Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

2020. évi LXIII. törvény

a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény Melléklete módosításának kihirdetéséről[1]

(A megállapodás módosítása nemzetközi jogilag 2020. június 7-én lépett hatályba.)

1. § Az Országgyűlés a Részes Államok 24-ik Konferenciáján (2019. november 27-én kelt) C-24/DEC.4 és C-24/DEC.5 számú határozatokban elfogadott a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény Mellékletére vonatkozó módosítást (a továbbiakban: Módosítás) e törvénnyel kihirdeti.

2. § (1) A Módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2020. évi LXIII. törvényhez

A VEGYIFEGYVER-TILALMI EGYEZMÉNY VEGYÜLETEKRŐL SZÓLÓ MELLÉKLETÉNEK 1. LISTÁJA VÁLTOZTATÁSAINAK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE

Az alábbiakban a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet Részes Államainak 24-ik Konferenciáján (2019. november 27-én kelt) C-24/DEC.4 és C-24/DEC.5 határozatokban elfogadott, a Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) vegyületekről szóló mellékletének 1. listáját érintő változtatások egységes szerkezetbe foglalt szövege olvasható, ideértve az abban leírt mérgező vegyületekhez rendelt CAS-nyilvántartási számokat. Ezek a változtatások 2020. június 7-én lépnek hatályba.

B. VEGYÜLETEK LISTÁI

Az alábbi listák tartalmazzák a mérgező vegyületeket és prekurzoraikat. A jelen Egyezmény végrehajtása érdekében ezek a listák az Ellenőrzési Mellékletben meghatározott ellenőrzési intézkedések megvalósítása céljából azonosítják a vegyületeket. A II. Cikk 1. bekezdés (a) albekezdésére tekintettel ezek a listák nem szolgálnak a vegyifegyverek meghatározására.

[Valahányszor utalás történik a dialkilált vegyület csoportra, amelyet az alkil-csoport zárójelbe tett listája követ, minden lehetséges vegyületet, amelyben a zárójelben felsorolt alkil-csoport bármely lehetséges kombinációja szerepel, úgy kell tekinteni, mint amit a vonatkozó lista felsorol, mindaddig amíg azokat kifejezetten ki nem veszik alóla. A 2. lista A) Részében *-gal jelölt vegyület részére speciális küszöb lett meghatározva a nyilatkozatok és az ellenőrzés szempontjából, amint azt az Ellenőrzési Melléklet VII. Része meghatározza.]

1. lista(CAS-nyilvántartási szám)
A.Mérgező vegyületek:
(1)0-alkil(<C10, beleértve cikloalkil)alkil-
(Me, Et, n-Pr vagy i-Pr)fluorfoszfonátok
Pl. Szarin: 0-izopropil-metil-fluorfoszfonát(107-44-8)
Szomán: 0-pinakolil-metilfluorfoszfonát(96-64-0)
(2)0-alkil(<C10, beleértve ciklo-alkil) N,N-dialkil
(Me, Et, n-Pr vagy i-Pr) amino-ciánfoszfát
Pl. Tabun: 0-Etil N,N-dimetil(77-81-6)
amino-ciánfoszfát
(3)0-Alkil (H vagy <C10, beleértve cikloalkil) S-2-dialkil
(Me, Et, n-Pr, vagy i-Pr) amino-etil-alkil
(Me, Et, n-Pr, vagy i-Pr) foszfonotiolátok és megfelelő alkilált vagy
protonált sók
Pl. VX: 0-etil-S-(N,N-diizopropilaminoetil)metil(50782-69-9)
tiolfoszfonát
(4)Kén-mustárok:
2-klóretil-klórmetilszulfid(2625-76-5)
Kénmustár: bisz(2-klóretil)szulfid(5o5-6o-2)
bisz(2-klóretiltio)metán(63869-13-6)
Szeszkvimustár: 1,2-bisz(2-klóretiltio)etán(3563-36-8)
1,3-bisz(2-klóretiltio)-n-propán(639o5-1o-2)
1,4-bisz(2-klóretiltio)-n-bután(142868-93-7)
1,5-bisz(2-klóretiltio)-n-pentán(142868-94-8)
bisz(2-klóretil-tiometil)éter(63918-9o-1)
0-mustár: bisz(2-klóretil-tioetil)éter(63918-89-8)
(5)Luizitok:
Luizit 1: 2-klórvinil-a rzindiklorid(541-25-3)
Luizit 2: bisz(2-klórvinil)arzinklorid(4o334-69-8)
Luizit 3: trisz(2-klórvinil)arzin(4o334-7o-1)
(6)Nitrogénmustárok:
HN 1: bisz(2-klóretil)etilamin(538-o7-8)
HN 2: bisz(2-klóretil)metilamin(51-75-2)
HN 3: trisz(2-klóretil)amin(555-77-1)
(7)Szaxitoxin(35523-89-8)
(8)Ricin(9oo9-86-3)
(13)P-alkil-(H vagy <Go, ezen belül cikloalkil)-N-(1-(dialkil(<Go, beleértve cikloalkil)amino))alkilidén(H
vagy <C1o, beleértve cikloalkil)-foszfonamid-fluoridok és megfelelő alkilált vagy protonált sók
pl. N-(1-(di-n-decilamino)-n-decilidén)-P-decilfoszfonamid-fluorid(2387495-99-8)
Metil-(1-(dietilamino)etilidén)foszfonamidofluoridát(2387496-12-8)
(14)O-alkil-(H vagy <Go, ezen belül cikloalkil)-N-(1-(dialkil(<Go, beleértve cikloalkil)amino))alkilidén(H
vagy <C1o, beleértve cikloalkil)-foszforamidofluoridátok és megfelelő alkilált vagy protonált sók
pl. O-n-Decil-N-(1 -(di-n-decilamino)-n-decilidén)foszforamidofluoridát(2387496-oo-4)
Metil-(1-(dietilamino)etilidén)foszforamidofluoridát(2387496-o4-8)
Etil-(1-(dietilamino)etilidén)foszforamidofluoridát(2387496-o6-o)
(15)Metil-(bisz(dietilamino)metilén)foszfonamidofluoridát(2387496-14-o)
(16)Karbamátok (dimetükarbamoüoxipiridinek kvaterner és biszkvaterner vegyületei)
Dimetükarbamoüoxipiridinek kvaterner vegyületei:
1 -[N,N-dialkil(<C1o)-N-(n-(hydroxil, ciano, acetoxi)alkil(<C1o))ammónio]-n-
[N-(3-dimetilkarbamoxi-a-pikolinil)-N,N-dialkil(<C1o)-ammonio]dekán-dibromid (n=1-8)
pl. 1-[N,N-dimetil-N-(2-hidroxi)etilammonio]-10-[N-(3-dimetilkarbamoxi-a-pikolinil)-N,N-dimetilammonio]
dekán-dibromid
(77104-62-2)
Dimetilkarbamoiloxipiridinek biszkvaterner vegyületei:
1,n-Bisz[N-(3-dimetilkarbamoxi-a-pikolil)-N,N-dialkil(<C10)ammónio]-alkán-(2,(n-1)-dion)-dibromid (n=2-12)
pl. 1,10-Bisz[N-(3-dimetilkarbamoxi-a-pikolil)-N-etil-N-metilammónio]dekán-2,9-dion-dibromid(77104-00-8)
B.Prekurzorok:
(9)Alkil (Me, Et, n-Pr vagy i-Pr)foszfonil-difluorid
Pl. DF: Metil-foszfonil-difluorid(676-99-3)
(10)0-alkil (H vagy <C10, beleértve cikloalkil)0-2-dialkil
(Me, Et, n-Pr, vagy i-Pr) aminoetil-alkil
(Me, Et, n-Pr vagy i-Pr) foszfonitok és megfelelő alkilált vagy protonált sók
Pl. QL: 0-etil 0-2-diizopropilamino-etil-metil-foszfonit(57856-11-8)
(11)Klórszarin: 0-izopropil-metilklórfoszfonát(1445-76-7)
(12)Klórszomán: 0-pinakolil-etilklórfoszfonát(7040-57-5)

2. melléklet a 2020. évi LXIII. törvényhez

CONSOLIDATED TEXT OF THE CHANGES TO SCHEDULE 1 OF THE ANNEX ON CHEMICALS TO THE CHEMICAL WEAPONS CONVENTION

The following is a consolidated text of the changes to Schedule 1 of the Annex on Chemicals to the Chemical Weapons Convention (hereinafter "the Convention") adopted by the Conference of the States Parties in decisions C-24/DEC.4 and C-24/DEC.5 (both dated 27 November 2019), including CAS registry numbers assigned to the toxic chemicals described therein. These changes enter into force on 7 June 2020.

B. SCHEDULES OF CHEMICALS

The following Schedules list toxic chemicals and their precursors. For the purpose of implementing this Convention, these Schedules identify chemicals for the application of verification measures according to the provisions of the Verification Annex. Pursuant to Article II, subparagraph 1 (a), these Schedules do not constitute a definition of chemical weapons.

(Whenever reference is made to groups of dialkylated chemicals, followed by a list of alkyl groups in parentheses, all chemicals possible by all possible combinations of alkyl groups listed in the parentheses are considered as listed in the respective Schedule as long as they are not explicitly exempted. A chemical marked "*" on Schedule 2, part A, is subject to special thresholds for declaration and verification, as specified in Part VII of the Verification Annex.)

Schedule 1(CAS registry number)
A. Toxic chemicals:
(1) O-Alkyl (<C10, incl. cycloalkyl) alkyl
(Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphonofluoridates
e.g. Sarin: O-Isopropyl methylphosphonofluoridate(107-44-8)
Soman: O-Pinacolyl methylphosphonofluoridate(96-64-0)
(2) O-Alkyl (<C10, incl. cycloalkyl) N,N-dialkyl
(Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidocyanidates
e.g. Tabun: O-Ethyl N,N-dimethyl(77-81-6)
phosphoramidocyanidate
(3) O-Alkyl (H or <C10, incl. cycloalkyl) S-2-dialkyl
(Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl
(Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonothiolates and
corresponding alkylated or protonated salts
e.g. VX: O-Ethyl S-2-diisopropylaminoethyl(50782-69-9)
methyl phosphonothiolate
(4) Sulfur mustards:
2-Chloroethylchloromethylsulfide(2625-76-5)
Mustard gas: Bis(2-chloroethyl)sulfide(505-60-2)
Bis(2-chloroethylthio)methane(63869-13-6)
Sesquimustard: 1,2-Bis(2-chloroethylthio)ethane(3563-36-8)
1,3-Bis(2-chloroethylthio)-n-propane(63905-10-2)
1,4-Bis(2-chloroethylthio)-n-butane(142868-93-7)
1,5-Bis(2-chloroethylthio)-n-pentane(142868-94-8)
Bis(2-chloroethylthiomethyl)ether(63918-90-1)
O-Mustard: Bis(2-chloroethylthioethyl)ether(63918-89-8)
(5)Lewisites:
Lewisite 1: 2-Chlorovinyldichloroarsine(541-25-3)
Lewisite 2: Bis(2-chlorovinyl)chloroarsine(40334-69-8)
Lewisite 3: Tris(2-chlorovinyl)arsine(40334-70-1)
(6)Nitrogen mustards:
HN1: Bis(2-chloroethyl)ethylamine(538-07-8)
HN2: Bis(2-chloroethyl)methylamine(51-75-2)
HN3: Tris(2-chloroethyl)amine(555-77-1)
(7)Saxitoxin(35523-89-8)
(8)Ricin(9009-86-3)
(13)P-alkyl (H or <C10, incl. cycloalkyl) N-(1 -(dialkyl(<C10, incl. cycloalkyl)amino))alkylidene (H
phosphonamidic fluorides and corresponding alkylated or protonated salts
or <C10, incl. cycloalkyl)
e.g. N-(1-(di-n-decylamino)-n-decylidene)-P-decylphosphonamidic fluoride(2387495-99-8)
Methyl-(1-(diethylamino)ethylidene)phosphonamidofluoridate(2387496-12-8)
(14)O-alkyl (H or <Go, incl. cycloalkyl) N-(1-(dialkyl(<Go, incl. cycloalkyl)amino))alkylidene(H or
phosphoramidofluoridates and corresponding alkylated or protonated salts
<C10, incl. cycloalkyl)
e.g. O-n-Decyl N-(1-(di-n-decylamino)-n-decylidene)phosphoramidofluoridate(2387496-00-4)
Methyl (1-(diethylamino)ethylidene)phosphoramidofluoridate(2387496-04-8)
Ethyl (1-(diethylamino)ethylidene)phosphoramidofluoridate(2387496-06-0)
(15)Methyl-(bis(diethylamino)methylene)phosphonamidofluoridate(2387496-14-0)
(16)Carbamates (quaternaries and bisquaternaries of dimethylcarbamoyloxypyridines)
Quaternaries of dimethylcarbamoyloxypyridines:
1-[N,N-dialkyl(<C10)-N-(n-(hydroxyl, cyano, acetoxy)alkyl(<C10)) ammonio]-n-[N-(3-dimethylcarbamoxy-a-picolinyl)-
N,N-dialkyl(<C10) ammonio]decane dibromide (n=1-8)
e.g. 1-[N,N-dimethyl-N-(2-hydroxy)ethylammonio]-10-[N-(3-dimethylcarbamoxy-a- picolinyl)-N,N-
dimethylammonio]decane dibromide (77104-62-2)
Bisquaternaries of dimethylcarbamoyloxypyridines:
1 ,n-Bis[N-(3-dimethylcarbamoxy-a-picolyl)-N,N-dialkyl(<C10) ammonio]-alkane-(2,(n-1)-dione) dibromide (n=2-12)
e.g. 1,10-Bis[N-(3-dimethylcarbamoxy-a-picolyl)-N-ethyl-N-methylammonio]decane-2,9-dione dibromide(77104-00-8)
B.Precursors:
(9)Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonyldifluorides
e.g. DF: Methylphosphonyldifluoride(676-99-3)
(10)O-Alkyl (H or <C10, incl. cycloalkyl) O-2-dialkyl
(Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl
(Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonites and
corresponding alkylated or protonated salts
e.g. QL: O-Ethyl O-2-diisopropylaminoethyl
methylphosphonite(57856-11-8)
(11)Chlorosarin: O-Isopropyl methylphosphonochloridate(1445-76-7)
(12)Chlorosoman: O-Pinacolyl methylphosphonochloridate(7040-57-5)

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2020. június 15-i ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék