7/2020. (I. 31.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 23. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

"(14) A szakellátást nyújtó fogorvosi szakrendelést működtető fogorvosi szolgáltatók havonta 380 000 Ft összegű rezsitámogatásra jogosultak szakrendelésenként. A havi 380 000 Ft összegű díjazás a heti 30 órás rendelési időben működő szakrendelések esetében kerül kifizetésre, az ennél alacsonyabb rendelési időben működő szakrendelések időarányosan csökkentett mértékű rezsitámogatásra jogosultak. A rezsitámogatás utalványozására a 22. § (3)-(5) bekezdés szerinti díjjal egyidejűleg kerül sor."

2. § Az R. a következő 76/Y. §-sal egészül ki:

"76/Y. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 7/2020. (I. 31.) Korm. rendelettel megállapított 23. § (13) és (14) bekezdés szerinti díjazásra az érintett egészségügyi szolgáltatók 2020. január hónaptól jogosultak."

3. § Az R.

a) 22. § (2) bekezdésében az "A finanszírozóval kötött - területi ellátási kötelezettség nélküli - szerződés alapján" szövegrész helyébe az "A finanszírozóval területi ellátási kötelezettségen kívüli közfeladat ellátására kötött szerződés alapján" szöveg,

b) 22. § (5) bekezdésben a "területi ellátási kötelezettség nélküli" szövegrész helyébe a "területi ellátási kötelezettségen kívüli közfeladatot ellátó" szöveg,

c) 22. § (8) bekezdésében a "területi ellátási kötelezettség nélkül működő" szövegrész helyébe a "területi ellátási kötelezettségen kívüli közfeladatot ellátó" szöveg,

d) 23. § (13) bekezdésében a "130 000 Ft" szövegrészek helyébe a "380 000 Ft" szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére