni kell)

"ab) független tanúsító szervezet tanúsításának megtörténtét, valamint - a rendszerintegritási megfelelőségértékelő szervezet által kiállított tanúsítvány benyújtásával - azt, hogy a kivitelezés a rendszerintegritási nemzeti ajánlásban vagy az építési engedélyben jóváhagyott alternatív megoldásban meghatározott feltételeknek megfelel,"

Tartalomjegyzék