2020. évi VI. törvény

közérdekű cél megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggésben egyes törvények módosításáról

1. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

1. § (1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 54. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A közterületet - az (5a) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - rendeltetésének megfelelően bárki használhatja. A közterület rendeltetésére és használatára jogszabály további szabályokat állapíthat meg."

(2) Az Étv. 54. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Amennyiben a közterület használatára törvényben vagy a Kormány rendeletében kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánított olyan építési beruházással összefüggésben kerül sor, amely legalább 50%-ban központi költségvetési támogatásból valósul meg, úgy a beruházás megvalósítója - legfeljebb törvényben vagy a Kormány rendeletében meghatározott időtartamra - a helyi önkormányzat tulajdonában álló közterületet díjmentesen használhatja."

2. § Az Étv. a következő 60/I. §-sal egészül ki:

"60/I. § (1) E törvénynek a közérdekű cél megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi VI. törvénnyel (a továbbiakban: Mód3. tv.) megállapított 54. § (5) és (5a) bekezdését a Mód3. tv. hatálybalépésekor folyamatban lévő beruházásokra is alkalmazni kell, azzal, hogy a Mód3. tv. hatálybalépése napján hatályos közterület-használat tárgyában kötött szerződés vagy közigazgatási hatósági engedély, illetve közterület-használati hozzájárulás esetében a közterület díjmentes használata a közterület használatának feltétlenül szükséges időtartamát megállapító jogszabály hatálybalépésének napjától illeti meg a beruházót.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott szabályozás alapján meghatározott díjmentes használat időszakára díjfizetés történt, akkor a befizetett díjat vissza kell fizetni."

3. § Az Étv. V. Fejezete "Az Európai Unió jogának való megfelelés" alcímet megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

"Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

62/A. § Az 54. § (5) és (5a) bekezdése, valamint a 60/I. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése és 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül."

2. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

4. § (1) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngtv.) 11. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Törvény vagy kormányrendelet kiemelten közérdekű beruházássá nyilváníthat közfeladat ellátásával összefüggő, kiemelten fontos közérdekű cél, így különösen)

"b) oktatási, egészségügyi, kutatás-fejlesztési, kulturális, szociális, örökségvédelmi, sport, városfejlesztési" (cél megvalósítására irányuló beruházást.)

(2) Az Ngtv. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Amennyiben a kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításról

a) törvény rendelkezik, a kiemelt közérdekű beruházássá nyilvánításról rendelkező törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet,

b) kormányrendelet rendelkezik, e kormányrendelet

állapítja meg a kiemelten közérdekű beruházás helyszínét és közvetlen környezetét, valamint a kiemelten közérdekű beruházás során építési tevékenységgel érintett telek közvetlen környezetébe tartozó, az építési tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges közterület használatának feltétlenül szükséges időtartamát."

(3) Az Ngtv. 12. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

"a) a kiemelten közérdekű beruházást, a kiemelten közérdekű beruházás helyszínét és közvetlen környezetét, valamint a kiemelten közérdekű beruházás során építési tevékenységgel érintett telek közvetlen környezetébe tartozó, az építési tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges közterület használatának feltétlenül szükséges időtartamát,"

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

6. § Az 1. § és a 2. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése és 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék