700/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6. pontjában,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. pontjában,

a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1a) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) az "A település zöldfelületi rendszere" alcíme a következő 9/B. §-sal egészül ki:

"9/B. § A műanyag gyepráccsal kialakított felület összterületének 30%-a számítható be a telekre, építési telekre előírt zöldfelületbe."

2. § Az R1. 111. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Meglévő építmény bővítése, átalakítása, rendeltetésének módosítása esetében - az építmény fekvése szerinti telek tömegközlekedési ellátottságára, településen belüli elhelyezkedésére és beépítési módjára tekintettel - a 42. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott követelményeknél megengedőbb követelmények is megállapíthatók azzal, hogy a többlet gépjármű tekintetében a 4. melléklet szerint számított személygépkocsi számának 50%-ánál kevesebbet a helyi építési szabályzat nem írhat elő."

3. § Az R1. a következő 119. §-sal egészül ki:

"119. § E rendeletnek az egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 700/2020. (XII. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR6.) megállapított 9/B. §-át, 13. § (1) és (3) bekezdését, 14. § (1) bekezdését, 42. § (2) bekezdését, 111. § (2a) bekezdését és 2. számú mellékletében foglalt táblázat 5. sorát a MódR6. hatálybalépésekor folyamatban lévő településrendezési eszköz készítése és módosítása során is alkalmazni kell."

4. § Az R1.

a) 13. § (1) bekezdésében és 14. § (1) bekezdésében a "7,5 m-es" szövegrész helyébe a "8 m-es" szöveg,

b) 42. § (2) bekezdésében a "személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani" szövegrész helyébe a "személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani azzal, hogyha egy építési telken négy vagy több lakás vagy üdülő önálló rendeltetési egységet helyeznek el, önálló rendeltetési egységenként 1,5 személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani" szöveg,

c) 2. számú mellékletében foglalt táblázat C:5 mezőjében a "0,6" szövegrész helyébe a "0,8" szöveg, D:5 mezőjében a "30" szövegrész helyébe a "35" szöveg, E:5 mezőjében a "7,5" szövegrész helyébe a "8" szöveg, F:5 mezőjében az "50" szövegrész helyébe a "45" szöveg

lép.

2. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.)

a) 7. § (2) bekezdés a) pontjában az "engedélyek megszerzése" szövegrész helyébe az "engedélyek megszerzése, bejelentések megtétele" szöveg,

b) 13. § (5) bekezdés b) pont bc) alpontjában az "engedélyezési eljáráshoz" szövegrész helyébe az "engedélyezési vagy tudomásulvételi eljáráshoz, az egyszerű bejelentés alapján végzett építési tevékenység hatósági bizonyítványának kiadásához" szöveg,

c) 16. § (4) bekezdésében az "engedély iránti" szövegrész helyébe az "engedély vagy tudomásulvétel, az Étv. 33/A. §-a szerinti esetben a hatósági bizonyítvány kiadása iránti" szöveg,

d) 25. § (11) bekezdés b) pontjában a "dokumentációt" szövegrész helyébe a "dokumentációt, a bejelentési dokumentációt" szöveg,

e) 33. § (1) bekezdés d) pontjában a "tudomásul vétel" szövegrész helyébe a "tudomásul vétel, vagy az egyszerű bejelentés alapján végzett építési tevékenység hatósági bizonyítványának" szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti az Épkiv.

a) 7. § (1) bekezdése,

b) 22. § (6) bekezdésében a "vagy a tudomásulvételhez mellékelt dokumentáció tartalmától" szövegrész.

3. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 17. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) A lejárt hatályú építési engedéllyel rendelkező, de használatbavételi engedéllyel vagy használatbavétel tudomásulvételével nem rendelkező építményen a tartószerkezetet vagy a hasznos alapterület érintő befejező építési munkák elvégzésére építési engedélyt kell kérni."

8. § Az R2. 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az építésügyi hatóság az építési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a tervezett építési tevékenység

a) az (1) bekezdésben foglaltaknak nem felel meg, vagy

b) engedélyezését a kiemelt településképi vélemény nem javasolta.

(4a) A polgármesternek a tervezett építési tevékenység vonatkozásában kiadott településképi véleményét a hatóság bizonyítékként veszi figyelembe."

9. § Az R2. 19. § (6) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A határozat az engedély tárgyától függően tartalmaz:)

"g) tájékoztatást arról, hogy az engedély hatálya nem hosszabbítható meg,"

10. § Az R2. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. § Ha az építésügyi hatóság rövidebb időtartamot nem állapít meg, az építési engedély a véglegessé válásának napjától számított négy évig hatályos. A hatályossága alatt, ha az építési tevékenységet - az építési napló megnyitásával igazoltan - megkezdték, akkor az építési tevékenység megkezdésétől számított hat éven belül az építménynek használatbavételi engedély megadására vagy használatbavétel tudomásulvételére alkalmassá kell válnia. Az építési engedély hatálya nem hosszabbítható meg."

11. § Az R2. 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az építésügyi hatóság az elvi építési keretengedélyt nem adja meg, ha a tervezett építési tevékenység

a) engedélyezését a kiemelt településképi vélemény nem javasolta, vagy

b) az Étv. 19. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti, és a központi építészeti tervtanács szakmai véleményében engedélyezésre nem ajánlotta.

(3a) A polgármesternek a tervezett építési tevékenység vonatkozásában kiadott településképi véleményét a hatóság bizonyítékként veszi figyelembe."

12. § Az R2. 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A telepítési engedély egy évig hatályos, kivéve, ha a hatályossága alatt az IÉSZ lefolytatását a mellékletek benyújtásával kezdeményezték."

13. § Az R2. 35. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az építésügyi hatóság az integrált építési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a tervezett építési tevékenység engedélyezését az Étv. 19. § (4) bekezdése szerinti esetben a központi építészeti tervtanács szakmai véleményében nem ajánlotta.

(9a) A polgármesternek a tervezett építési tevékenység vonatkozásában kiadott településképi véleményét a hatóság bizonyítékként veszi figyelembe."

14. § Az R2. 39. § (8) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:

(A használatbavételi engedély iránti kérelemhez, a tartalmától függően mellékelni kell)

"c) a lejárt hatályú építési engedéllyel rendelkező építmény esetében az építőipari kivitelezést végző fővállalkozó kivitelező vagy építésügyi műszaki szakértő Épkiv. 14. §-ában meghatározott tartalmú nyilatkozatát,

d) a fővállalkozó kivitelező halála vagy megszűnése esetén az építésügyi műszaki szakértő Épkiv. 14. §-ában meghatározott tartalmú nyilatkozatát."

15. § Az R2. 42. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Ha

a) az építmény nem rendelkezik hatályos építési engedéllyel, vagy

b) a fővállalkozó kivitelező meghalt vagy megszűnt,

az Épkiv. 14. §-ában meghatározott tartalmú nyilatkozatot az építésügyi műszaki szakértő teszi meg."

16. § (1) Az R2. 44. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Az építésügyi hatóság a fennmaradási engedély iránti kérelmet elutasítja, ha az engedélyezést a kiemelt településképi vélemény nem javasolta."

(2) Az R2. 44. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A polgármesternek a tervezett építési tevékenység vonatkozásában kiadott településképi véleményét a hatóság bizonyítékként veszi figyelembe."

17. § Az R2. 47. § (1) bekezdés d) pontjába a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:

[A határozat rendelkező része az Ákr. 81. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül, az engedély tárgyától függően tartalmazza:]

"d) az engedély hatályát, valamint

e) tájékoztatást arról, hogy az engedély hatálya nem hosszabbítható meg."

18. § Az R2. 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bontási engedély a véglegessé válásának napjától számított kettő évig hatályos. A bontási engedély hatálya meghosszabbodik, ha a hatályossága alatt a tényleges bontási tevékenységet megkezdték, azt folyamatosan végzik, és a bontási tevékenység megkezdésétől számított négy éven belül befejezik."

19. § Az R2. 54. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) A használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelmet az építtető

a) az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor,

b) az építmény használatbavétele előtt,

c) az építési engedély hatályossága alatt a fővállalkozó kivitelezőnek az Épkiv. 14. §-ában meghatározott tartalmú nyilatkozatának megtételét követően,

d) a lejárt hatályú építési engedéllyel rendelkező építmény esetében az építőipari kivitelezést végző fővállalkozó kivitelező vagy építésügyi műszaki szakértő Épkiv. 14. §-ában meghatározott tartalmú nyilatkozatát követően,

e) a fővállalkozó kivitelező halála vagy megszűnése esetén az építésügyi műszaki szakértő Épkiv. 14. §-ában meghatározott tartalmú nyilatkozatát követően

nyújtja be az építésügyi hatósághoz."

20. § Az R2. a következő 77/E. §-sal egészül ki:

"77/F. § (1) E rendeletnek az egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 700/2020. (XII. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr7.) módosított vagy megállapított 3. § (2) bekezdés d) pontját, 17. § (1b) bekezdését, 18. § (4) és (4a) bekezdését, 19. § (6) bekezdés g) pontját, 21. §-át, 25. § (3) és (3a) bekezdését, 34. § (1) bekezdését, 35. § (9) és (9a) bekezdését, 39. § (8) bekezdését, 40. § (2) bekezdés f) pontját, 42. § (4a) bekezdését, 44. § (1) és (2) bekezdését, 47. § (1) bekezdés d) pontját, 49. § (1) bekezdését, valamint 54. § (1a) és (9) bekezdését a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a Mód. Kr7. 22. §-ával hatályon kívül helyezett rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.

(3) A Mód. Kr7. hatálybalépésekor hatályos építési engedély alapján az építési tevékenység az engedély véglegessé válásától számított négy éven belül kezdhető meg, az építménynek az építési tevékenység megkezdésétől számított hat éven belül használatbavételi engedély megadására vagy használatbavétel tudomásulvételére alkalmassá kell válnia.

(4) A Mód. Kr7. hatálybalépésekor hatályos bontási engedély alapján a bontási tevékenység az engedély véglegessé válásától számított kettő éven belül kezdhető meg, és azt a bontási tevékenység megkezdésétől számított négy éven belül kell befejezni."

21. § Az R2.

a) 3. § (2) bekezdés d) pontjában a "tisztázását" szövegrész helyébe a "tisztázását, valamint" szöveg,

b) 40. § (2) bekezdés f) pontjában a "nyilatkozat" szövegrész helyébe a "nyilatkozat vagy a 39. § (8) bekezdés c) pontja szerinti szakértői vélemény" szöveg,

c) 54. § (9) bekezdésében a "kérelemhez a 39. § (8) bekezdés a) pontjában" szövegrész helyébe a "kérelemhez a 39. § (8) bekezdés a), c) és d) pontjában" szöveg

lép.

22. § Hatályát veszti az R2.

a) 3. § (2) bekezdés e) pontja,

b) 25. § (9) bekezdés b) pontja,

c) 27. §-ában az "Az elvi építési keretengedély hatályát az építtető kérelmére az építésügyi hatóság az 52. §-ban meghatározott feltételek teljesülése esetén hosszabbítja meg." szövegrész,

d) 33. § (5) bekezdés g) pontjában a "meghosszabbításának módját, feltételeit," szövegrész,

e) XI. Fejezete,

f) 6. melléklet III. pontjában foglalt táblázat C:2 mező c) pontja, C:3 mező c) pontja, C:4 mező c) pontja, C:5 mező c) pontja, C:6 mező d) pontja, C:7 mező c) pontja, C:8 mező d) pontja, C:9 mező c) pontja, C:10 mező c) pontja, C:11 mező c) pontja, C:13 mező d) pontja, C:14 mező c) pontja, C:15 mező d) pontja, C:16 mező c) pontja, C:17 mező d) pontja, C:18 mező c) pontja, valamint C:19 mező c) pontja.

4. A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (1c) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A bejelentéshez csatolni kell)

"c) az ÉTDR általános felületén történő tájékoztatás érdekében a személyes adatot nem tartalmazó, az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott tartalmú helyszínrajzot és 4. pontjában meghatározott tartalmú homlokzati tervet vagy látványtervet."

(2) Az R3. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az építtető személyében bekövetkező jogutódlás tényét az ÉTDR felületen történő bejelentéssel a jogelőd vagy jogutód építtető bejelenti

a) a jogelőd és a jogutód építtetőnek legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt közös nyilatkozatával,

b) jogerős teljes hatályú hagyatékátadó végzéssel vagy

c) jogerős bírósági határozattal.

(3) Az építtető személyében bekövetkezett jogutódlás bejelentéséről az ÉTDR PDF formátumú, letölthető visszaigazolást állít elő."

24. § Az R3. 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az építésfelügyeleti hatóság a bejelentés beérkezésétől számított nyolc napon belül az ÉTDR általános tájékoztatási felületén mindenki által hozzáférhető módon - személyes adatot nem tartalmazó - általános tájékoztatást ad a bejelentés következő főbb ismérveiről, továbbá a következő dokumentumokat teszi közzé:

a) a bejelentés megtételének időpontja,

b) az építési tevékenységgel érintett telek címe, ennek hiányában helyrajzi száma, mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi száma,

c) az építési tevékenység tárgya, valamint

d) az 1. § (1c) bekezdés c) pontja szerinti dokumentumok."

25. § (1) Az R3. 6. § (2) bekezdés d) pontja a következő dc) alponttal egészül ki:

[Az építtetőnek a hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásakor ha a kivitelezési tevékenység a 4. § (3) bekezdése szerint valósult meg, mellékelni kell]

"dc) a fővállalkozó kivitelező halála vagy megszűnése esetén az építésügyi műszaki szakértőnek - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben a fővállalkozó kivitelező számára meghatározott tartalmú - nyilatkozatát."

(2) Az R3. 6. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:

"(2c) Ha a (2) bekezdés d) pont da) alpontjában meghatározott nyilatkozattevő meghalt vagy megszűnt, az ott meghatározott tartalmú nyilatkozatot az építésügyi műszaki szakértő teszi meg."

(3) Az R3. 6. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás ügyintézési határideje 35 nap. (5) A hatósági bizonyítványt az építésfelügyeleti hatóság tájékoztatásul megküldi

a) a települési önkormányzat polgármesterének hivatali kapun keresztül,

b) az állami és az önkormányzati adóhatóságnak hivatali kapun keresztül,

c) az ingatlanügyi hatóságnak ÉTDR felületen."

26. § Az R3.

a) 4. § (1) bekezdésében az "az elektronikus építési napló" szövegrész helyébe a "naplóvezetési kötelezettség esetén az elektronikus építési napló" szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében a "kérelemre" szövegrész helyébe az "az építtető kérelmére" szöveg,

c) 6. § (2) bekezdés d) pont da) alpontjában az "igazolását, és" szövegrész helyébe az "igazolását," szöveg,

d) 6. § (2) bekezdés d) pont db) alpontjában az "eltértek" szövegrész helyébe az "eltértek, és" szöveg,

e) 6. § (3) bekezdés d) pontjában a "megtörténtét" szövegrész helyébe a "megtörténtét, összes hasznos alapterületét, ha a bejelentés több rendeltetési egységre irányult, a rendeltetési egységek számát, rendeltetési egységenként az összes hasznos alapterületet, minden esetben a helyiségek számát és rendeltetésének megnevezését" szöveg,

f) 1. melléklet 6. pont nyitó szövegrészében a "vasbeton szerkezet vagy 5,4 métert vagy azt meghaladó" szövegrész helyébe a "vasbeton szerkezet (kivéve az 5,4 m-es fal- vagy oszlopközű vagy annál kisebb fesztávú előregyártott födémszerkezethez csatlakozó vasbeton koszorút), vagy 5,4 métert meghaladó" szöveg

lép.

27. § Hatályát veszti az R3. 6. § (1) bekezdésében az "A kiállított hatósági bizonyítványról az építésfelügyeleti hatóság elektronikusan értesíti a települési önkormányzat polgármesterét." szövegrész.

5. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

28. § Hatályát veszti az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat A:16-A:23 mezőjében, valamint A:35-A:36 mezőjében az "az engedély hatályának meghosszabbítási," szövegrész,

b) 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat A:183-A:186 mezőjében, valamint A:191-A:192 mezőjében az "az engedély hatályának meghosszabbítási," szövegrész.

6. Záró rendelkezések

29. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék