506/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet és az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § és 16. § a) pontja tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. § tekintetében az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 136. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 12. § tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (1) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13-15. §, a 16. § d)-g) pontja és a 17. § tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. § b) és c) pontja tekintetében az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 136. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

1. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 16. alcíme a következő 28/A. §-sal egészül ki:

"28/A. § Ha a szokásos piaci ármegállapításra irányuló eljárásban, az Aktv. III/A. Fejezetében szabályozott európai uniós kölcsönös egyeztető eljárásban, az Aktv. IV. Fejezetében szabályozott Választottbírósági Egyezmény szerinti eljárásban vagy az Aktv. IV/A. Fejezetében szabályozott adóegyezmények szerinti kölcsönös egyeztető eljárásban szükséges, az adópolitikáért felelős miniszter megkeresése alapján a jogkövetési vizsgálatot a KAVIG vagy az adózó tekintetében az általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező megyei igazgatóság folytatja le. Az ellenőrzést követő hatósági eljárást az ellenőrzést végző szerv folytatja le."

2. § Az R1. 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Vámellenőrzés - ideértve az áruátengedést követő ellenőrzést is - lefolytatására - a 62. §-ban meghatározott kivétellel - az a megyei igazgatóság vagy a Repülőtéri Igazgatóság az illetékes, amelynél az ellenőrzéssel érintett árunyilatkozatot vagy az értesítést benyújtották, azzal, hogy a 90. § (6) bekezdése szerinti vámellenőrzések tekintetében a Bevetési Igazgatóság is eljárhat."

3. § Az R1. 57. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A KAVIG első fokon eljár a hatáskörébe tartozó adózók - adó- és vámhatósági hatáskörébe tartozó - hatósági ügyeiben az illetékügyek és az Avt. 57. alcíme szerinti meghatározott cselekmények kivételével."

4. § Az R1. 65. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Ha az adózó az ellenőrzés megkezdését követően jogutódlással úgy szűnik meg, hogy a jogutód a KAVIG hatáskörébe kerül, a jogelőd adókötelezettségeinek, költségvetési támogatásainak vizsgálatára irányuló ellenőrzés lefolytatására, a hatósági eljárás lefolytatására, a jogelődre hatáskörrel és illetékességgel vagy a jogelőd ellenőrzésére a 19. § (1) bekezdése szerinti engedéllyel rendelkező megyei igazgatóság jogosult."

5. § Az R1. 90. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az (1) bekezdés a) pontja alapján a Bevetési Igazgatóság vámellenőrzést kizárólag a vámfelügyelet alatt álló áruk tekintetében végez."

6. § Az R1. 92. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Gazdasági Ellátó Igazgatóság a NAV operatív gazdálkodási feladatainak megvalósítása keretében

a) pénzügyi, számviteli, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási feladatokat lát el,

b) illetményszámfejtést végez,

c) közreműködik a beszerzések előkészítésében és lebonyolításában, valamint

d) üzemeltetési és ellátási feladatainak végrehajtásával támogatja a központi és területi szervek működését."

7. § Az R1. 32. alcíme a következő 96. §-sal egészül ki:

"96. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet és az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 506/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) megállapított 65. § (3) bekezdését azon, a Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, amelyekben a hatáskör 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti változására a Korm. rendelet hatálybalépését követően került sor.

(2) A Korm. rendelettel megállapított 65. § (3a) bekezdését azon, a Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, amelyekben a hatáskör jogutódlásra tekintettel történő változására a Korm. rendelet hatálybalépését követően került sor."

8. § Az R1. 65. § (3) bekezdésében az "az (1) bekezdés alapján" szövegrész helyébe az "az (1) bekezdés vagy a 63. § (1) bekezdés c) pontja alapján" szöveg lép.

9. § Hatályát veszti az R1.

a) 7. § f) pontja,

b) 7/A. alcíme,

c) 58. §-a,

d) 90. § (1) bekezdés a) pontjában az "és a Vtv. szerinti áruk ellenőrzése" szövegrész.

2. Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

10. § Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 23. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a természetes személy munkaviszonya év közben megszűnik, a munkáltató az adóévben általa kifizetett jövedelemről és a levont adóelőlegekről szóló bizonylatot (igazolást, adatlapot) a munkaviszony megszűnésének időpontjától - a munkaviszony felmondással történő megszüntetése esetén legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól - számított legkésőbb ötödik munkanapon adja ki a természetes személy részére. A bizonylatnak tartalmaznia kell az adóéven belüli előző munkáltató, munkáltatók által közölt adatokat is."

11. § Az R2. a következő 25/A. alcímmel egészül ki:

"25/A. Az üzemzavarra vonatkozó különös szabályok

68/A. § Az állami adó- és vámhatósághoz benyújtandó egyes adóbevallások benyújtási határidejének utolsó napján bekövetkező, négy órát meghaladó előre nem tervezett üzemszünet vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó esemény (üzemzavar) esetén az üzemszünetet vagy az üzemzavart követő napon benyújtott adóbevallás határidőben benyújtott adóbevallásnak minősül."

12. § Az R2. 110. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kérelem díját a Pénzügyminisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01460658-00000000 számú számlájára kell befizetni. A díj az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium működési bevétele."

13. § (1) Az R2. 111. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A fődokumentum tartalmi elemei és az ügyletre vonatkozó szerződés angol nyelven is benyújtható."

(2) Az R2. 111. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az adópolitikáért felelős miniszter a kérelmekről külön nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az adózó azonosító adatait, a kérelem érkezésének időpontját, iktatószámát, a befizetett díjösszegét, az eljárás lefolytatásának időtartamát, valamint az eljárás lefolytatásához és az információcseréhez szükséges további adatokat."

14. § Az R2. 112. és 113. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"112. § (1) Az adópolitikáért felelős miniszter a kérelem benyújtását követően haladéktalanul értesíti az állami adó-és vámhatóságot a kérelem benyújtásáról.

(2) Az adópolitikáért felelős miniszter az eljárása eredményeként hozott véglegessé vált döntés egy példányának megküldésével - a véglegessé válás megállapítását követően haladéktalanul - tájékoztatja az állami adó-és vámhatóságot. Ha az adópolitikáért felelős miniszter a kérelmet visszautasítja, elutasítja, vagy az eljárást megszünteti, erről - a döntés megküldése nélkül - tájékoztatja az állami adó- és vámhatóságot.

(3) A kérelmet elutasító vagy az eljárást megszüntető döntés meghozatala előtt az adópolitikáért felelős miniszter az adózót legalább nyolcnapos határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel, ha az ármegállapítási kérelem formai vagy tartalmi hibái az adózó által orvosolhatóak.

(4) Az (1) és (2) bekezdésnek megfelelően kell eljárni a döntés módosítása, illetve érvényességének meghosszabbítása iránti eljárásban is.

(5) Ha az eljárásban az állami adó- és vámhatóság megkeresése szükséges, a megkeresést az állami adó- és vámhatóság tizenöt napon belül teljesíti.

(6) Az adópolitikáért felelős miniszter a határozat véglegessé válásának megállapításától számított 30 napon belül tájékoztatást küld az állami adó- és vámhatóság részére a határozatot érintő, az Aktv. 19/B. §-a és 43/T. §-a szerinti információcsere keretében közlésre kerülő információkról az Aktv. 19/B. §-a és 43/T. §-a hatálya alá tartozó ügyekben.

113. § (1) Az adópolitikáért felelős miniszter felhívására az adózó csatolja a kétoldalú vagy többoldalú eljárás lefolytatásához szükséges dokumentációs részek angol nyelvű fordítását. Kétoldalú vagy többoldalú eljárás iránti kérelem esetén az adópolitikáért felelős miniszter a külföldi állam illetékes hatóságával megkötendő megállapodás és a kérelem elbírálásához szükséges adatok beszerzése érdekében eljárást kezdeményez a külföldi állam illetékes hatóságával a kettős adóztatás elkerülése tárgyában kötött nemzetközi egyezménynek a kölcsönös egyeztetési eljárásról szóló vagy ennek megfelelő rendelkezései alapján.

(2) Két-, illetve többoldalú eljárásban az adózó nem vesz részt az információcserében vagy kölcsönös egyeztető eljárásban. Ezen eljárások folyamán felmerült új tények, adatok, körülmények tisztázása érdekében az adópolitikáért felelős miniszter kivételes jelleggel nyolcnapos határidő tűzésével felhívhatja az adózót az adózó rendelkezésére álló és az ármegállapítási kérelem elbírálása szempontjából érdeminek minősülő kiegészítő információk szolgáltatására.

(3) Az információcsere, illetve a kölcsönös egyeztető eljárás eredményéről az adópolitikáért felelős miniszter kérelemre tájékoztatja az adózót.

(4) Az adópolitikáért felelős miniszter az adózót a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló külön jogszabály alapján készítendő nyilvántartással megegyező tartalmon túl az adózónál fellelhető - a szokásos piaci ár megállapításához szükséges - további információk szolgáltatására hívhatja fel, akár több alkalommal is, megjelölve az információk megadásának határidejét is."

15. § Az R2. 116. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"116. § (1) A kérelem, valamint az előzetes konzultáció díját a Pénzügyminisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01460658-00000000 számú számlájára kell befizetni. A díj az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium működési bevétele.

(2) Az ármegállapítási kérelem elutasítása, illetve visszavonása esetén az adópolitikáért felelős miniszter a befizetett díj nyolcvanöt százalékát a kérelmet elutasító, illetve az eljárást megszüntető döntés véglegessé válását követően haladéktalanul átutalja az adózó által az ármegállapítási kérelemben megjelölt fizetési számlára.

(3) Ha az adózó az adópolitikáért felelős miniszter felhívására az eljárás megszüntetésének terhe mellett vállalja az eljárás során felmerült költségtöbblet megtérítését, az adópolitikáért felelős miniszter tételes kimutatással, különösen a ráfordított munka-, szakértői, illetve egyéb, az eljárás érdekében felmerült összes költség elkülönített feltüntetésével állapítja meg végzésben az adózó által fizetendő költségtöbbletet."

16. § Az R2.

a) 23. § (1) bekezdésében a "járulék." szövegrész helyébe a "járulék, valamint a természetes személyt terhelő szociális hozzájárulási adó alapja és összege." szöveg,

b) 82. § (1) bekezdésében a "dokumentumok meglétét" szövegrész helyébe a "dokumentumok, valamint az érvényes EKAER szám meglétét" szöveg,

c) 86. § (8) bekezdésében a "háromhavi" szövegrész helyébe az "egyhavi" szöveg,

d) 111. § (1) bekezdés a) pontjában a "fődokumentumot és helyi dokumentumot" szövegrész helyébe a "fődokumentum és helyi dokumentum tartalmi elemeit" szöveg,

e) 111. § (1) bekezdés d) pontjában a "szakfordítását" szövegrész helyébe a "fordítását" szöveg,

f) 111. § (1) bekezdés e) pontjában az "elutasítása esetén" szövegrész helyébe az "elutasítása vagy visszavonása esetén" szöveg,

g) 115. § (1) bekezdésében az "állami adó- és vámhatóság" szövegrész helyébe az "adópolitikáért felelős miniszter" szöveg

lép.

17. § Hatályát veszti az R2. IX. Fejezet címében az "AZ ÉVES JELENTÉSTÉTELI KÖTELEZETTSÉGNEK," szövegrész.

3. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 10. § és a 16. § c) pontja 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. §, a 9. § a)-c) pontja, a 13-15. §, a 16. § d)-g) pontja és a 17. § 2021. október 1-jén lép hatályba.

(4) A 16. § a) pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék