542/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) IV. EGÉSZSÉGÜGYI SZAKELLÁTÁS fejezet Általános szabályok alcíme a következő 26/B. §-sal egészül ki:

"26/B. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet] által kihirdetett veszélyhelyzet miatt elhalasztott ellátások pótlására szolgáló Kiemelt várólista csökkentési programhoz (a továbbiakban: Kiemelt várólista csökkentési program) tartozó fekvőbeteg-szakellátások finanszírozását - ide nem értve a 4/D-4/E. §-ban szabályozott várólista csökkentési programba tartozó eseteket - az 5. számú melléklet szerinti "várólista csökkentés" előirányzat (e § alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) felhasználásával kell elvégezni, a fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozó adatszolgáltatási és elszámolási szabályok és a (2)-(7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(2) A Kiemelt várólista csökkentési programba bevont szolgáltatók részére az előirányzat terhére az aktív fekvőbeteg-szakellátást végző szervezeti egységen végzett - a 14. számú mellékletben szereplő Térítési kategória mezőben megkülönböztető X térítési kategória jelzéssel jelentett - ellátásokra az alapdíj 130%-ának és az elszámolható súlyszám szorzatának megfelelő finanszírozási díj számolható el, és az ellátás teljesítményét nem kell figyelembe venni a tervezett éves keret tárgyhavi teljesítésének számításában.

(3) Az egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti várólista többletfinanszírozás keretében végzett ellátására vonatkozóan megállapított és visszaigazolt finanszírozási díj részét képező, (2) bekezdés szerinti díjemelési összeg 80%-át a bankszámláján történő jóváírást követő 60 napon belül köteles az ellátást végző orvosok és szakdolgozók díjazására fordítani, amely a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza. Erre a díjazásra az ellátást végző orvos és szakdolgozó az egészségügyi szolgálati munkaszerződésben meghatározott illetményén felül jogosult. A többletfinanszírozás felhasználását az egészségbiztosító pénzügyi ellenőrzés keretében vizsgálja.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat

a) a Kiemelt várólista csökkentési programban a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerint kötelezően, valamint

b) a kapacitáshiány miatt kötelezően

vezetett listákon nyilvántartott betegek részére végzett ellátás esetén a Kiemelt várólista csökkentési programban a NEAK által megállapított keretösszeg mértékéig kell alkalmazni.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltak akkor alkalmazhatóak, ha az előirányzaton biztosított forrás-fedezet rendelkezésre állását követően a szolgáltató a 2019. év azonos időszakában végzett - a Kiemelt várólista csökkentési programban érintett listákhoz tartozó ellátásainak - 1-es térítési kategóriával jelentett és elszámolt időarányos súlyszámát a program indítását követően az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 542/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 6. naptári hónap végéig az 1-es térítési kategóriában teljesíti.

(6) A szolgáltató az (1)-(4) bekezdés szerinti elszámolásra a Kiemelt várólista csökkentési program ellátási listák esetén az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 542/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 6. naptári hónap végéig jogosult.

(7) Ha az (5) bekezdés szerinti feltétel nem teljesül, a (2) bekezdés szerinti finanszírozási kedvezmények összegét a NEAK utólagosan visszavonja."

2. § Az R. a következő 29/B. §-sal egészül ki:

"29/B. § (1) A Kiemelt várólista csökkentési programhoz tartozó járóbeteg-szakellátási szolgáltatások finanszírozását az 5. számú melléklet szerinti "várólista csökkentés" előirányzaton (e § alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) biztosított forrás-fedezet rendelkezésre állását követően annak felhasználásával kell elvégezni, a járóbeteg-szakellátásra vonatkozó adatszolgáltatási és elszámolási szabályok és a (2)-(6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(2) A Kiemelt várólista csökkentési programot a program indítását követő 6 hónapon belül kell teljesíteni.

(3) A Kiemelt várólista csökkentési programba bevont szolgáltatók az előirányzat terhére a 39. számú mellékletben felsorolt szakmákban nevesített beavatkozásokat, valamint a 26/B. § (2) bekezdése szerinti fekvőbeteg-ellátási eseményekhez kapcsolódóan az azt megelőzően végzett beavatkozásokat jelentik a NEAK által megállapított keretösszeg mértékéig.

(4) A NEAK a Kiemelt várólista csökkentési program időtartama alatt az előirányzat terhére a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet által kihirdetett veszélyhelyzet miatt megnövekedett Betegfogadási listák és várakozási idők csökkentése érdekében a (3) bekezdés szerinti szakmákon kívüli azon ellátási területek beavatkozásait is bevonhatja a rendelkezésre álló keret erejéig, ahol a Betegfogadási lista szerinti várakozási idő a 60 napot meghaladja. Ebben az esetben a szolgáltató a NEAK által megadott keretösszeg mértékéig jelenthet elszámolásra teljesített ellátásokat a (2) bekezdés szerinti határidő végéig.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti beavatkozásokat a 6/A. számú melléklet szerinti jelentésben a Térítési kategória mezőben megkülönböztető X térítési kategória jelzéssel kell jelenteni.

(6) A (3)-(5) bekezdés szerint jelentett ellátásokra az alapdíj130%-ának és az elszámolható pont szorzatának megfelelő finanszírozási díj számolható el, és az ellátás teljesítményét nem kell figyelembe venni a 28. § (1) bekezdése szerinti tervezett éves keret tárgyhavi teljesítésének számításában, valamint alkalmazni kell a 26/B. § (5) és (7) bekezdése szerinti kifizetési és ellenőrzési szabályokat.

(7) Az egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti várólista többletfinanszírozás keretében végzett ellátására vonatkozóan megállapított és visszaigazolt finanszírozási díj részét képező, (6) bekezdés szerinti díjemelési összeg 80%-át a bankszámláján történő jóváírást követő 60 napon belül köteles az ellátást végző orvosok és szakdolgozók díjazására fordítani, amely a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza. Erre a díjazásra az ellátást végző orvos és szakdolgozó az egészségügyi szolgálati munkaszerződésben meghatározott illetményén felül jogosult. A többletfinanszírozás felhasználását az egészségbiztosító pénzügyi ellenőrzés keretében vizsgálja.

(8) Az emelt összegű finanszírozási díj kifizetésének feltétele, hogy az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, az elvégzett diagnosztikai vizsgálat eredményét a diagnosztikai ellátás elvégzésétől számított 5 munkanapon belül feltölti az EESZT-be. Ennek hiányában a NEAK a finanszírozási díj utalványozását nem teljesíti."

3. § Az R. a következő 77/B. §-sal egészül ki:

"77/B. § E rendeletnek az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 542/2021. (IX. 24.) Korm. rendelettel megállapított 26/B. § (1)-(3) bekezdésében és 29/B. § (1)-(6) bekezdésében foglaltakat a 2021. szeptember 1-jét követően a Kiemelt várólista csökkentési program keretében elvégzett ellátások tekintetében kell alkalmazni."

4. § Az R. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § Az R. a 2. melléklet szerinti 39. számú melléklettel egészül ki.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 542/2021. (IX. 24.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint

Megnevezés2021. évi
előirányzat
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás119 912,0
Háziorvosi, szakdolgozói bértámogatás71 558,9
Indikátorrendszer finanszírozása7 300,0
Eseti ellátás díjazása649,3
Ügyeleti szolgálat13 106,2
Háziorvosi szolgáltató számára az egészségügyi államigazgatási szerv által szabad- vagy
munkaszüneti napra elrendelt alapellátási tevékenység támogatása6 400,0
1.Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen218 926,4
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás2 317,1
Iskolaegészségügyi ellátás bértámogatás145,5
Védőnői ellátás24 009,8
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem483,4
MSZSZ: gyermekgyógyászat121,6
MSZSZ: nőgyógyászat96,3
2.Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen27 173,7
Fogászati ellátás
Praxisfinanszírozás42 494,1
Fogorvosi, szakdolgozói bértámogatás26 163,0
3.Fogászati ellátás összesen68 657,1
4.Otthoni szakápolás6 480,8
5.Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás9 866,2
6.Művesekezelés27 771,1
Célelőirányzatok
Méltányossági alapon történő térítések3 911,3
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj55,0
Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi
tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása1 250,0
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata20,0
Egészségügyi dolgozók 2018-2021. évi béremelésének fedezete365 441,1
Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete3 830,1
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése15 029,1
Fiatal szakorvosok támogatása320,8
7.Célelőirányzatok összesen389 857,4
8.Mentés45 479,1
9.Laboratóriumi ellátás24 266,1
Összevont szakellátás
Járóbeteg-szakellátás193 382,8
Népegészségügy fejlesztése853,5
Működési költségelőleg2 000,0
Molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás5 426,4
Koronavírus járvánnyal kapcsolatos diagnosztika és ellátás4 800,0
Fekvőbeteg-szakellátás646 546,5
aktív fekvőbeteg-szakellátás548 606,7
krónikus fekvőbeteg-szakellátás87 573,1
fogvatartottak egészségügyi ellátása1 927,6
várólista csökkentés8 439,1
Extrafinanszírozás1 000,0
Speciális finanszírozású szakellátás51 211,9
10.Összevont szakellátás összesen905 221,1
12.Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék10 658,5
13.Finanszírozási rendszer átalakítása21 249,3
14.Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás119 659,8
ÖSSZESEN1 875 266,6

"

2. melléklet az 542/2021. (IX. 24.) Korm. rendelethez

"39. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

A "várólista csökkentés" előirányzat terhére jelenthető beavatkozások

Ultrahang diagnosztika (5301, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5308 szakmák)
OENO kódMegnevezés
16312Nyelőcső endoszkópos UH vizsgálata
1631BEndoszkópos UH Nyelőcső biopsia
1632BEndoszkópos UH TruCut biopsia a tápcsatorna bármely területéről
1633BMediastinum endoszkópos UH vizsgálata
1633CHasnyálmirigy, máj, epeutak endoszkópos UH vizsgálata
1633DGyomor endoszkópos UH vizsgálata
1634BEndoszkópos UH Gyomorfal biopsia
1635BEndoszkópos UH Hasnyálmirigy biopsia
1636BEndoszkópos UH Mediastinum biopsia
1636DDuodenum endoszkópos UH vizsgálata
1637BEndoszkópos UH Máj biopsia
1638BEndoszkópos UH Perirectum biopsia
1639BEndoszkópos UH Nyirokcsomó finomtű (FNA) biopsia
1641DColon endoszkópos UH vizsgálata
16431Rectum és sigma endoscopos UH vizsgálata
1643DRectum endoscopos UH vizsgálata
36100Agy UH vizsgálata
36110Nyaki lágyrészek UH vizsgálata
36111Pajzsmirigy UH vizsgálata
36112Nyaki erek UH vizsgálata
36113Szemgolyó és szemüreg UH vizsgálata
36114Szemgolyó UH-biometria
36116UH-pachymetria (szaruhártya vastagság)
36117Nyálmirigy UH vizsgálata
36118Orrmelléküregek UH vizsgálata
3611AAxilla UH vizsgálat
36120Mellkasfal vagy hasfal UH vizsgálata
36121Mellkasi nagyerek UH vizsgálata
36122Emlők UH vizsgálata
36123Pleuraűr UH vizsgálata
36130Hasi (áttekintő, komplex) UH vizsgálat
36133Pancreas UH vizsgálata
36134Lép UH vizsgálata
36135Vese UH vizsgálata
36138Gyomor-bélrendszer UH vizsgálata
3613CMáj és epeutak UH vizsgálata
3613EKontrasztanyaggal végzett máj UH (CEUS) vizsgálat
36140Várandóssági transabdominalis UH vizsgálat
36141Várandóssági transvaginalis UH vizsgálat
36150Kismedence transabdominalis UH vizsgálat
36151Perineum UH vizsgálata
36152Prostata UH vizsgálata
36153Transrectalis UH vizsgálat
36154Herezacskó UH vizsgálata
36155Húgyhólyag UH vizsgálata
36156Kismedence transvaginalis UH vizsgálata
36157Intrauterin UH intracavitalis
36158Folliculometria UH módszerrel
36159Transzplantált vese UH vizsgálata
36160Vállízület UH vizsgálata
36161Csípőízület UH vizsgálata
36162Térdízület UH vizsgálata
36163Ízület UH vizsgálata
36164Végtagi lágyrész UH vizsgálata
3617ADuplex UH, nyaki erek
3617BDuplex UH, mellkasi erek, aorta
3617CDuplex UH, hasi erek
3617DDuplex UH, vese
3617EDuplex UH, magzat
3617FDuplex UH, átültetett szerv
3617JDuplex UH, orbita
3617LDuplex UH, végtagi erek
3617MDuplex UH, férfi nemi szervek
3617NDuplex UH, női nemi szervek
3617PDuplex UH, subclavia
36180Vizeletürítés vizsgálata ultrahanggal
53959Intravascularis UH (IVUS)
CT diagnosztika (5108 szakma)
OENO kódMegnevezés
34410Agykoponya natív CT vizsgálata
34411Agykoponya CT vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg
34412Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34413Sella célzott natív CT vizsgálata (vékonyszeletes)
34414Sella célzott CT vizsgálata natív plusz kontrasztanyagos
34415Orbita célzott CT vizsgálata natív (vékonyszeletes)
34416Orbita célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos (vékonyszeletes)
34417Belső fül célzott CT vizsgálata natív (vékonyszeletes)
34418Belső fül célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34421Arckoponya CT vizsgálata natív plusz kontrasztanyag adását követőleg
34422Arckoponya CT vizsgálata natív
34424Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya segmentum) natív
34425Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya segmentum) iv. kontrasztanyag adását követőleg
34427Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya segmentum) natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34430Nyaki lágyrész CT vizsgálata natív
34431Nyaki lágyrész CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
34432Nyaki lágyrész CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34440Mellkas CT vizsgálata natív
34441Mellkas CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
34442Mellkas CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34450Teljes has CT vizsgálata natív
34451Teljes has CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
34452Teljes has CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34453Teljes has és medence CT vizsgálata natív
34454Teljes has és medence CT vizsgálata natív és iv. kontrasztanyag adását követőleg
34460Medence CT vizsgálata natív
34461Medence CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
34462Medence CT vizsgálata natív és iv. kontrasztanyag adását követőleg
34470Végtag CT vizsgálata natív
34471Végtag CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
34472Végtag CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34490CT angiográfia koponya
34491CT angiográfia nyak
34492CT angiográfia mellkas
34493CT angiográfia teljes has
34494CT angiográfia medence
34500Csont denzitometria CT vizsgálat
34620CT vizsgálat alapú virtuális endoszkópia
34641Szív és coronaria MSCT
MRI diagnosztika (5109 szakma)
OENO kódMegnevezés
34914Agykoponya natív MR vizsgálat
34915Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34916Sella célzott MR vizsgálata natív
34917Sella célzott MR vizsgálata natív plusz kontrasztanyagos
34918Orbita célzott MR vizsgálata natív
34919Orbita célzott MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos
34920Belső fül célzott MR vizsgálata natív
34921Belső fül célzott MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34922Arckoponya MR vizsgálata natív
34923Arckoponya MR vizsgálata natív plusz kontrasztanyag adását követőleg
34924Gerinc MR vizsgálata natív gerinc
34925Gerinc MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
34926Gerinc MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34927Nyaki lágyrész MR vizsgálata natív
34928Nyaki lágyrész MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
34929Nyaki lágyrész MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34930Mellkas MR vizsgálata natív
34931Mellkas MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
34932Mellkas MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34933Teljes has MR vizsgálata natív
34934Teljes has MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
34935Teljes has MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34936MR kolangiográfia
34937Teljes has és medence MR vizsgálata natív
34938Teljes has és medence MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34939Medence MR vizsgálata natív
34940Medence MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
34941Medence MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34942Ízület, végtag MR vizsgálata natív
34943Ízület, végtag MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
34944Ízület, végtag MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34945Emlő MR vizsgálata natív
34946Emlő MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
34947Emlő MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34948MR angiográfia iv. kontrasztanyag adása nélkül
34949MR angiográfia, iv. kontrasztanyag adásával
34951MR vizsgálat alapú virtuális endoszkópia
34954MR spektroszkópia vizsgálat in vivo
34958Endokavitális MR vizsgálat

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére