664/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alkalmazása során a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1a) bekezdésében meghatározott költségek a 2020-2021-es sportfejlesztési program legfeljebb két alkalommal történő módosításával elszámolhatóak, amely módosítás a Korm. rendeletben meghatározott jogcímek közötti módosításon felül történhet.

(1a) A Korm. rendelet alkalmazása során a Tao tv. 22/C. § (1a) bekezdésében meghatározott költségek erejéig a támogatott szervezet a 2020-2021-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési program megvalósítása során egy alkalommal, legkésőbb 2021. június 30. napjáig kérelmezheti a jóváhagyást végző szervezetnél a sportfejlesztési program szerinti jóváhagyott támogatás összegének növelését, azzal, hogy a módosítási kérelemről a jóváhagyást végző szervezet a sportági keretösszegre és az országos sportági szakszövetség által előírt biztonsági intézkedésekre figyelemmel dönt.

(1b) A Korm. rendelet alkalmazása során a Tao tv. 22/C. § (1a) bekezdésében meghatározott költségek erejéig azon támogatás igénybevételére jogosult szervezet, amely a 2020-2021-es támogatási időszakra vonatkozóan sportfejlesztési programot nem nyújtott be, vagy támogatásban nem részesült, egy alkalommal, legkésőbb 2020. december 31. napjáig utólag, a 2020-2021-es támogatási időszakra vonatkozóan kizárólag a Tao tv. 22/C. § (1a) bekezdésében meghatározott költségek erejéig sportfejlesztési programot nyújthat be a jóváhagyást végző szervezetnél, azzal, hogy a sportfejlesztési programról a jóváhagyást végző szervezet a sportági keretösszegre és az országos sportági szakszövetség által előírt biztonsági intézkedésekre figyelemmel dönt."

2. § A Rendelet a következő 50/A. alcímmel egészül ki:

"50/A. Átmeneti rendelkezések

92/A. § E rendeletnek a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 664/2020. (XII. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 25. § (1a) és (1b) bekezdését, valamint módosított 25. § (1) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési programok megvalósítása során is alkalmazni kell."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök