17/2021. (V. 18.) EMMI rendelet

a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet módosításáról

A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (7) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdés 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"5. finanszírozási időszak: az általános pályázat kiírása évének július 1-jétől az azt követő harmadik év június 30-áig terjedő időszak;"

(2) A Rendelet 1. § (1) bekezdés 9a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"9a. megvalósítási szakasz: a finanszírozási időszakon belül a tárgyév július 1-jétől az azt követő év június 30-áig terjedő időszak;"

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tolmácsszolgálat munkanapokon legalább napi 4 órányi ügyfélfogadást, egyébként folyamatos készenlétet biztosít. Az ügyfélfogadás a tolmácsszolgálat ellátási területén történik. Pest megye ellátási területe esetén az ügyfélfogadás helyszíne Budapest is lehet."

3. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A tolmácsszolgálat térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást kizárólag a finanszírozási szerződés szerinti ellátási területén végezhet, kivéve)

"c) a más ellátási területen működő tolmácsszolgálat eseti, szakmailag indokolt írásbeli megkeresése alapján a megkereső tolmácsszolgálat ellátási területén végzett térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást."

4. § A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A diszpécsernek - a (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel - magyar jelnyelvből legalább középfokú kommunikációs tanfolyami vagy legalább A2 szintű jelnyelvi tanfolyami tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

(2a) Diszpécserként a Jtv. szerinti anyanyelvi jelnyelvhasználó személy is alkalmazható."

5. § A Rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A pályázati kiírás az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározottakon túl tartalmazza különösen:

a) a pályázat elbírálásának - a 14. § (1) bekezdése szerinti - szakmai szempontrendszerét,

b) a jelnyelvi tolmácsok és a diszpécser díjazására vonatkozó feltételeket,

c) a pályázható ellátási területek megjelölését,

d) a finanszírozási időszak megjelölését,

e) az alap- és a kiegészítő támogatás igénybevételének rendjét,

f) a támogatásra fordítható keretösszeget az első megvalósítási szakaszra vonatkozóan,

g) az egy tolmácsszolgálat által maximálisan pályázható alaptámogatás első megvalósítási szakaszára járó összegét."

6. § A Rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A pályázathoz csatolni kell a pályázati kiírásban megjelölt dokumentumokat, azzal, hogy ha a fenntartó a pályázati eljárásban több tolmácsszolgálat létrehozására vagy működtetésére is pályázik, akkor a fenntartóra vonatkozó dokumentumokat csak egy alkalommal szükséges csatolnia."

7. § (1) A Rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A finanszírozási szerződés megkötésének feltétele a jogszabályban és a pályázati kiírásban meghatározott dokumentumok benyújtása. A dokumentumokat a nyertes pályázónak a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül kell megküldenie a módszertani központ részére."

(2) A Rendelet 16. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A finanszírozási szerződés tartalmazza különösen:

1. a fenntartó nevét, székhelyét, adószámát és azon számlaszámát, amelyre a támogatás folyósítását kéri,

2. a fenntartó képviseletére jogosult személy nevét,

3. a finanszírozási szerződés módosításának és felmondásának eseteit és módját,

4. a fenntartó bejelentési kötelezettségét,

5. a kötelezően vezetendő dokumentumok körét és a dokumentálás módját,

6. az elszámolás és az ellenőrzés rendjét,

7. a fenntartó és a tolmácsszolgálat 35. § szerinti nyilvántartási, valamint ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségeit,

8. a szerződésszegés következményeit,

9. tolmácsszolgálatonként a tolmácsszolgálat nevét és címét,

10. a tolmácsszolgálatnál munkaviszony keretében kötelezően alkalmazottaknak a fenntartó által vállalt minimális munkaidejét,

11. a tolmácsszolgálat által teljesítendő általános működési, személyi és tárgyi feltételek meghatározását,

12. az ellátási területet,

13. a tárgyév július 1-jétől a következő év június 30-áig meghatározott alaptámogatás összegét, annak általános forgalmi adó tartalmát,

14. az alaptámogatás folyósításának határidejét és módját,

15. a kiegészítő támogatás igénybevételének feltételeit, annak általános forgalmi adó tartalmát és

16. a finanszírozási szerződés kezdetének és megszűnésének időpontját."

8. § A Rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § (1) Amennyiben a 16. § (6) bekezdés 1., 2. és 9. pontja szerinti valamely adat vagy a fenntartó számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója megváltozik, azt a fenntartó az Ávr. 97. § (1) bekezdésében foglalt határidőn belül köteles bejelenteni a módszertani központnak.

(2) A bejelentéssel egyidejűleg meg kell küldeni

a) a fenntartó nevének, székhelyének, adószámának változása esetén az ezt igazoló közhiteles dokumentumot,

b) a fenntartó számlaszámának, számlaszerződésének vagy számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójának változása esetén a fenntartó nyilatkozatát a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóról, új számlaszám vagy szolgáltató esetén az azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazást,

c) a fenntartó képviseletére jogosult személy változása esetén a változást igazoló közhiteles dokumentumokat, illetve a közjegyző vagy pénzforgalmi szolgáltató által hitelesített aláírási címpéldányt."

9. § A Rendelet 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A pályázattal érintett ellátási területre vonatkozó támogatási jogviszony megszűnésétől számított 90 napig - kivéve, ha a tolmácsszolgálat címének, illetve nevének megváltoztatása nélkül új támogatási jogviszony jön létre - a tolmácsszolgálat címén, illetve honlapján tájékoztatást kell adni a szolgáltatás megszüntetésének tényéről és időpontjáról, valamint a további tájékoztatást nyújtó módszertani központ címéről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről."

10. § A Rendelet 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a fenntartó több ellátási területre vonatkozóan is jogosult támogatásra, és valamely ellátási területre vagy területekre vonatkozó támogatási jogviszonyt meg kívánja szüntetni, akkor a fenntartó írásbeli kérésére a módszertani központ a finanszírozási szerződést 90 napon belül módosítja. Ha a szerződés módosítása a fenntartó érdekkörében felmerült ok miatt 90 napon belül nem történik meg, a módszertani központ a határidő letelte után a finanszírozási szerződést felmondja."

11. § (1) A Rendelet 23. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha fenntartó több ellátási területre vonatkozóan is jogosult támogatásra, a módszertani központ a finanszírozási szerződés 30 napon belüli módosítását kezdeményezi a pályázattal érintett ellátási területre vonatkozó támogatás megszüntetése érdekében, ha a fenntartó a pályázatban, az ahhoz csatolt iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a pályázat nem került volna támogatásra. Ha a szerződés módosítása a fenntartó érdekkörében felmerült ok miatt 30 napon belül nem történik meg, a módszertani központ a határidő letelte után a finanszírozási szerződést felmondja."

(2) A Rendelet 23. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha a fenntartó egyetlen ellátási területre vonatkozóan jogosult támogatásra, a módszertani központ a finanszírozási szerződést 60 napos felmondási idővel felmondja, ha a tolmácsszolgálat a finanszírozási szerződésben rögzített ellátási területnek csak egy részén nyújt vagy egyáltalán nem nyújt tolmácsszolgáltatást.

(2b) Ha a fenntartó több ellátási területre vonatkozóan is jogosult támogatásra, és ha bármely tolmácsszolgálata a finanszírozási szerződésben rögzített ellátási területének csak egy részén nyújt vagy egyáltalán nem nyújt tolmácsszolgáltatást, akkor a módszertani központ az adott ellátási területre vonatkozó támogatás megszüntetése érdekében a finanszírozási szerződés 60 napos határidővel történő módosítását kezdeményezi. Ha a szerződés módosítása a fenntartó érdekkörében felmerült ok miatt 60 napon belül nem történik meg, a módszertani központ a határidő letelte után a finanszírozási szerződést felmondja."

(3) A Rendelet 23. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha a fenntartó több ellátási területre vonatkozóan is jogosult támogatásra, a módszertani központ a finanszírozási szerződés 90 napon belüli módosítását kezdeményezi azon ellátási területre vonatkozó támogatás megszüntetése érdekében, amely esetében a (3) bekezdés c)-i) pontjában meghatározott feltételek az érintett ellátási területen működő tolmácsszolgálatra fennállnak.

(5) A módszertani központ a finanszírozási szerződést 90 napon belül felmondhatja, ha a (4) bekezdés alapján kezdeményezett szerződésmódosítás a fenntartó érdekkörében felmerült ok miatt 90 napon belül nem jön létre."

12. § A Rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. § A tolmácsszolgálatok támogatására irányuló összegnek a módszertani központ rendelkezésére bocsátására vonatkozóan a miniszter és a módszertani központ minden évben megállapodást köt. A megállapodást olyan időpontban kell megkötni, hogy a módszertani központ a számára előírt finanszírozási kötelezettségeit időben teljesíteni tudja."

13. § A Rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"25. § Az alaptámogatást a módszertani központ megvalósítási szakaszonként legfeljebb két részletben, támogatási előlegként folyósítja a fenntartónak a pályázati kiírásban rögzített feltételek szerint. Az első részletet a finanszírozási szerződés vagy a finanszírozási szerződés megvalósítási szakaszok közötti módosításának aláírását követő 30 napon belül, a fennmaradó összeget második részletként a tárgyévet követő év április 10-éig kell folyósítani."

14. § A Rendelet 26. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az alaptámogatás terhére elszámolhatók:)

"g) a tolmácsszolgálat működéséhez szükséges tevékenységek természetes személlyel vagy egyéni vállalkozóval létrehozott megbízási jogviszony keretében történő ellátásának költségei - így a megbízási díjak és az ezekhez kapcsolódó közterhek -, továbbá a jelnyelvi tolmácsok megbízási jogviszonyban történő foglalkoztatásának költségei maximum havi 20 tolmácsolási óra erejéig, amennyiben a tolmácsszolgálat a kötelezően betöltendő munkakörön felül nem alkalmaz munkaviszony keretében további jelnyelvi tolmácsot."

15. § A Rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"27. § (1) Kiegészítő támogatásban a fenntartó azon tolmácsszolgálat után részesülhet, amely az adott hónapban az 5. mellékletben foglalt - a tolmácsszolgálatnál az alaptámogatás terhére munkaviszony keretében jelnyelvi tolmács végzettséggel rendelkező alkalmazottak munkaidejéhez igazodó - óraszámnál több térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási órát teljesített.

(2) A kiegészítő támogatás igénybevételére jogosító minimális havi tolmácsolási óraszámba kizárólag a tolmácsszolgálatnál az alaptámogatás terhére munkaviszony keretében alkalmazott, jelnyelvi tolmács szakképesítéssel rendelkező személy által teljesített térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási órák számíthatók be."

16. § (1) A Rendelet 28. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha a munkalapok a módszertani központ által meghatározott követelményeknek nem felelnek meg, a módszertani központ a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett egy ízben hiánypótlásra hívja fel a fenntartót. A módszertani központ a hiánypótlási felhívás teljesítésére legfeljebb háromnapos határidőt állapít meg."

(2) A Rendelet 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A módszertani központ az elfogadott munkalapok alapján, a finanszírozási szerződésben meghatározottak szerint nyújt támogatást a fenntartónak. A kiegészítő támogatás összege feladategységenként 2000 Ft."

17. § (1) A Rendelet 30. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A fenntartó az adott tolmácsolási eset kapcsán részére folyósított kiegészítő támogatás összegének legalább 75%-át köteles az azt ellátó)

"b) - a 7. § (2) bekezdése szerinti, munkaviszony keretében alkalmazott - jelnyelvi tolmácsnak, annak személyi alapbérén felül bruttó bérként biztosítani, ha a munkaidejéhez igazodóan az adott hónapban már teljesítette a 6. mellékletben foglalt térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási óraszámot,

c) - a 7. § (2) bekezdése szerinti megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott - jelnyelvi tolmácsnak díjként kifizetni."

(2) A Rendelet 30. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tolmácsszolgálat a részére folyósított kiegészítő támogatásból az (1) bekezdés szerinti kifizetéseket követően fennmaradt összeget - ha az alaptámogatás nem nyújt fedezetet - felhasználhatja a 26. § (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott költségek fedezésére, továbbá a jelnyelvi tolmács alkalmazottak és foglalkoztatottak szakmai fejlesztésére, így különösen képzésükre, továbbképzésükre, valamint a tolmácsszolgálat működéséhez szükséges tevékenységek természetes személlyel, valamint egyéni vállalkozóval létrehozott megbízási jogviszony, továbbá munkaviszony keretében történő ellátásának költségeire, így a megbízási díjak, munkabérek és az ezekhez kapcsolódó közterhek kifizetésére."

18. § A Rendelet 31. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az alap- és a kiegészítő támogatás folyósítását - ha a fenntartó több ellátási területre vonatkozóan is jogosult támogatásra, akkor kizárólag az érintett ellátási területre vonatkozó alap- és kiegészítő támogatás folyósítását - a módszertani központ felfüggeszti, ha

a) a fenntartó bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig,

b) a fenntartó elszámolási kötelezettségének felszólításra sem nem tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig,

c) a fenntartó az alaptámogatás, a kiegészítő támogatás vagy a kamat tekintetében fennálló tartozását határidőben nem fizette meg, annak megfizetéséig,

d) a fenntartó vagy a tolmácsszolgálat nem biztosítja a módszertani központ vagy az ellenőrzést végző egyéb szerv ellenőrzésének feltételeit, vagy akadályozza az ellenőrzést, az állapot fennállásáig.

(2) A felfüggesztés okának megszűnése esetén a felfüggesztés miatt nem folyósított

a) alaptámogatást az ok megszűnését követő 10 napon belül,

b) kiegészítő támogatást a következő hónapban folyósított kiegészítő támogatással egyidejűleg

kell folyósítani."

19. § (1) A Rendelet 32. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A fenntartó a finanszírozási időszak alatt minden év augusztus 15-éig június 30-ai fordulónappal, tolmácsszolgálatonként részletes, a támogatás felhasználásának és a tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait is tartalmazó elszámolást nyújt be a módszertani központhoz az igénybe vett alap- és kiegészítő támogatásról.

(2) Az elszámolást a finanszírozási szerződés megszűnése esetén a megszűnéstől - a 23. § szerinti finanszírozási szerződés módosítása esetén a módosítástól - számított 30 napon belül kell benyújtani a megszűnéssel igénybe vett alap- és kiegészítő támogatás tekintetében, szerződésmódosítás esetén azon tolmácsszolgálat működtetése érdekében igénybe vett alap- és kiegészítő támogatás tekintetében, amelyre vonatkozóan a támogatási jogviszony a szerződésmódosítással megszűnt."

(2) A Rendelet 32. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az elszámolás elfogadásáról a módszertani központ - az (1)-(3) bekezdés szerinti beérkezéstől számított 90 napon belül - dönt, és döntéséről 5 napon belül értesíti a fenntartót. A módszertani központ az elszámolást elutasítja, ha abból a szolgáltatás szabályszerű nyújtása pénzügyi vagy szakmai szempontból nem állapítható meg."

(3) A Rendelet 32. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha a fenntartó egy finanszírozási szerződés keretében több ellátási területre is jogosult támogatásra, akkor az elszámolás során a fenntartó köteles a felhasználást tolmácsszolgálatonként elkülönítetten nyilvántartani és dokumentálni."

20. § A Rendelet 33. § (2)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szakmai ellenőrzés során a módszertani központ - vagy annak megbízottja - bármikor, előzetes bejelentés nélkül, ügyfélfogadási időben végzett személyes helyszíni ellenőrzés, illetve a honlap meglétének és tartalmának vizsgálata útján ellenőrizheti az e rendeletben foglaltak és a finanszírozási szerződésben rögzített egyéb feltételek teljesítését.

(3) A helyszíni ellenőrzésről a módszertani központ jegyzőkönyvet, az egyéb szakmai ellenőrzésről írásos dokumentumot készít, amelyekre a 34. § (3) bekezdését kell alkalmazni.

(4) A szakmai ellenőrzés során feltárt hiba vagy hiányosság esetén a módszertani központ - amennyiben a hiba orvosolható - megfelelő határidő tűzésével felszólítja a fenntartót az e rendelet és a finanszírozási szerződés szerinti működés helyreállítására.

(5) Ha a (4) bekezdés szerinti felszólításra az adott megvalósítási szakaszon belül ugyanazon ellenőrzési mód alkalmazásával végzett ellenőrzés kapcsán több alkalommal kerül sor, a fenntartó köteles

a) második felszólítás esetén az ellenőrzéssel érintett tolmácsszolgálat támogatására a finanszírozási szerződésben meghatározott, az érintett megvalósítási szakaszra vonatkozó alaptámogatás 2%-ának,

b) minden további felszólítás esetén az ellenőrzéssel érintett tolmácsszolgálat támogatására a finanszírozási szerződésben meghatározott, az érintett megvalósítási szakaszra vonatkozó alaptámogatás 4%-ának

megfelelő összeget a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalni a módszertani központ részére."

21. § A Rendelet 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 32. § (1) bekezdése szerinti elszámolás alapján fennálló tartozást külön írásbeli felszólítás nélkül, az elszámolás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni."

22. § A Rendelet 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"43. § (1) A térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási esetről a módszertani központ által rendszeresített munkalapot kell kiállítani, amelyen a tolmácsolás megtörténtét, a tolmácsolás időtartamát az igénybevevő, a tolmácsolást végző jelnyelvi tolmács és - 60 percet meghaladó tolmácsolási időtartam esetén - a tolmácsolási helyzetben részt vevő, jelen lévő harmadik fél képviselője is aláírásával igazolja. A munkalapon fel kell tüntetni továbbá, hogy a tolmácsolás az igénybe vevő mely órakeretének terhére történt.

(2) Online tolmácsolás esetén az ügyfél aláírásának hiányában benyújtott munkalapnál az online tolmácsolást igazoló, ügyfél által megküldött visszaigazolást dokumentumként is mellékelni kell a munkalaphoz."

23. § A Rendelet 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"47. § (1) A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatásának 2018. április 1-jétől kezdődő finanszírozási időszaka, valamint 2020. április 1-jétől kezdődő megvalósítási szakasza 2021. augusztus 31-éig tart.

(2) A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatásának igénybevételére irányuló pályázatot a 2021. évben a módszertani központ - a 10. § (3) bekezdésétől eltérően - 2021. július 15-éig írja ki.

(3) A fenntartó a 2021. évben - a 32. § (1) bekezdésétől eltérően - 2021. szeptember 30-áig, augusztus 31-ei fordulónappal nyújtja be a záróelszámolást a módszertani központhoz az igénybe vett alap- és kiegészítő támogatásról."

24. § (1) A Rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

25. § A Rendelet

1. 7. § (2) bekezdésében a "vagy" szövegrész helyébe az "illetve" szöveg és a "személlyel létrehozott" szövegrész helyébe a "személlyel vagy egyéni vállalkozóval létrehozott" szöveg,

2. 10. § (3) bekezdésében a "január" szövegrész helyébe az "április" szöveg,

3. 14. § (1) bekezdés a) pontjában a "munkaideje," szövegrész helyébe a "munkaideje és az alkalmazásuk indokoltsága," szöveg,

4. 16. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "pályázóval" szövegrész helyébe a "pályázatot benyújtó fenntartóval - a nyertes pályázatok számától függetlenül - egy" szöveg,

5. 20. § (1) bekezdésében a "kihirdetését követő 5" szövegrész helyébe a "hatálybalépését követő 31" szöveg,

6. 20. § (2) bekezdésében az "április" szövegrész helyébe a "július" szöveg,

7. 20. § (3) bekezdés b) pontjában a "d)" szövegrész helyébe a "j)" szöveg,

8. 20. § (5) bekezdésében a "d)" szövegrész helyébe a "j)" szöveg és az "április" szövegrészek helyébe a "július" szöveg,

9. 21. § (2) bekezdésében az "a 4. melléklet 4. és 5. pontja szerinti felhatalmazás és igazolás" szövegrész helyébe az "az azonnali beszedési megbízás" szöveg,

10. 23. § (1) bekezdésében az "A" szövegrész helyébe a "Ha a fenntartó egyetlen ellátási területre vonatkozóan jogosult támogatásra, a" szöveg,

11. 24. §-ában a "részére történő átadásáról" szövegrész helyébe a "rendelkezésére bocsátásáról" szöveg és a "január 10-éig" szövegrész helyébe a "március 31-éig" szöveg,

12. 26. § (1) bekezdés a) pontjában a "karbantartási, felújítási" szövegrész helyébe a "karbantartási, saját tulajdonú ingatlan esetén felújítási" szöveg,

13. 26. § (1) bekezdés b) pontjában a "kialakítási" szövegrész helyébe a "fejlesztési" szöveg,

14. 26. § (1) bekezdés e) pontjában a "tolmácsszolgálatnál munkaviszony" szövegrész helyébe a "tolmácsszolgálatnál az alaptámogatás terhére munkaviszony" szöveg,

15. 32. § (3) bekezdésében a "(3)" szövegrész helyébe az "(5)" szöveg,

16. 33. § (1) bekezdésében a "betartását megvalósítási" szövegrész helyébe a "betartását tolmácsszolgálatonként és megvalósítási" szöveg,

17. 40. § (1) bekezdésében a "10.00" szövegrész helyébe a "12.00" szöveg,

18. 42. § (1) bekezdésében a "(2) bekezdésben" szövegrész helyébe a "4. § (1) bekezdés c) pontjában és a (2) bekezdésben" szöveg,

19. 6. mellékletének címében a "kötelezően alkalmazottak" szövegrész helyébe az "alkalmazottak" szöveg

lép.

26. § Hatályát veszti a Rendelet

a) 16. § (4) és (5) bekezdése,

b) 23. § (2) bekezdés b) pontja, (3) bekezdés a), b) és e) pontja,

c) 26. § (1) bekezdés d) pontjában a "-" szövegrész és a "- munkaviszony keretében" szövegrész,

d) 26. § (1) bekezdés e) pontjában a "kötelezően" szövegrész,

e) 3. melléklete,

f) 4. melléklete.

27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 17/2021. (V. 18.) EMMI rendelethez

1. A Rendelet 2. melléklet B) rész 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. a 3. pont szerinti mobiltelefonok közül mindegyiknek videótelefonálásra alkalmasnak (3G) kell lennie,"

2. A Rendelet 2. melléklet B) rész 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. munkaviszony keretében alkalmazott személyenként egy-egy személyi számítógép-konfiguráció (asztali számítógép monitorral, billentyűzettel és egérrel vagy laptop, továbbá nyomtató, webkamera, headset vagy fejhallgató és mikrofon), amely alkalmas az adatnyilvántartó szoftver futtatására, az online tolmácsolások lebonyolítására és a számítógép vírusvédelmére,"

3. A Rendelet 2. melléklet B) rész 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: "10. egy fénymásolásra és nyomtatásra alkalmas gép."

2. melléklet a 17/2021. (V. 18.) EMMI rendelethez

"5. melléklet a 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelethez

A tolmácsszolgálatok kiegészítő támogatás igénybevételére jogosító térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási óraszámai

AB
1.A tolmácsszolgálatnál az alaptámogatás terhére
munkaviszony keretében jelnyelvi tolmács végzettséggel rendelkező alkalmazottak együttes heti munkaideje órában
A tolmácsszolgálat kiegészítő támogatásra
jogosító minimális havi térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási óraszáma
2.60-80110
3.81-84115
4.85-89120
5.90-94125
6.95-99130
7.100-104135
8.105-109140
9.110-114145
10.115-120150
11.121-130155
12.131-140160
13.141-150165
14.151-160170

"

3. melléklet a 17/2021. (V. 18.) EMMI rendelethez

1. A Rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat C:1 mezője helyébe a következő mező lép:

(C)
(1.)egyénenkénti kiegészítő bérre jogosító minimális havi térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási óraszám

2. A Rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat A:2 mezője helyébe a következő mező lép:

(A)
(2.)szakmai vezető

3. A Rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat C:3 mezője helyébe a következő mező lép:

(C)
(3.)55

4. A Rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat C:4 mezője helyébe a következő mező lép:

(C)
(4.)60

5. A Rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat C:5 mezője helyébe a következő mező lép:

(C)
(5.)65

6. A Rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat C:6 mezője helyébe a következő mező lép:

(C)
(6.)70

Tartalomjegyzék