16/2021. (XII. 1.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § e) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az e §-ban meghatározott ügyben a 3. § rendelkezései nem alkalmazhatóak. Az (1) bekezdés szerinti közjegyzői okirat elkészítése során az ügyérték megállapításának alapjául kizárólag az állami kamattámogatással érintett lakáscélú fogyasztói hitel-, illetve kölcsönszerződésben meghatározott, folyósítani kívánt kölcsön összege szolgál, a jelzálogszerződésben foglalt biztosított követelés összege vagy az önálló zálogjog alapításához kapcsolódó szerződésben meghatározott követelés összege az ügyérték megállapítása során nem vehető figyelembe."

(2) A Díjrendelet 37/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A közjegyző az okiratról a közjegyzői okirat elkészítésével egyidejűleg köteles hivatalból elektronikus hiteles kiadmányt kiállítani, és azt a fél és a hitelező részére megküldeni."

2. § A Díjrendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Varga Judit s. k.,

igazságügyi miniszter

1. melléklet a 16/2021. (XII. 1.) IM rendelethez

1. A Díjrendelet 1. melléklet Egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat minta a 37/B. §-hoz cím, EGYOLDALÚ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT alcím I. A Kölcsönszerződésből eredő kötelezettségek pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A Kölcsönszerződés: ......adós (a továbbiakban: Adós) / és ......adós (a továbbiakban: Adós)1 (a továbbiakban együtt: Adósok) kijelenti és elismeri / kijelentik és elismerik, hogy közte / köztük és a(z) .......(székhely: ...... , cégjegyzékszám: ......) / , valamint a(z) ....... (székhely: ......, cégjegyzékszám: ......)2 (a továbbiakban: Hitelező, Zálogjogosult) között (a továbbiakban a Kölcsönszerződés tekintetében együtt: Felek)......(......) év......hónap...... (......) napján az alábbi lényeges tartalommal......elnevezésű,......szerződésszámú kölcsönszerződés (a továbbiakban: Kölcsönszerződés) jött létre, amelynek elválaszthatatlan részét képezi a(z)......megnevezésű Üzletszabályzat /...... megnevezésű Kondíciós lista / ...... megnevezésű Hirdetmény / ......megnevezésű Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: együttesen: Kölcsönügylet).

Alulírott Adós / Adósok kötelezi magát / kötelezik magukat arra, hogy a Kölcsönt az esedékességkor visszafizeti / visszafizetik, és annak a Kölcsönügylet szerinti járulékait az esedékességkor megfizeti / megfizetik. Az Adósok egyetemleges kötelezettek.3Adós / Adósok kijelenti / kijelentik, hogy a Kölcsönügylet feltételeit megismerte / megismerték és azokat megértette / megértették."

2. A Díjrendelet 1. melléklet Egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat minta a 37/B. §-hoz cím, EGYOLDALÚ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT alcím I. A Kölcsönszerződésből eredő kötelezettségek pont 6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. Egyéb díjak, jutalékok, költségek:4

Az Adóst / Adósokat terhelő díjak / jutalékok / költségek a Kölcsönügyletben meghatározott időpontban vagy feltétel bekövetkezésekor, de legkésőbb a lejárat napján esedékesek:

- Hitelbírálati díj / költség / jutalék:......Ft, azaz......forint. /

- Szerződéskötési díj / költség / jutalék:......Ft, azaz......forint. /

- Kezelési díj / költség / jutalék:......Ft, azaz......forint. /

- Folyósítási díj / költség / jutalék:......%, azaz......százalék /......Ft, azaz......forint. /

- Hitelbiztosítéki érték megállapításának díja / költsége / jutaléka:......Ft, azaz......forint. /

- Előtörlesztési díj / költség / jutalék:......%, azaz......százalék, de maximum /......Ft, azaz......forint. 5/

- Szerződésmódosítási díj / költség / jutalék:......Ft, azaz......forint. /

- Rendelkezésre tartási díj / költség / jutalék:......%, azaz......százalék. /

- Értékbecslés díja / költsége / jutaléka:......Ft, azaz......forint. /

- Fedezetkezelés díja / költsége / jutaléka:......Ft, azaz......forint. /

- Fedezetmódosítás díja / költsége / jutaléka:......Ft, azaz......forint. /

- Tulajdoni lap lekérdezésének díja / költsége / jutaléka:......Ft, azaz......forint. /

- Térképmásolat lekérdezésének díja / költsége / jutaléka:......Ft, azaz......forint. /

- Hitelbiztosítéki érték felülvizsgálati díja / költsége /jutaléka:......Ft, azaz......forint. /

- Ingatlan-felülvizsgálati díj / jutalék / költség:......Ft, azaz.......forint. /

- Adósvédelmi eszköz iránti igénylés elbírálásáról szóló tájékoztatás esetén levelezési díj / költség / jutalék: levelenként......Ft, azaz......forint."

3. A Díjrendelet 1. melléklet Egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat minta a 37/B. §-hoz cím, EGYOLDALÚ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT alcím I. A Kölcsönszerződésből eredő kötelezettségek pont 7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. Kedvezmények: Kedvezmény keretében feltételesen elengedett díjak / költségek / jutalékok: ...... Ft, azaz ......forint.6

Ha az Adós / Adósok

- részére a Kölcsön összegének legalább......%-a, azaz......százaléka nem kerül folyósításra, /

- a szerződéskötéstől számított......, azaz......éven belül a Kölcsön összege......%-ánál, azaz......százalékánál nagyobb összegű rendkívüli törlesztést (elő- vagy végtörlesztés) teljesít / teljesítenek, /

- a Kölcsön folyósítását / részletekben történő folyósítása esetén az első részlet folyósítását követően az első törlesztőrészlet esedékességének napjáig / napjától számított ...... , azaz ......éven belül rendkívüli törlesztést

(elő- vagy végtörlesztés) teljesít / teljesítenek - ide nem értve a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet szerinti támogatás jóváírása következtében történő elő- vagy végtörlesztést, valamint a lakás-takarékpénztári megtakarításból történő elő- vagy végtörlesztést -, és ezáltal a fennálló tőketartozás összege a Kölcsön szerződés szerinti összegének ......%-a, azaz ...... százaléka alá csökken, a kedvezmény keretében feltételesen elengedett díjat / költséget / jutalékot ............ , azaz ............napon belül / az elő- vagy végtörlesztéssel egyidejűleg a Kölcsönszerződésben meghatározott módon köteles / kötelesek megfizetni a Hitelező részére."

4. A Díjrendelet 1. melléklet Egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat minta a 37/B. §-hoz cím, EGYOLDALÚ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT alcím II. A Jelzálogszerződésből eredő kötelezettségek pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A Jelzálogszerződés: ......zálogkötelezett (a továbbiakban: Zálogkötelezett) / és ......zálogkötelezett (a továbbiakban: Zálogkötelezett)7 (a továbbiakban együtt: Zálogkötelezettek), valamint ......haszonélvező (a továbbiakban: Haszonélvező) és ......haszonélvező (a továbbiakban: Haszonélvező)8 (a továbbiakban együtt: Haszonélvezők) kijelenti és elismeri / kijelentik és elismerik, hogy közte / köztük és a .......(székhely: ...... , cégjegyzékszám: ...... , statisztikai számjel: ...... ) (a továbbiakban: Zálogjogosult) között (a továbbiakban a zálogszerződés tekintetében együtt: Felek) az I.1. pontban hivatkozott Kölcsönszerződés biztosítására ...... (...... ) év ...... hónap ...... (...... ) napján az alábbi lényeges tartalommal ingatlant terhelő jelzálogszerződés / önálló zálogszerződés (a továbbiakban: Zálogszerződés) jött létre. A Zálogkötelezett / A Zálogkötelezettek és a Haszonélvező / Haszonélvezők egyetemleges kötelezettek.9

1 Több adós esetén többször feltüntethető.

2 Kizárólag több jogosult félként való részvétele esetén kell feltüntetni.

3 Kizárólag több adós félként való részvétele esetén kell feltüntetni.

4 Kizárólag a felsorolt díjak, jutalékok és költségek tüntethetőek fel.

5 Ha az előtörlesztési díj nincs maximalizálva, az erre vonatkozó fordulat törlendő.

6 Kedvezmény alkalmazása hiányában a rendelkezés további szövege törlendő.

7 Több zálogkötelezett esetén többször feltüntethető.

8 Több haszonélvező esetén többször feltüntethető.

9 Kizárólag több zálogkötelezett és/vagy haszonélvező félként való részvétele esetén kell feltüntetni."

Tartalomjegyzék