47/2021. (XII. 22.) BM rendelet

a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet, valamint a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosítása

1. § (1) A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fegyvertartáshoz, illetve a házilagos lőszerszereléshez és -újratöltéshez előírt vizsgára a megyei rendőr-főkapitányságon - Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányságon - kell jelentkezni, az (1a) bekezdésben meghatározott módon. A vizsgára való jelentkezésnek nem feltétele a lőfegyver tartására jogosító engedély kiadására irányuló kérelem előterjesztése."

(2) A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A fegyvertartáshoz, illetve a házilagos lőszerszereléshez és -újratöltéshez előírt vizsgára

a) írásban, a rendőrségnél e célra rendszeresített nyomtatvány megfelelő kitöltésével, vagy

b) elektronikus úton, a rendőrség hivatalos honlapján közzétett űrlap igénybevételével

lehet jelentkezni."

(3) A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A fegyvertartáshoz előírt vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkező

a) köteles megjelölni azt, hogy milyen jellegű lőfegyverre vagy lőfegyverekre kíván vizsgát tenni, valamint azt, hogy elméleti részvizsgát, gyakorlati részvizsgát vagy elméleti és gyakorlati részvizsgát kíván-e tenni, továbbá

b) megjelölheti azt, hogy a vizsgát melyik megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságon kívánja letenni."

(4) A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 10. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) A fegyvertartáshoz, illetve a házilagos lőszerszereléshez és -újratöltéshez előírt vizsgát a jelentkező által megjelölt megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságon vagy - a (2) bekezdés b) pontja szerinti megjelölés hiányában -a jelentkezés helye szerinti megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságon kell letenni.

(6) A fegyvertartáshoz, illetve a házilagos lőszerszereléshez és -újratöltéshez előírt vizsgára az a jelentkező bocsátható, aki a vizsgadíj befizetésének a megtörténtét a vizsga helyszínén és időpontjában hitelt érdemlően igazolta."

2. § A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 11/C. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatához szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati jártasságot igazoló vizsgára, illetve a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatához szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati jártasságot igazoló vizsgára (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: vizsga) a Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetségénél írásban kell jelentkezni.

(2) A vizsgára történő jelentkezésnek nem feltétele az elöltöltő fegyver vadászati célú használatához, illetve a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatához előírt hatósági engedély megadása iránti kérelem benyújtása."

3. § A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet

a) 11/C. § (4) bekezdésében a "két" szövegrész helyébe az "egy" szöveg,

b) 11/D. § (3) bekezdésében a "fegyver kezelésének" szövegrész helyébe a "fegyver, illetve a muzeális fegyver kezelésének" szöveg

lép.

2. A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosítása

4. § A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 2. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a "használatához szükséges" szövegrész helyébe a "használatához, illetve a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatához szükséges" szöveg és a "jártasságát" szövegrész helyébe a "jártasságot" szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. alcím és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 47/2021. (XII. 22.) BM rendelethez

A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat 24. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az igazgatási szolgáltatási díjak mértéke forintban)
24.Lövészetvezetői tevékenység engedélyezése (az engedély cseréje, pótlása is)6000

Tartalomjegyzék