11/2021. (III. 5.) EMMI rendelet

a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet módosításáról

A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (7) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 47. §-sal egészül ki:

"47. § (1) A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatásának 2018. április 1-jétől kezdődő finanszírozási időszaka, valamint 2020. április 1-jétől kezdődő megvalósítási szakasza 2021. június 30-áig tart.

(2) A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatásának igénybevételére irányuló pályázatot a 2021. évben a módszertani központ - a 10. § (3) bekezdésétől eltérően - 2021. április 15-éig írja ki.

(3) A fenntartó a 2021. évben - a 32. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően - 2021. július 31-éig június 30-ai fordulónappal nyújtja be a féléves elszámolást a módszertani központhoz az igénybe vett alap- és kiegészítő támogatásról."

2. § A Rendelet

a) 9. § (1) bekezdésében az "az állami támogatás" szövegrész helyébe az "a támogatás" szöveg,

b) 3. melléklet 3. pontjában az "az állami támogatást" szövegrész helyébe az "a támogatást" szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti a Rendelet 1. § (1) bekezdés 1. és 14. pontjában, II. Fejezetének címében, 10. § (1) bekezdésében, 17. § (3) bekezdésében és 23. § (3) bekezdés i) pontjában az "állami" szövegrész.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere