45/2021. (XII. 1.) AM rendelet

a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 8., 9., 11., 52. és 53. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet [a továbbiakban: 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet] 1. §-a a következő 3a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"3a. helyettesítő növényvédő szer: a növényorvosi vényen feltüntetett növényvédő szerrel azonos hatóanyagú, az adott kultúrában és károsítóra engedélyezett növényvédő szer,"

(2) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 1. §-a a következő 4a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"4a. méhkímélő technológia: növényvédő szernek a házi méhek napi aktív repülési idejét követően - legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával - megkezdett, legfeljebb 23:00 óráig tartó kijuttatása,"

(3) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 1. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"9. növényvédelmi szolgáltatás: a növényvédő szerrel más számára végzett védekezési munka, a növényi károsítókkal kapcsolatos megfigyelés, tanácsadás, különösen a növényvédelmi előrejelzés, valamint a növényvédő szerekre vonatkozó felhasználási utasítás, ideértve a növényorvosi vény kiállítását is, de ide nem értve a munkavállalóként, tagként a vállalkozás részére vagy közeli hozzátartozó és annak családi gazdasága részére végzett növényvédelmi tevékenységet,"

2. § A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 1/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A földhasználó, a termelő és a növényvédelmi szolgáltatást végző személy a tevékenységét az integrált növényvédelem 8. mellékletben található általános elveinek megfelelően végzi."

3. § A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 5. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4a) A (4) bekezdés szerinti engedély az alábbi adatokat tartalmazza:

a) az engedélyt kiállító megyei kormányhivatal megnevezése;

b) az engedély sorszáma;

c) az engedélyes neve, lakcíme;

d) az engedélyes FELIR-azonosítója;

e) az engedélyes NÉBIH tevékenység-azonosítója;

f) az engedélyes végzettsége;

g) a végzettséget tanúsító oklevelet kiállító intézmény megnevezése, az oklevél száma és kiállításának dátuma;

h) az engedélyes növényorvosi kamarai regisztrációs száma és

i) az engedélyes által teljesített továbbképzések teljesítésének időpontja."

4. § A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Tilos gazdasági növényt méhekre kifejezetten kockázatos növényvédő szerrel kezelni

a) a virágbimbó feslésétől a virágszirmok lehullásáig terjedő időszakban (a továbbiakban: virágzás);

b) ha a gazdasági növényt a méhek bármely okból - különösen mézharmat jelenléte miatt - látogathatják; vagy

c) ha a táblát vagy annak környékét méhek számára vonzó növények borítják.

(2) A gazdasági növényt az (1) bekezdésben foglalt esetekben

a) méhkímélő technológia alkalmazásával méhekre mérsékelten kockázatos növényvédő szerrel - feltéve, hogy az adott növényvédő szer engedélyokirata a méhkímélő technológia alkalmazását lehetővé teszi - vagy

b) nem jelölésköteles növényvédő szerrel

lehet kezelni."

5. § A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § (1) Az I. forgalmi kategóriájú növényvédő szer saját célú felhasználására, az azzal folytatott növényvédelmi szolgáltatási tevékenységre, illetve annak forgalmazására, valamint az azzal összefüggő vásárlásra, szállításra, raktározásra akkor kerülhet sor, ha a tevékenységet végző rendelkezik az 5. § (4a) bekezdése szerinti I. forgalmi kategóriájú engedéllyel.

(2) A II. vagy III. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatott forgalmazáshoz, az azzal összefüggő raktározási és szállítási tevékenység végzéséhez, valamint növényvédelmi szolgáltatáshoz az 5. § (4a) bekezdése szerinti legalább II. forgalmi kategóriájú engedély szükséges."

6. § A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 17. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Felsőfokú növényvédelmi képesítésnek minősül:)

"d) a külföldi felsőoktatási intézményben szerzett, növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával kapcsolatos szakképzettség, illetve tudományos fokozat, amennyiben a képzettséget tanúsító bizonyítványt, illetve oklevelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint elismerték vagy honosították."

7. § A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 18. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedélyre - a (2) bekezdésben foglaltak szerint - jogosult - a növényorvoson kívül - aki]

"e) a külföldi felsőoktatási intézményben szerzett, növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával kapcsolatos szakképesítés, amennyiben a képzettséget tanúsító bizonyítványt, illetve oklevelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint elismerték vagy honosították."

8. § (1) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 22. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A termelő az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendelet szerinti, adott évi egységes kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidőn belül, az egységes kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületen nyilatkozik az egységes kérelemben bejelentett növényvédelmi munkavégzéssel érintett mezőgazdasági területei tekintetében a vele szerződésben álló, a terület növényvédelmi szakirányításáért felelős növényorvos nevéről, kamarai azonosítójáról és FELIR-azonosítójáról. A nyilatkozat nem része az egységes kérelemnek, és megtétele az egységes kérelem benyújtására joghatással nem bír."

(2) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 22. § (5a)-(5c) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5a) Az (5) bekezdés szerinti nyilatkozattétel lehetőségének biztosítása érdekében a Magyar Államkincstár a NÉBIH adatfeldolgozójaként az egységes kérelem felületén kiválasztható lista formájában elérhetővé teszi a NÉBIH nyilvántartásában szereplő növényorvosok nevét, lakcímét, kamarai azonosítóját és FELIR-azonosítóját.

(5b) A Magyar Államkincstár évente egy alkalommal az (5) bekezdésben foglalt határidőt követő 15 napon belül átadja a NÉBIH részére a termelő által az (5) bekezdés alapján tett nyilatkozatban megadott, valamint az alábbi adatokat:

a) a nyilatkozatot tevő ügyfél neve és ügyfél-azonosítója;

b) a termelővel szerződésben álló, a terület növényvédelmi szakirányításáért felelős növényorvos neve és FELIR-azonosítója;

c) a növényvédelmi munkavégzéssel érintett területek adatai (település, terület nagysága); valamint

d) a növényvédelmi munkavégzéssel érintett kultúrák.

(5c) Annak a személynek, aki a növényvédő szert nem Magyarországon kívánja felhasználni, nem kell növényvédelmi szolgáltatás nyújtására irányuló írásbeli szerződéssel rendelkeznie. Ebben az esetben a növényorvosi vényen fel kell tüntetni, hogy a növényvédő szer Magyarországon nem használható fel, továbbá a növényorvosi vényt kiállító szakirányító felelőssége - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a vásárlásra, valamint a Magyarország területén történő szállításra terjed ki."

(3) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 22. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Helyettesítő növényvédő szer akkor adható ki, ha a szakirányító ehhez a növényorvosi vényen hozzájárult."

9. § A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 23. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Növényvédőszer-raktár vezetője

a) II. vagy III. forgalmi kategóriájú növényvédő szerre vonatkozó raktári tevékenység esetében vagy

b) I. forgalmi kategóriájú növényvédő szerre is vonatkozó raktári tevékenység esetében szakirányító vagy annak felügyelete mellett

legalább a 18. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti szakképesítéssel rendelkező növényvédelmi munkavégző lehet."

10. § (1) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 30. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az értékesítési célra szánt növény, növényi termék előállítása, raktározása és feldolgozása során végzett növényvédő szeres kezelésekről, ideértve a csávázott vetőmag vetését is, a 30. § (1a) bekezdése szerint vezetett vagy tartalmában annak megfelelő permetezési naplót vagy a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti gazdálkodási naplót (a továbbiakban együtt: nyilvántartás) folyamatosan kell vezetni, és az utolsó bejegyzést követő 3 évig meg kell őrizni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartást az adott növényvédő szeres kezelés vonatkozásában a munkavégzést megelőzően, vagy azzal egyidejűleg kell kitölteni. Ha a csávázás nem a termelőnél történt, a termelő a csávázott vetőmag vásárlásáról kiállított - a csávázás tényét, az alkalmazott készítmény megnevezését tartalmazó - számlát 3 évig megőrzi."

(2) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"30. § (1) Az értékesítési célra szánt növény, növényi termék előállítása, raktározása és feldolgozása során végzett növényvédő szeres kezelésekről - ideértve a csávázott vetőmag vetését is - a (3) bekezdés szerinti adattartalommal permetezési naplót vagy tartalmában annak megfelelő, a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti gazdálkodási naplót (a továbbiakban együtt: nyilvántartás) kell vezetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti permetezési naplót a NÉBIH elektronikus felületén kell vezetni.

(3) A növényvédő szeres kezelésről vezetett nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a termelő neve és lakcíme, FELIR-azonosítója;

b) a növényvédelmi szakirányító neve, lakcíme, engedélyének száma, FELIR-azonosítója;

c) a kezelt kultúra megnevezése;

d) a kezelés helye (helyrajzi szám, tábla, parcellaazonosító, termesztő berendezés, raktár vagy GPS-koordináta);

e) a kezelés területe vagy térfogata (ha, m2, m3);

f) a kezelés időpontja;

g) a használt növényvédő szer neve, mennyisége (kg, l/ha, g/m2, g/fm);

h) a permetlé mennyisége (l/ha, l/m2);

i) az élelmezés-egészségügyi várakozási idő; valamint

j) a betakarítás időpontja (hó, nap).

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartást az adott növényvédő szeres kezelés vonatkozásában a munkavégzést megelőzően vagy azzal egyidejűleg kell kitölteni.

(5) Ha a csávázás nem a termelőnél történt, a termelő a csávázott vetőmag vásárlásáról kiállított - a csávázás tényét, az alkalmazott készítmény megnevezését tartalmazó - számlát 3 évig meg kell őrizni.

(6) A 29. § (6) bekezdése és az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásnak minősülő gazdálkodási napló csak a felhasználásért felelős személy aláírásával, pecsétjével és dátummal ellátva érvényes. A gazdálkodási naplót az utolsó bejegyzést követő három évig meg kell őrizni."

11. § A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 32. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A típusminősítési eljárás követelményrendszerét a MATE a honlapján teszi közzé."

12. § (1) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A növényvédelmi gépeken - a kézi, illetve háti növényvédelmi berendezések kivételével - az Európai Unió területén történt első üzembe helyezést követő első öt évben egy alkalommal, ezt követően háromévente időszakos műszaki felülvizsgálatot (a továbbiakban: felülvizsgálat) kell végezni."

(2) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A felülvizsgálati eljárásnak meg kell felelnie a használatban lévő permetezőgépek ellenőrzéséről szóló MSZ EN ISO 16122 2015. szabványcsalád megfelelő tagjának."

(3) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 35. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A felülvizsgálatra jogosult a felülvizsgálatra bejelentett és a felülvizsgált gépekről naprakész nyilvántartást vezet a NÉBIH erre a célra létrehozott elektronikus felületen."

(4) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 35. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

"(9a) A tanúsítómatrica felhelyezéséről és a növényvédelmi gép egyedi azonosításáról a felülvizsgálatra jogosult dátummal és GPS-koordinátával ellátott fotót készít, melyet köteles megőrizni."

13. § (1) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Növényvédelmi munkavégzés során - ideértve a tömény növényvédő szer előkészítését és a felhasználásra kész permetlé vagy kész kiszerelésű készítmény kijuttatását is - az adott növényvédő szer engedélyokiratában foglalt egyéni védőeszköz viselése kötelező."

(2) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 38. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Engedélyokiratban szereplő előírás hiányában az (1), (3) és (4) bekezdésben foglalt esetben olyan, kizárólag e tevékenységek során használt egyéni védőeszközt kell viselni, amely megakadályozza, hogy a növényvédő szerrel a tevékenységet végző személy közvetlenül érintkezzen."

14. § A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A növényvédő szerek minőségének hatósági ellenőrzéséhez a megyei kormányhivatal és a NÉBIH térítésmentesen mintát vehet."

15. § A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 48. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Magyar Államkincstár a 22. § (5b) bekezdés szerinti adatokat a 2021. évben a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról szóló 45/2021. (XII. 1.) AM rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül adja át a NÉBIH részére."

16. § A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 8. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

17. § A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

a) 8. § (5) bekezdésében a "továbbiakban:" szövegrész helyébe a "továbbiakban együtt:" szöveg,

b) 11. § (3) bekezdésében a "védőeszköz" szövegrész helyébe az "egyéni védőeszköz" szöveg,

c) 11. § (4) bekezdésében az "A preventív kezelésben" szövegrész helyébe az "A kezelésben" szöveg,

d) 18. § (2) bekezdés c) pontjában az "az (1) bekezdés b) és d)" szövegrész helyébe az "az (1) bekezdés b)-e)" szöveg,

e) 19. § (1a) bekezdés b) pontjában a "címe és engedélyszáma" szövegrész helyébe a "címe, engedélyszáma és FELIR-azonosítója" szöveg,

f) 19. § (1a) bekezdés c) pontjában a "regisztrációs száma" szövegrész helyébe a "FELIR-azonosítója" szöveg,

g) 21. § (8) bekezdésében az "a 18. § (1) bekezdés b)-d)" szövegrész helyébe az "a 18. § (1) bekezdés b)-e)" szöveg,

h) 21. § (10) bekezdés a) pontjában a "növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Pest Megyei Kormányhivatal)" szöveg,

i) 22. § (4) bekezdésében a "rendszert működtet" szövegrész helyébe a "rendszerét használja" szöveg,

j) 24. § b) pontjában az "érvényes növényorvosi kamarai regisztrációs számát" szövegrész helyébe a "növényorvosi kamarai regisztrációs számát és FELIR-azonosítóját" szöveg,

k) 26. § (1) bekezdésében az "anyagokkal" szövegrész helyébe az "anyagokkal, valamint gyógyszerekkel és gyógyászati célú anyagokkal, eszközökkel" szöveg,

l) 29. § (6) bekezdésében a "30. § (1a) bekezdése" szövegrész helyébe a "30. § (3) bekezdése" szöveg,

m) 31. § (2) bekezdés a) pontjában az "a rendőrséget" szövegrész helyébe az "a rendőrséget és a NÉBIH-et" szöveg,

n) 35. § (12) bekezdésében a "nem megfelelt" szövegrész helyébe a "nem megfelelt vagy meg nem jelent" szöveg,

o) 36. § (1) bekezdésében a "3. melléklet szerinti követelményeknek" szövegrész helyébe a "típusminősítési eljárás követelményeinek" szöveg,

p) 38. § (3) bekezdésében a "védőeszközben" szövegrész helyébe az "egyéni védőeszközben" szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

a) 5. § (4b) bekezdése,

b) 15. § (3) bekezdése,

c) 23. § (3) bekezdésében a "Növényvédő szer raktár vezetésével, illetve" szövegrész,

d) 32. § (1) bekezdésében az "a 3. melléklet szerinti" szövegrész,

e) 45. § (3) bekezdése,

f) 48. § (4) bekezdése,

g) 3. melléklete.

19. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(2) A 18. § f) pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 10. § (2) bekezdése és a 17. § l) pontja 2022. július 1-jén lép hatályba.

20. § Ez a rendelet

a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és

b) a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 45/2021. (XII. 1.) AM rendelethez

1. A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 8. melléklet 1. pont 1.2. és 1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A károsítók megjelenésének megelőzésére vagy azok mennyiségének gazdasági kárt okozó szint alá szorítására a biológiai, biotechnikai, agrotechnikai, mechanikai, fizikai és kémiai védekezési eljárások, illetve ezek technológiai rendszereinek felhasználása során elsősorban az alábbi eszközök alkalmazandók:)

"1.2. rezisztens vagy toleráns növényfajták alkalmazása azoknál a növényfajoknál, ahol ez technológiailag indokolt; fémzárolt vetőmagok és ellenőrzött szaporítóanyagok használata,

1.3. talajvizsgálatra, vagy a növény tápanyag szükségletére alapozott tápanyag-utánpótlás, szükség szerint talajjavítás és a talaj optimális nedvességtartalmát biztosító eljárások alkalmazása,"

2. A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 8. melléklet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. A növényvédő szert felhasználónak a növényvédő szerek használatát és az egyéb beavatkozási formákat a szükséges szinten kell tartania. Az engedélyezett dózishatárok figyelembevételével a felhasználónak törekednie kell a lehető legalacsonyabb, még hatékony dózis használatára, annak érdekében, hogy elkerülje a rezisztencia kialakítását. A felhasználónak a kezelések számát úgy kell megválasztani, hogy a károsítók gazdasági kártételi küszöb alá szorításához szükséges minimális kezelési számot alkalmazza. Károsítók foltszerű előfordulása esetén lehetőség szerint foltkezelést kell alkalmazni, figyelembe véve, hogy a növényzetben a kockázati szintnek elfogadhatónak kell lennie, és nem szabad növelni annak kockázatát, hogy a károsítók populációi rezisztenssé váljanak."

Tartalomjegyzék