257/2021. (V. 19.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeletnek az egyszülős családok életkörülményeinek javítása érdekében történő módosításáról

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 64/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"64/D. § Az árvaellátás legkisebb összege havi 50 000 forint."

2. § A TnyR. 96. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"96. § (1) A kivételes árvaellátás és a (2) bekezdésben meghatározott árvaellátásrész kivételével 2022. január 1-jétől hivatalból 50 000 forintra kell megemelni az 50 000 forintot - a 2022. januári nyugdíjemelést követően - el nem érő összegű árvaellátást.

(2) A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló európai uniós rendeletek vagy szociális biztonsági, szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított árvaellátás Magyarországot terhelő részét az (1) bekezdésben foglaltak alapulvételével, a Magyarországot terhelő ellátásrész arányának megfelelően kell megemelni."

3. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök