2020. évi LXVI. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról

1. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 16. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(Mentes az öröklési illeték alól:)

"j) az örökhagyó testvére által megszerzett örökrész."

2. § Az Itv. 17. § (1) bekezdése a következő w) ponttal egészül ki:

(Mentes az ajándékozási illeték alól:)

"w) az ajándékozó testvére által megszerzett ajándék;"

3. § Az Itv. 91. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az (1)-(4) bekezdésben említett bejelentési kötelezettség - a 17. § (1) bekezdés c), k), l), m), p), r), s), w) pontja alá eső ügylet, továbbá a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti földhasználat ingyenes megszerzése, valamint a 26. § (1) bekezdés g), h), o) pontja és a 26. § (1a) bekezdés e) pontja alá eső ügylet kivételével - az illetékmentes vagyonszerzésre is vonatkozik."

4. § Az Itv. "Hatálybaléptető és átmeneti rendelkezések" alcíme a következő 99/V. §-sal egészül ki:

"99/V. § A 16. § (1) bekezdés j) pontjának és a 17. § (1) bekezdés w) pontjának az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 2020. évi LXVI. törvény által megállapított rendelkezéseit a hatálybalépésük napján az állami adóhatóság által véglegesen még el nem bírált illetékügyekben is alkalmazni kell."

5. § Az Itv. 102. § (1a) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

"c) testvér: az a személy, akinek legalább az egyik szülője (örökbefogadója) azonos az örökhagyó, megajándékozó szülőjével (örökbefogadójával)."

6. § Ez a törvény a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére