2021. évi LVII. törvény

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény módosításáról

1. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosítása

1. § A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A közfeladatot ellátó szerv jogszabály-előkészítéssel összefüggő feladatának a Kormány rendeletében meghatározott elektronikus zárt rendszeren (a továbbiakban: jogszabály-előkészítési munkafolyamatot támogató szoftver) keresztül történő megvalósítása esetén a jogszabály-előkészítési munkafolyamatot támogató szoftverben keletkező irattal kapcsolatos iratkezelésre a jogszabály-előkészítési munkafolyamatot támogató szoftvert kell a Kormány rendeletében meghatározottak szerint használni. A közfeladatot ellátó szerv (3) bekezdés szerinti felelőssége a jogszabály-előkészítési munkafolyamatot támogató szoftverben keletkező irattal kapcsolatosan a Kormány rendeletében meghatározottak szerint áll fenn."

2. § Az Ltv. 10. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A jogszabály-előkészítésnek a jogszabály-előkészítési munkafolyamatot támogató szoftveren keresztül történő megvalósítása tekintetében az iratkezelési szabályzat tartalmát a jogszabály-előkészítési munkafolyamatot támogató szoftver felhasználója által az abban létrehozott irattal kapcsolatos iratkezelésre kiterjedően a Kormány rendeletben határozza meg."

3. § Az Ltv. 35/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a jogszabály-előkészítési munkafolyamatot támogató szoftverként a köziratok e törvényben meghatározott kezelésének és védelmének követelményeit megvalósító szoftvert és az annak felhasználója által az abban létrehozott irattal kapcsolatos iratkezelésre kiterjedően az iratkezelés követelményeit és az iratkezelési szabályzat tartalmát."

4. § Az Ltv.

a) 9. § (2) bekezdésében az "és tanúsítvánnyal" szövegrész helyébe az "és - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel - tanúsítvánnyal" szöveg,

b) 9. § (4) bekezdésében az "által készített" szövegrész helyébe az "által a 10. § (1) bekezdése alapján készített" szöveg, a "részére kötelezően" szövegrész helyébe a "részére a 10. § (2) bekezdése alapján kötelezően" szöveg és a "szabályzat) tartalmazza" szövegrész helyébe a "szabályzat) vagy a Kormánynak a 10. § (2a) bekezdése alapján kiadott rendelete tartalmazza" szöveg,

c) 10. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "Egyedi" szövegrész helyébe az "Az e törvényben meghatározott kivételekkel egyedi" szöveg,

d) 10. § (5) bekezdésében a "számára a" szövegrész helyébe a "számára - a (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel - a" szöveg,

e) 12. § (1) bekezdésében az "az (5) bekezdésben" szövegrész helyébe az "a (4) és (5) bekezdésben" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti az Ltv.

a) 9. § (4) bekezdésében a "vagy" szövegrész,

b) 10. § (1) bekezdés a) pontjában az "- e törvényben foglalt kivételekkel -" szövegrész.

2. A Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény módosítása

6. § A Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény 5. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A Tanács elnökén túl a Tanács tagjai)

"c) a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke."

3. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-5. § 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére