110/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 2. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 1. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. § A halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet] a következő 1/A. és 1/B. §-sal egészül ki:

"1/A. § Haltermelési létesítményben jogosulatlanul horgászó vagy haltermelési létesítmény partján halfogásra jogosító okmányok nélkül halfogásra alkalmas állapotban lévő horgászkészséggel tartózkodó és jogosultságát a halgazdálkodási hatóságnál 15 napon belül nem igazoló személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke az állami horgászjegy vagy turista állami horgászjegy hiánya esetén: 10 000-30 000 forint.

1/B. § Az egy időben horgászatot és rekreációs halászatot folytató személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke 20 000-50 000 forint."

2. § A 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 2. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(A jogosulatlanul halászó személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke)

"d) nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen - a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 35. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel - folytatott halászati tevékenység esetén: 50 000-500 000 forint."

3. § A 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 4. § l) és m) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) által tiltott vagy nem megengedett eszközzel vagy módon, vagy tilalmi időben történő horgászat vagy halászat esetén a halvédelmi bírság mértéke]

"l) az állami halászjegyhez kötött halászeszközzel történő halászat esetén, a területi jegyen feltüntetett eszköztől vagy eszközöktől az eszközben, a méretben vagy a darabszámban történő eltérés, továbbá a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott jelölés nélküli vagy nem a halászati tevékenység végzésére jogosult jelölésével ellátott eszköz használata esetén, valamint kihelyezett varsák esetén az eszközök között mért, minimálisan előírt távolság be nem tartása esetén: 50 000-200 000 forint,

m) a halászati engedélyhez kötött halászeszközzel történő halászat esetén, a halászati engedélyben feltüntetett eszköztől vagy eszközöktől az eszközben, a méretben vagy a darabszámban történő eltérés, továbbá a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott jelölés nélküli vagy nem a halászati tevékenység végzésére jogosult jelölésével ellátott eszköz használata esetén: 50 000-500 000 forint,"

4. § A 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § A horgász regisztráció, a halászati engedély, állami horgászjegy, turista állami horgászjegy, állami halászjegy igénylése, halfogásra jogosító okmány kiváltása során valótlan adatot szolgáltató személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke:

a) a halászattal, horgászattal vagy hal fogásával (gyűjtésével) összefüggésben szabálysértési vagy büntetőjogi felelősség tárgyában valótlan nyilatkozat tétele vagy valótlan adat szolgáltatása esetén: 100 000 forint,

b) az érvényes állami horgászjeggyel - ideértve a turista állami horgászjegyet is -, állami halászjeggyel vagy halászati engedéllyel való rendelkezésre vonatkozó valótlan nyilatkozat tétele vagy valótlan adat szolgáltatása esetén: 50 000 forint,

c) a fogási napló leadására vonatkozó valótlan nyilatkozat tétele vagy valótlan adat szolgáltatása esetén: 10 000 forint."

5. § A 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § Halfogásra jogosító okmány kiváltására nem jogosult személy részére halfogásra jogosító okmányt értékesítő személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke:

a) állami horgászjegy vagy területi jegy kiadása esetén: 100 000 forint,

b) állami halászjegy kiadása esetén: 200 000 forint."

6. § A 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet a következő 10/A. §-sal egészül ki:

"10/A. § (1) Nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre területi jegyet kiadó, ott horgászatot engedélyező vagy onnan térítés nélkül vagy térítésért őshonos halfaj egyedének elvitelét engedélyező személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke 10 000-500 000 forint.

(2) A Hhvtv. 21. § (1a) bekezdésében meghatározott tilalmat megszegő személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke 10 000-500 000 forint.

(3) Idegen és nem honos fajok egyedeit haltermelési létesítménybe engedély nélkül telepítő személlyel szemben a kiszabható halvédelmi bírság mértéke 50 000-500 000 forint.

(4) Halászati engedély birtokában kifogott törzsállomány egyedét kereskedelmi forgalomba hozó személlyel szemben a kiszabható halvédelmi bírság mértéke 200 000-500 000 forint."

7. § A 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. alcíme a következő 13/A. §-sal egészül ki:

"13/A. § A Hhvtv. 34. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét nem teljesítő személyre kiszabható halvédelmi bírság mértéke 50 000-500 000 forint."

8. § (1) A 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A halgazdálkodásra jogosulttal szemben kiszabható halgazdálkodási bírság mértéke, ha a halgazdálkodásra jogosult)

"a) a halgazdálkodási terv benyújtására vonatkozó kötelezettségének vagy a halgazdálkodási terv teljesítésére vonatkozó kötelezettségének a halgazdálkodási hatóság figyelmeztetése ellenére nem tesz eleget: 250 0005 000 000 forint,"

(2) A 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése a következő r) és s) ponttal egészül ki:

(A halgazdálkodásra jogosulttal szemben kiszabható halgazdálkodási bírság mértéke, ha a halgazdálkodásra jogosult)

"r) a Hhvtv. 52. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget: 50 000-100 000 forint,

s) olyan területi jegy funkciójú okmányt ad ki, mely nem tartalmazza a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló miniszteri rendeletben a területi jegy esetében meghatározott kötelező tartalmi elemeket: 10 000-100 000 forint."

(3) A 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A halgazdálkodási hatóság által a halgazdálkodásra nem jogosult természetes vagy jogi személyre kiszabható halgazdálkodási bírság mértéke, ha a halgazdálkodási vízterületen halgazdálkodási tevékenységet folytat - ideértve különösen a horgászat lehetővé tételét állami horgászjegy és horgász fogási napló vagy turista állami horgászjegy és fogási napló nélkül -, továbbá ha jogosulatlan haltelepítést végez: 500 000-5 000 000 forint."

9. § (1) A 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az állami horgászjegy, turista állami horgászjegy, állami halászjegy váltásától, illetve a halászati engedély kérelmezésétől való eltiltás (a továbbiakban együtt: eltiltás) időtartama:]

"b) az 1. § (1) bekezdésében, az 1/A. §-ban, az 1/B. §-ban, a 3. § b) pontjában, a 4. § q) és u) pontjában, a 12. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben: 3-12 hónap,"

(2) A 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az 5. §-ban, a 10/A. §-ban, a 11. §-ban, a 12. § (1) bekezdésében, a 13. §-ban meghatározottak esetében a halgazdálkodási hatóság az eltiltás időtartamát a Hhvtv. 43. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, különösen a kiszabott halvédelmi bírság mértékéhez arányosítva 3 hónap és 3 év közötti időtartamban állapítja meg."

10. § A 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában a "10 000-30 000" szövegrész helyébe a "30 000-50 000" szöveg,

b) a 4. § nyitó szövegrészében az "A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.)" szövegrész helyébe az "A Hhvtv." szöveg,

c) 4. § g) pontjában a "sorhoroggal, csapóhoroggal" szövegrész helyébe a "sorhoroggal, fenékhoroggal, csapóhoroggal" szöveg,

d) 4. § t) pontjában a "10 000-300 000" szövegrész helyébe a "10 000-500 000" szöveg,

e) 14. § (1) bekezdés f) pontjában a "halászati őrök" szövegrész helyébe a "halőrök" szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti a 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 3. § c) pontjában a "kereskedelmi, továbbá" szövegrész.

2. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

12. § A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Hhvtv. 56. § (1a) bekezdése tekintetében a Hhvtv. 56. § (4) és (5) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétellel és bejelentés fogadásával kapcsolatos feladatokat a NÉBIH látja el."

13. § A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 35. §-ában az "a halász" szövegrész helyébe az "az ahhoz tartozó halász" szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

(2) A 2. alcím 2021. április 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék