670/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

az adóhatóságok tevékenységével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (4) bekezdésében, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 136. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NAV Korm. rendelet) 3/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az állami adó- és vámhatóság jár el törvény vagy kormányrendelet által hatáskörébe utalt végrehajtási eljárásokban."

2. § A NAV Korm. rendelet a következő I/B. Fejezettel egészül ki:

"I/B. FEJEZET

FENNTARTHATÓ GAZDASÁGFEHÉREDÉSÉRT FELELŐS BIZOTTSÁG

3/B. § (1) A Fenntartható Gazdaságfehéredésért Felelős Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elnökét, elnökhelyettesét és tagjait a NAV-ot irányító miniszter (e § alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) határozatlan időtartamra bízza meg.

(2) A Bizottságba

a) hat tagot az adóügyekért felelős államtitkár,

b) egy tagot a NAV vezetője

jelöl.

(3) A Bizottság elnökét, elnökhelyettesét és tagjait a miniszter bármikor indokolás nélkül visszahívhatja.

(4) A Bizottság elnöke, elnökhelyettese és tagjai feladataik ellátásáért díjazásban részesülnek, amelyet a miniszter vezetése alá tartozó minisztérium saját költségvetéséből biztosít.

(5) A Bizottság önálló munkaszervezettel nem rendelkezik, a titkársági feladatait a NAV látja el."

3. § A NAV Korm. rendelet 5. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Központi Irányítás)

"l) ellátja az Uniós Vámkódex alapján történő információcserére és az érintett információk tárolására szolgáló elektronikus rendszerek kifejlesztésének, fenntartásának és alkalmazásának technikai szabályairól szóló, 2019. június 21-i (EU) 2019/1026 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke, 19. cikke, 41. cikk (1), (2), (5) és (6) bekezdése, 42. cikk (3) bekezdése, 45. cikke, 48. cikke és a 49. cikke által meghatározott feladatokat;"

4. § A NAV Korm. rendelet 7. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(A Központi Irányítás ellátja)

"g) a Magyarországon megtartandó OECD nemzetközi adóügyi szeminárium lebonyolításával kapcsolatos"

(feladatokat.)

5. § A NAV Korm. rendelet 14. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A megyei igazgatóságok ellátják)

"c) az Uniós Vámkódex alapján történő információcserére és az érintett információk tárolására szolgáló elektronikus rendszerek kifejlesztésének, fenntartásának és alkalmazásának technikai szabályairól szóló, 2019. június 21-i (EU) 2019/1026 bizottsági végrehajtási rendelet 42. cikk (2) bekezdése szerinti utólagos adatrögzítést."

6. § A NAV Korm. rendelet 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A Repülőtéri Igazgatóság ellátja az Uniós Vámkódex alapján történő információcserére és az érintett információk tárolására szolgáló elektronikus rendszerek kifejlesztésének, fenntartásának és alkalmazásának technikai szabályairól szóló, 2019. június 21-i (EU) 2019/1026 bizottsági végrehajtási rendelet 42. cikk (2) bekezdése szerinti utólagos adatrögzítést."

7. § A NAV Korm. rendelet 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha az eljárás meghatározott cselekmény végrehajtására irányul, az eljárást - kivéve az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.) 57/B. alcíme szerint folytatott eljárásokat - a cselekmény elvégzésének helye szerinti megyei igazgatóság folytatja le."

8. § A NAV Korm. rendelet 28. §-a a következő (1a)-(1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A Bevetési Igazgatóság által jogkövetési vizsgálat keretében lefolytatott helyszíni ellenőrzést követően az ellenőrzés befejezésére, illetve - amennyiben a tényállás tisztázása érdekében szükséges - a jogkövetési vizsgálat keretében további eljárási cselekmények lefolytatására, valamint a jogkövetési vizsgálatot követő hatósági eljárásra, a kapcsolódó vizsgálatra és a kiegészítő ellenőrzésre az általános illetékességi szabályok szerinti megyei igazgatóság jogosult.

(1b) Ha a helyszíni ellenőrzést az (1a) bekezdésben foglalt eljárásokon túl a Bevetési Igazgatóság végzi, akkor az ellenőrzést követő hatósági eljárásra az általános illetékességi szabályok szerinti megyei igazgatóság jogosult."

9. § A NAV Korm. rendelet 44. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről szóló 72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet szerinti kötelezettségek ellenőrzését az ellenőrzött telephelye, üzlete szerinti megyei igazgatóság és a Repülőtéri Igazgatóság végzi."

10. § A NAV Korm. rendelet 18. alcíme a következő 45. §-sal egészül ki:

"45. § Az Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság folytatja le az EMGA utólagos ellenőrzést, valamint a helyszíni szemlét azon személyek tekintetében - ide nem értve a KAVIG hatáskörébe tartozó kiemelt adózókat -, akiknek, illetve amelyeknek székhelye Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található."

11. § A NAV Korm. rendelet 18. alcíme a következő 45/A. §-sal egészül ki:

"45/A. § (1) Az EMGA utólagos ellenőrzést végző területi szerv helyszíni szemlét illetékességi területén kívül is végezhet.

(2) A Vtv. 201. §-a szerinti kapcsolódó vizsgálatot az EMGA utólagos ellenőrzést végző területi szerv folytatja le, vagy indokolt esetben az ellenőrzés lefolytatása céljából megkeresi az arra az általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező területi szervet.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben az EMGA utólagos ellenőrzést végző területi szerv a Vtv. 201. §-a szerinti kapcsolódó vizsgálatot illetékességi területén kívül is végezheti."

12. § A NAV Korm. rendelet IV. Fejezete a következő 21/C. és 21/D. alcímmel egészül ki:

"21/C. Telefonos ügyintézésre vonatkozó különös illetékességi szabály

56/C. § A telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszerben történő ügyintézést és tájékoztatást a KAVIG hatáskörébe tartozó adózók kivételével - az általános illetékesség szerint illetékes megyei igazgatóság mellett -az adózó általános illetékességétől függetlenül a rendszer véletlenszerű ügyelosztása alapján, országos illetékességgel a NAV Baranya, Csongrád-Csanád és Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága látja el.

21/D. A gépjárműadóval kapcsolatos különös illetékesség

56/D. § Az adóztatási feladatokat az ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetében a gépjárműre kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedélyben, illetve ideiglenes forgalmi engedélyben megjelölt lakóhely, székhely (ideértve a fióktelepet is) szerint illetékes megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóság látja el."

13. § A NAV Korm. rendelet 57. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint, jogkövetési vizsgálat keretében az adózónál fellelhető eszközök informatikai adatmentését, adatelemzését és az adózó által a könyvei, nyilvántartásai vezetéséhez, valamint a bizonylatok feldolgozásához alkalmazott szoftverek, informatikai rendszerek vizsgálatát a KAVIG bármely adózónál jogosult lefolytatni."

14. § A NAV Korm. rendelet 63. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Kizárólag a KAVIG jár el az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó adók, költségvetési támogatások tekintetében a regisztrációs adó, illetve az illetékügyek kivételével, ide nem értve a soron kívüli adómegállapítás során kiszabott, valamint az Itv. 73. § (3) bekezdése szerinti, az esedékességkor meg nem fizetett eljárási illeték és a mulasztási bírság összegét, illetve ha jogszabály másként nem rendelkezik]

"h) a NAV vezetőjének, szakmai helyetteseinek valamint foglalkoztatottainak adóügyében, kivéve a helyszíni ellenőrzéssel megvalósuló Jöt. szerinti ellenőrzést;"

15. § (1) A NAV Korm. rendelet 90. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A Bevetési Igazgatóság

a) - az adóellenőrzés és a Vtv. szerinti áruk ellenőrzése kivételével - ellátja a NAV hatáskörébe tartozó jogszabálysértések megelőzése és felderítése érdekében az állami adó- és vámhatóság feladatát meghatározó jogszabályokban előírt helyszíni ellenőrzéseket és egyéb helyszíni eljárási cselekményeket, így különösen az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 82. §-a szerinti ellenőrzéseket, valamint a jogkövetési vizsgálatokat, továbbá ellenőrzi a pénztárgépek üzemeltetésével, szervizelésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségek teljesítését;

b) végzi a NAV tv. 36/M. §-a szerinti feladatokat;

c) megteszi a vám- és jövedéki jogszabályok és a NAV vámszerveinek feladatait meghatározó egyéb jogszabályok megsértésének észlelése, gyanúja esetén a jogsértés megszüntetése, mértékének felderítése és a bizonyítékok biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket;

d) ellátja az eljárása során észlelt bűncselekmény gyanúja esetén a helyszín és a bizonyítékok biztosítását, halasztást nem tűrő esetben lefoglalást foganatosít, és a hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóság felé megteszi a szükséges intézkedéseket;

e) az állami adó- és vámhatóság vezetőjének bűnügyi, vámszakmai és rendészeti feladatai ellátásért felelős szakmai helyettesének egyedi engedélyével közreműködik a megyei adó- és vámigazgatóságokon, azok határátkelőhelyein, valamint a Repülőtéri Igazgatóságnál felmerülő egyes feladatok ellátásában.

(2) Kizárólag a Bevetési Igazgatóság végzi

a) a fémkereskedőnek nem minősülő személy helyszíni eljárást igénylő fémkereskedelmi hatósági ellenőrzését;

b) a NAV tv. 13. § (8) bekezdés e) pontja szerinti mélységi ellenőrzéseket;

c) a szabálysértési eljárásban elrendelt elővezetés végrehajtását;

d) a nyomozó hatóság felkérése alapján az elfogott, előállított, őrizetbe vett és fogva tartott személyek őrzését, kísérését;

e) a - 86. § (1) bekezdés g) pontja szerint ellátott személyi védelem kivételével - NAV nyomozó szervei által elrendelt személyi védelmet;

f) az őrzésvédelmi - így különösen a Pénzügyminisztériumnak a miniszter elhelyezését biztosító épülete és a NAV feladatellátása szempontjából kiemelkedően fontos objektum védelmével kapcsolatos - feladatokat;

g) a NAV saját hatáskörében lefoglalt dolgok élőerős őrzésével, kísérésével összefüggő feladatokat, valamint anyagi javak őrzését, kísérését és szállítását, továbbá a NAV más szervének felkérése alapján a lefoglalt dolgok megsemmisítése során a helyszín biztosítását;

h) a szolgálati kutyavezetők és szolgálati kutyák kiképzését, melyet térítés ellenében a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, valamint a hasonló tevékenységet ellátó külföldi társszervek részére is végezhet;

i) a NAV tv. 36/E. § (3) bekezdése alapján meghatározott feladatokat;

j) a NAV tulajdonát képező fegyverzeti és rendészettechnikai eszközök kezelését a NAV Országos Fegyverzeti Raktárban."

(2) A NAV Korm. rendelet 90. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Bevetési Igazgatóság folytatja le

a) a Jöt. szerinti gyorsított eljárást az általa felderített jogsértések esetén;

b) az ismeretlen személy által hátrahagyott jövedéki termékekkel kapcsolatos eljárást, ha az első intézkedést a Bevetési Igazgatóság tette;

c) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján végzett ellenőrzése során felderített jogsértéssel kapcsolatos hatósági eljárást;

d) az általa felderített, a NAV hatáskörébe tartozó szabálysértések tekintetében a szabálysértési eljárást, ha az eljárás gyorsabb és eredményesebb lefolytatása indokolja."

16. § A NAV Korm. rendelet 98. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3a) Az 5. § l) pontja, a 14. § c) pontja és a 15. § (6) bekezdése az Uniós Vámkódex alapján történő információcserére és az érintett információk tárolására szolgáló elektronikus rendszerek kifejlesztésének, fenntartásának és alkalmazásának technikai szabályairól szóló, 2019. június 21-i (EU) 2019/1026 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtását szolgálja."

17. § A NAV Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében az "alkalmazottja" szövegrész helyébe a "foglalkoztatottja" szöveg,

b) 7. § f) pontjában az "eljárással kapcsolatos" szövegrész helyébe az "eljárással kapcsolatos, valamint" szöveg,

c) 12. §-ában a "Repülőtéri Igazgatóság, valamint" szövegrész helyébe a "Repülőtéri Igazgatóság, a Bevetési Igazgatóság, valamint" szöveg,

d) 11. alcíme címében az "Igazolásokkal, nyilvántartásba vétellel," szövegrész helyébe az "Igazolásokkal, egyes nyilatkozatokkal, nyilvántartásba vétellel," szöveg,

e) 22. § (1) bekezdés i) pontjában az "átvétele és nyilvántartásba vétele" szövegrész helyébe az "átvétele és nyilvántartásba vétele, feldolgozása, érvényességének megállapítása" szöveg,

f) 16. alcíme címében az "Általános megbízólevéllel végzett ellenőrzéshez kapcsolódó különös hatáskör és illetékesség" szövegrész helyébe az "Ellenőrzési ügyben alkalmazandó különös hatásköri és illetékességi szabályok" szöveg,

g) 28. § (1) bekezdésében a "megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság" szövegrész helyébe a "megyei igazgatóság, a KAVIG, illetve a Repülőtéri Igazgatóság" szöveg,

h) 29. § (1) bekezdés c) pontjában az "az állami adó- és vámhatóság vezetője által kijelölt" szövegrész helyébe az "az első helyen megjelölt vagyonszerző lakóhelye, székhelye szerint illetékes, a Magyar Állam öröklése esetén az állami adó- és vámhatóság vezetője által kijelölt" szöveg,

i) 52. § (1) bekezdésében a "hatósági ellenőrzést" szövegrész helyébe a "hatósági ellenőrzést, valamint a 90. § (2) bekezdés a) pontja szerinti hatósági ellenőrzést" szöveg,

j) 52. § (4) bekezdésében az "az általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező megyei igazgatóságok jogosultak" szövegrész helyébe az "a Bevetési Igazgatóság jogosult" szöveg,

k) 52. § (5) bekezdésében az "az általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező megyei igazgatóságok is jogosultak" szövegrész helyébe az "a Bevetési Igazgatóság jogosult" szöveg,

l) 52. § (6) bekezdésében az "ellenőrzést lefolytató" szövegrész helyébe az "ellenőrzés helye szerinti" szöveg,

m) 56/A. § (1) bekezdésében a "valamint az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.) 48. § (4) bekezdése, 65. § (9) bekezdése, 90. § (3) bekezdése, 91. § (7) bekezdése, 102. §-a, valamint a 113. § (3) bekezdése" szövegrész helyébe a "valamint az Avt. 48. § (4) bekezdése, 65. § (9) bekezdése, 70. § (8) bekezdése, 82. § (5) bekezdése, 90. § (3) bekezdése, 91. § (7) bekezdése, 102. §-a, 112. §-a, valamint 113. § (3) bekezdése" szöveg,

n) 63. § (1) bekezdés e) pontjában a "kormánytisztviselői és közalkalmazottai adóügyében" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselői és közalkalmazottai, honvédelmi alkalmazottai és rendvédelmi igazgatási alkalmazottai adóügyében" szöveg,

o) 63. § (1) bekezdés i) pontjában az "Art. XIII. fejezetében meghatározott külföldi illetőségű adózók" szövegrész helyébe az "Áfa törvény XIX/A-XIX/B. Fejezetében meghatározott, belföldön gazdasági céllal nem letelepedett adóalanyok" szöveg,

p) 66. § d) pontjában a "kapcsolatos helyszíni szemle" szövegrész helyébe a "kapcsolatos egyéb helyszíni eljárások" szöveg,

q) 1. melléklet B) cím 7. pont f) alpontjában az "illetékességi területe Baranya megye" szövegrész helyébe az "illetékességi területe - e rendeletben meghatározott eltérésekkel - Baranya megye" szöveg,

r) 1. melléklet B) cím 7. pont i) alpontjában az "illetékességi területe Csongrád-Csanád megye" szövegrész helyébe az "illetékességi területe - e rendeletben meghatározott eltérésekkel - Csongrád-Csanád megye" szöveg,

s) 1. melléklet B) cím 7. pont j) alpontjában az "illetékességi területe Fejér megye" szövegrész helyébe az "illetékességi területe - e rendeletben meghatározott eltérésekkel - Fejér megye" szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti a NAV Korm. rendelet

a) 3/A. § (1) bekezdés d) -f) pontja,

b) 5. § e) pontjában, 15. § (2) bekezdés h) pontjában a "külön jogszabály szerinti" szövegrész,

c) 5. § o) pontja,

d) 7/B. alcíme,

e) 7. § e) pontjában a "valamint" szövegrész,

f) 35. § (3) bekezdésében az "a (3a) bekezdésben meghatározott kivétellel" szövegrész,

g) 46-48. §-a,

h) 52. § (5) bekezdésében az "és (4)" szövegrész,

i) 66. § c) pontja,

j) 71. §-ában a "- külön jogszabály szerinti -" szövegrész,

k) 90. § (3), (6) és (7) bekezdése,

l) 91. § h) pontjában a "valamint" szövegrész,

m) 96. §-a,

n) 97. §-a.

2. Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

19. § Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Adóig. vhr.) a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § Az ügycsoportok változása esetén az adóhatóság a korábbi bejelentéseket a képviseleti jogosultságok lehetőség szerinti legszélesebb körű megtartásával megfelelteti az újügycsoportoknak. Ha a megfeleltetés a korábbi bejelentésekhez képest tartalmi változást eredményez, az adóhatóság értesíti az adózót és meghatalmazottját a változásról, valamint arról, hogy ha az adózó, illetve meghatalmazottja az értesítés közlésétől számított 8 napon belül a képviseleti jog kapcsán új bejelentést nem tesz, az adóhatóság a megfeleltetett jogosultságokat a nyilvántartásba hivatalból bejegyzi."

20. § Az Adóig. vhr. 23. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"23. A távolról is nyújtható szolgáltatásokat nyújtó, valamint távértékesítést teljesítő adózókra vonatkozó különös szabályok

54. § (1) E fejezet rendelkezéseit

a) az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, a Közösség területén nem letelepedett adóalany által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó nem európai uniós különös szabályokkal kapcsolatos ügyintézésre,

b) az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, termék Közösségen belüli távértékesítésére, az elektronikus felület által elősegített egyes belföldi termékértékesítésre és a belföldön letelepedett adóalany által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó európai uniós különös szabályokkal kapcsolatos ügyintézésre, valamint

c) az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, harmadik államból importált termék távértékesítésére vonatkozó különös szabályokkal kapcsolatos ügyintézésre kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a bevallási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni az Európai Unió más tagállamában és az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint elismert harmadik államban letelepedett adóalanynak belföldön, az Art. 193. §-a szerinti elektronikus kapcsolattartás útján érvényesített általános forgalmiadó-visszatéríttetési kérelmével, kiigazítási nyilatkozatával kapcsolatos elsőfokú eljárásban.

55. § (1) Az állami adó- és vámhatóság az 54. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adóügyek elektronikus intézésének biztosítása érdekében külön hozzáférhető informatikai rendszert működtet.

(2) Az állami adó- és vámhatóság az 54. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott adóügyek elektronikus intézésének biztosítása érdekében a személyes azonosítási szolgáltatás igénybevételét követően hozzáférhető informatikai rendszert működtet.

(3) Az állami adó- és vámhatóság az 54. § (2) bekezdésében meghatározott adóügyek elektronikus intézésének érdekében - az adózó választásának megfelelően - külön hozzáférhető informatikai felületet működtet.

(4) Az (1) és a (3) bekezdésben meghatározott elektronikus ügyintézés feltétele, hogy az adózó a bejelentkezés során általa megadott azonosítóval és a bejelentkezés során meghatározott jelszóval rendelkezzen.

56. § (1) Az állami adó- és vámhatóság az 54. § (1) bekezdésében meghatározott adóügyek távolról történő intézéséhez olyan online felületet biztosít, amelyen keresztül intézett adóügyeket az adózón, a képviselőn és az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, harmadik államból importált termékek távértékesítésére vonatkozó különös szabályozás alapján eljáró közvetítőn (a továbbiakban: közvetítő) kívül csak az állami adó- és vámhatóság ismerhet meg.

(2) Az adózó

a) az 54. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti eljárások esetében a személyes azonosítást követően hozzáférhető,

b) az 54. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eljárások esetében az 55. § (1) bekezdése szerinti

online felületen keresztül teljesíti az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, a nem adóalanyok részére történő szolgáltatásnyújtásra, termék Közösségen belüli távértékesítésére, egyes belföldi termékértékesítésre vonatkozó különös szabályok és a harmadik államból importált termék távértékesítésére vonatkozó különös szabályok szerinti bejelentkezési, változás-bejelentési és bevallási kötelezettségét.

(3) Az állami adó- és vámhatóság az online felületen megadható adatokat (a továbbiakban: online adatlap), valamint az eljáráshoz kapcsolódó egyéb adatot (azonosító szám) informatikai rendszerében tárolja. Az adózó, képviselője és a közvetítő az állami adó- és vámhatóság informatikai rendszerében tárolt adatokat ellenőrizheti.

(4) Az 54. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adóügyek elektronikus intézése esetében az online adatlap útján teljesítendő bejelentkezési, változás-bejelentési, bevallási kötelezettség teljesítésének időpontja az időbélyegzőben szereplő időpont.

(5) Az állami adó- és vámhatóság az 54. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti eljárás során hozott határozatát, végzését és értesítéseit az adózó, a képviselő vagy a közvetítő tárhelyére küldi meg, az 54. § (1) bekezdés a) pontja szerinti eljárások esetében elektronikus levélben közli az adózóval vagy a képviselőjével.

(6) Az 54. § (1) bekezdésében meghatározott adóügyekben az adózó befizetési kötelezettségét kizárólag az adózó, képviselője vagy a közvetítő által benyújtott bevallás referenciaszámára hivatkozással teljesíti."

21. § Az Adóig. vhr.

1. 100. § b) pont bb) alpontjában a "3 300 000 000" szövegrész helyébe a "3 700 000 000" szöveg,

2. 101. § a) pontjában az "1 030 000 000" szövegrész helyébe az "1 130 000 000" szöveg,

3. 101. § b) pontjában a "227 000 000" szövegrész helyébe a "250 000 000" szöveg

lép.

3. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 17. § o) pontja 2021. április 1-jén lép hatályba.

(3) A 20. § 2021. július 1-jén lép hatályba.

23. § A 3. §, az 5-6. § és a 10. § az Uniós Vámkódex alapján történő információcserére és az érintett információk tárolására szolgáló elektronikus rendszerek kifejlesztésének, fenntartásának és alkalmazásának technikai szabályairól szóló, 2019. június 21-i (EU) 2019/1026 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék