361/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény 20. § (1) bekezdés d) és h) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 11. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Lebonyolítónak a 24. § szerinti - EAR igénybevételével történő - értékesítés során felmerülő, a megüresedett ingatlan érdeklődők részére történő bemutatásával kapcsolatos feladatait, a megüresedett ingatlan árverési vevő, illetve a helyi önkormányzat részére történő birtokátruházásával kapcsolatos feladatait, továbbá a Lakástörvény 10. § (1) bekezdésében meghatározott feladatait kizárólagos jog alapján - a 26. §-ban meghatározott kivétellel -a KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kijelölt Szolgáltató) látja el."

2. § A Korm. rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem kell tanúsítványt készíteni)

"d) a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító vagyonkezelésében lévő lakóingatlannak a jogosult általi visszavásárlása, valamint a megüresedett lakóingatlan versenyeztetéssel történő értékesítése"

(esetén.)

3. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1-2. § 2021. június 30. napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 361/2021. (VI. 24.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő 10. és 11. ponttal egészül ki:

[A Kijelölt Szolgáltató által a Lakástörvény 10. § (1) bekezdésében meghatározott kereteken belül ellátandó feladatok:]

"10. A megüresedett ingatlan 24. § szerinti értékesítése során az ingatlan iránt érdeklődők részére történő bemutatása.

11. Közreműködés a megüresedett ingatlan árverési vevő, illetve a helyi önkormányzat részére történő birtokátruházásában."

Tartalomjegyzék