2021. évi CXVII. törvény

egyes választási tárgyú törvények módosításáról[1]

1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

1. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 1. alcíme a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § Ha több választást azonos napon kell megtartani, azokat egy eljárásban (a továbbiakban: közös eljárás) kell lebonyolítani."

2. § A Ve. 110. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Közös eljárás esetén a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelem, a 88. § szerinti segítség iránti igény és a 89. § szerinti adatkiadás megtiltása iránti kérelem a közös eljárás minden választására vonatkozik."

3. § A Ve. 115. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Közös eljárás esetén a választási iroda közös értesítő megküldésével tájékoztatja a választópolgárt a szavazóköri névjegyzékbe vételről."

4. § A Ve. 250. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Közös eljárás esetén az átjelentkezésre irányuló kérelem a közös eljárás minden választására vonatkozik."

5. § A Ve. 257. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Közös eljárás esetén az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapját, az országos listás szavazólapot, és a közös eljárásban lebonyolított további választás szavazólapját borítékba helyezi, és a borítékot lezárja. A szavazólapok elhelyezésére szolgáló borítékon az országgyűlési egyéni választókerület megjelölése szerepel."

6. § A Ve. 275. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Közös eljárás esetén a szavazási levélcsomag az (1) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmazza a közös eljárásban lebonyolított további választás szavazólapját."

2. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosítása

7. § A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 16. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Nem gyűjthető aláírás)

"g) a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen."

8. § Az Nsztv. 65. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"65. § (1) Az országos népszavazási eljárásban az e fejezetben foglalt eltérésekkel alkalmazni kell a Ve. 244. § (2) bekezdésének, 245. § (1) bekezdés a), c) és d) pontjának, valamint (2)-(5) bekezdésének, 247. § (1) és (3) bekezdésének, 250. §-ának, 251. §-ának, 256. § (2) bekezdésének, 257. § (3) bekezdésének, 257/A. §-ának, 257/B. §-ának, 258. § (1) bekezdésének, 259-263. §-ának, 266-270. §-ának, 271. § (2) bekezdésének, 272-274. §-ának, 275. §-ának, 277-281. §-ának, 283-285. §-ának, 288-291. §-ának, 293. §-ának, 295. §-ának, 297. § (1) és (3) bekezdésének, 298. §-ának, valamint 341/A. §-ának rendelkezéseit is.

(2) Az országgyűlési képviselők általános választásával azonos napon tartott országos népszavazási eljárásban (a továbbiakban: közös eljárás) a köztársasági elnök, a Kormány által kezdeményezett népszavazás esetén a 68. §-t és a 70. § (1) és (2) bekezdését nem kell alkalmazni.

(3) Közös eljárás esetén a 76. §-ban és a 77. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

(4) Közös eljárás esetén a Ve. 282. §-ának, 286. §-ának, 287. §-ának és 292. §-ának rendelkezéseit is alkalmazni kell."

9. § Az Nsztv. 70. §-a a következő (3)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Közös eljárás esetén a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét - a Ve. 89. § rendelkezéseire is figyelemmel - a Nemzeti Választási Iroda legkorábban a népszavazás napját megelőző harminchatodik napon átadja.

(4) Közös eljárás esetén az adatszolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy a - magánszemély szervező kivételével -az adatszolgáltatásra jogosult igazolja a kötelező legkisebb munkabér kilencvenhárom havi összegének megfelelő összegű adatszolgáltatási díjnak a Nemzeti Választási Iroda számlájára történt befizetését.

(5) A magánszemély szervező a (4) bekezdésében megjelölt adatszolgáltatási díj 25%-ának megfelelő díj befizetését köteles igazolni.

(6) Az országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező párt a közös eljárásban a népszavazási kampányban való, Ve. 155. § (1) bekezdése szerinti részvétel céljából felhasználhatja az országos listát állító jelölő szervezetként igényelt és megkapott adatszolgáltatást."

10. § Az Nsztv. 71. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Egy szavazólapon csak egy kérdés szerepelhet, kivéve, ha a népszavazás kezdeményezője - választópolgári kezdeményezés esetén szervezője - azonos.

(2) Az országos népszavazás szavazólapja tartalmazza

a) a "szavazólap" megjelölést,

b) a bélyegzőlenyomat elhelyezésére szolgáló terület megjelölését a szavazólap bal felső sarkában,

c) az országos népszavazás megnevezést,

d) az országos népszavazás napját,

e) annak megjelölését, hogy érvényesen szavazni - kérdésenként - csak egy válaszra lehet,

f) az országos népszavazásra feltett kérdést, több kérdés esetén az elrendelés sorrendjében, a kérdés sorszámának feltüntetésével,

g) kérdésenként az igen és nem válaszlehetőséget,

h) kérdésenként a szavazásra szolgáló köröket,

i) az érvényes szavazat formájára vonatkozó tájékoztatást."

11. § Az Nsztv. 75. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"75. § (1) A Ve. 193. §, 195. §, valamint 197. § rendelkezéseinek alkalmazása során jelöltön választ kell érteni.

(2) Ha egy szavazólapon több kérdés szerepel, akkor

a) a Ve. 193. § (1) bekezdés b) és c) pontjának rendelkezéseit nem kell alkalmazni,

b) kérdésenként kell vizsgálni a szavazatok érvényességét: érvénytelen a szavazat, ha az adott kérdésre vonatkozóan nem tartalmaz érvényes szavazatot a szavazólap vagy ha a választópolgár mindkét válaszra leadott szavazatot."

12. § (1) Az Nsztv. 79. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az országos népszavazási eljárásban a jogorvoslat benyújtására és elbírálására rendelkezésre álló határidő öt nap, közös eljárás esetén három nap. Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő - közös eljárás kivételével - csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár le.

(2) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt minden olyan jogsértés miatti kifogásról, amely csak az egyéni választókerület területén fejti ki hatását."

(2) Az Nsztv. 79. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A médiaszolgáltatók és a sajtó, illetve a filmszínházak választási kampányban való részvételével kapcsolatos kifogást a Nemzeti Választási Bizottság bírálja el. Körzeti és helyi, illetve lekérhető médiaszolgáltatással vagy nem országosan terjesztett sajtótermékkel kapcsolatos kifogást a médiatartalom-szolgáltató székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság bírálja el. E rendelkezés közös eljárás esetén is alkalmazandó."

13. § (1) Az Nsztv. 79. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Nemzeti Választási Bizottság dönt minden olyan kifogásról, amely nem tartozik a (2) bekezdés alá."

(2) Az Nsztv. 79. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Ve. 233. § alkalmazása során az alkotmányjogi panasz benyújtására és az Alkotmánybíróság döntéseire rendelkezésre álló határidő öt munkanap; közös eljárás esetén az alkotmányjogi panasz benyújtására rendelkezésre álló határidő három nap, az Alkotmánybíróság döntéseire rendelkezésre álló határidő három munkanap."

14. § Az Nsztv. 95. § b) pontjában a "79. § (3) bekezdése" szövegrész helyébe a "79. § (5) bekezdése" szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

16. § (1) Az 1-3. § az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 4-6. § az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) A 13. § az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2021. november 9-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére