65/2020. (III. 25.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a nemzetközi szankcióban elrendelt kereskedelmi korlátozás alá eső termékekhez kapcsolódó finanszírozás engedélyezésével összefüggő módosításáról

A Kormány az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet] IV. Fejezete a következő 26/A. §-sal egészül ki:

"26/A. § (1) A nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá eső termékekhez kapcsolódó finanszírozást, pénzügyi támogatást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodája engedélyezi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban az egyedi exportengedélyezésre vonatkozó szabályok az irányadóak azzal, hogy a 3. §, az 5. § (1) bekezdése és a 9. § (3) bekezdése nem alkalmazandó, valamint az ügyintézési határidő 10 nap, és a kiadott engedély érvényességi ideje 1 év.

(3) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásában, ahol e rendelet exportőrt említ, azon kérelmezőt, ahol terméket, azon finanszírozást vagy pénzügyi támogatást, ahol végfelhasználót, azon a finanszírozás vagy pénzügyi támogatás kedvezményezettjét kell érteni."

2. § A 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet a következő 31/A. §-sal egészül ki:

"31/A. § E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a nemzetközi szankcióban elrendelt kereskedelmi korlátozás alá eső termékekhez kapcsolódó finanszírozás engedélyezésével összefüggő módosításáról szóló 65/2020. (III. 25.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 26/A. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

2. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(A Kormány a Központi Irányítás szervezetén belül működő Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodát jelöli ki)

"c) az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elfogadott nemzetközi szankcióban elrendelt kiviteli korlátozás alá eső termékekhez kapcsolódó finanszírozási, pénzügyi támogatási"

(korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv részére meghatározott feladatok ellátására.)

3. Záró rendelkezés

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék