570/2021. (X. 6.) Korm. rendelet

a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 289/2012. Korm. rendelet) 4. alcíme a következő 13/A. §-sal egészül ki:

"13/A. § A kivitelezés, amennyiben termőföldet érint, a termőföld más célú hasznosítására vonatkozó végleges ingatlanügyi hatósági engedélyek birtokában kezdhető meg."

2. § A 289/2012. Korm. rendelet 39. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

"(14) E rendeletnek a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 570/2021. (X. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr. 6.) megállapított 13/A. §-át és 2. melléklet 1. pont e) alpontját a Módr. 6. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

3. § A 289/2012. Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Hatályát veszti a 289/2012. Korm. rendelet 1. melléklet

1. 1. pont a) alpont ag) pontja és

2. 1. pont b) alpont ba) pontja.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 570/2021. (X. 6.) Korm. rendelethez

A 289/2012. Korm. rendelet 2. melléklet 1. pontja a következő e) alponttal egészül ki:

(Valamennyi létesítményre vonatkozóan:)

"e) be kell nyújtani,

ea) amennyiben a megvalósításhoz más tulajdonában álló ingatlant kell igénybe venni, akkor az érintett ingatlanokról készült kisajátítási tervet;

eb) amennyiben a kisajátítási eljárás termőföldet érint, a termőföld más célú hasznosítására vonatkozó végleges ingatlanügyi hatósági engedélyt."

Tartalomjegyzék