601/2021. (X. 29.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. §-a a következő u) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"u) krónikus obstruktív tüdőbetegség esetfinanszírozási program: a krónikus obstruktív tüdőbetegségben szenvedő betegek ellátásának finanszírozási eljárásrendjét megalapozó ellátási program."

2. § A Kr. a következő 48/C-48/E. §-sal egészül ki:

"48/C. § A krónikus obstruktív tüdőbetegség esetfinanszírozási programban (a továbbiakban: CKF program) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (a továbbiakban együtt: ellátásszervező koordinátorok) vesz részt. A CKF program szerinti kezeléssorozat szakmai vezetője az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (a továbbiakban: OKPI).

48/D. § (1) A CKF program egy bevonási és egy követési időszakot foglal magában. A bevonási időszak 2021. november 1-től 2022. október 31-ig tart, amely időszak alatt bármikor bevonásra kerülhet a beteg a jelentett esemény függvényében. A követési időszak 2022. november 1-től 2023. október 31-ig tart, mely során a bevont betegek ellátásának monitorozása és szükség szerinti kezelése történik.

(2) A CKF programban a bevonás időszakában a NEAK a 40. számú melléklet szerinti tüdőgondozókból, pulmonológiai szakrendelésekről és tüdőosztályokról beérkező finanszírozási jelentések alapján kiválogatja a COPD fődiagnózissal (BNO J41-44) jelentett eseteket, és ezeket a betegeket lakóhelyük alapján a területi ellátási kötelezettséggel bíró tüdőgondozóhoz rendeli. A CKF programba valamennyi ily módon kiválogatott beteg bevonásra kerül, egyéb szempontok figyelembevétele nélkül.

(3) Nem lehetséges olyan beteg bevonása a CKF programba, akit nem a lakóhelye szerinti tüdőgondozó vagy területi kórház tüdőgyógyászati szakrendelése gondoz.

(4) A NEAK a bevonási időszakban kiválasztott, a CKF programba bevont betegek TAJ számát az adatjelentést követő minden hónap 5. munkanapjáig megküldi az ellátásszervező koordinátorok részére.

(5) A CKF programban a kezeléssorozat kötegelt finanszírozási díja a bevonási, továbbá a követési időszakra betegenként évi 130 000 forint.

(6) A bevonási időszakra vonatkozó kötegelt finanszírozási díjat a finanszírozó az ellátásszervező koordinátorok részére utalványozza az e rendeletben meghatározott módon a (2) bekezdés szerinti adatközlést követő hónap első napjától számított két hónapon belül. Az adatközlés hónapja az a hónap, amikor a bejelentés alapját képező járóvagy fekvőbeteg-ellátási eseményre sor kerül, illetve a bevonást indokoló fekvőbeteg-esemény befejeződik.

(7) Az ellátásszervező koordinátor a bevonási időszakra járó kötegelt díjra abban az esetben is jogosult, ha a beteg részvétele a CKF program szerinti kezeléssorozatban a bevonási időszakban bármilyen oknál fogva megszakad.

(8) A kötegelt finanszírozási díj követési időszakra vonatkozó díjtételére az ellátásszervező koordinátor abban az esetben jogosult, ha a követési időszak alatt a 40. számú melléklet szerinti tüdőgondozóban, pulmonológiai szakrendelésen vagy tüdőosztályon legalább egy olyan ellátási esemény teljesítésére sor került, ahol az ellátást indokoló fődiagnózis BNO J41-J44. A finanszírozó a díjtételt az ellátásszervező koordinátor részére az ellátás jelentését követő két hónapon belül utalványozza.

(9) Az (5) bekezdés szerinti kötegelt finanszírozási díjtételek fedezetéül az 5. számú mellékletben az erre a feladatra meghatározott előirányzat szolgál.

(10) A CKF program lezárulta után a beteg záró kontroljáról és értékeléséről a program szakmai vezetője szakmai összefoglalót küld a finanszírozó számára a követési időszakot követő hónap 30. napjáig.

48/E. § (1) Az ellátásszervező koordinátor a CKF program keretében történt járó- és fekvőbeteg-szakellátási esetekről az e rendeletben szabályozott módon, az adott ellátási formára előírt adattartalommal jelentést küld a finanszírozó számára.

(2) A CKF program részét képező ellátási lánc valamennyi elemére a 48/D. § (5) bekezdése szerinti kötegelt finanszírozási díj nyújt fedezetet.

(3) A kötegelt finanszírozási díjtétel részét képezik a következők:

a) a beteg kiválasztásának alapját képező első ellátási esemény,

b) az aktív fekvőbeteg-szakellátásban jelentett ellátások, amelyeknél a fődiagnózis J41-J44 BNO-k valamelyike volt,

c) a krónikus fekvőbeteg-szakellátási osztályokról jelentett ellátások, amelyeknél a fődiagnózis J41-J44 BNO-k valamelyike volt, kivéve a rehabilitációt,

d) a 40. számú melléklet szerinti tüdőgondozóból jelentett ellátások,

e) a 40. számú melléklet szerinti tüdőgyógyászati szakrendelésről jelentett ellátások,

f) azok a röntgen-, ultrahang-, CT- és MRI diagnosztika szervezeti egységek által végzett eljárások, melyeknél a beutaló munkahelye a 39. számú melléklet szerinti ellátóhelyek valamelyike,

g) azok a laboratóriumi szakmai besorolású szervezeti egységek által végzett eljárások, melyeknél a beutaló munkahelye a 40. számú melléklet szerinti ellátóhelyek valamelyike.

(4) A finanszírozó a CKF program keretében jelentésre kerülő járó- és fekvőbeteg-szakellátási esetekre a hatályos finanszírozási szabályok alapján az egészségbiztosítás által finanszírozott szolgáltatásokra járó finanszírozási díjak összegét az R.-ben meghatározott díjtételek alapján megállapítja. A CKF program keretében jelentésre kerülő ellátások a szolgáltatók tervezett éves keretének részét képezik.

(5) A jelentett ellátási esetek tételes adatait, valamint a megállapított finanszírozási díjak mértékére vonatkozó adatokat a finanszírozó az ellátás hónapját követő hónap végéig elektronikus formában megküldi az ellátásszervező koordinátorok és az OKPI részére.

(6) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján a finanszírozó teljesítményelszámolást finanszírozás céljából nem készít, arra finanszírozási igény - a CKF program szerinti finanszírozáson túl - a finanszírozóval szemben nem támasztható.

(7) Ha a CKF program során a 40. számú mellékletben felsoroltakon kívül egyéb egészségügyi szolgáltató bevonása szükséges az ellátásba, és az ellátás fődiagnózisa BNO J41-J44, az ellátásszervező koordinátor a jogszerűen igénybe vett és teljesített szolgáltatások díját a bevonásra került egészségügyi szolgáltató részére megfizeti."

3. § A Kr. az 1. melléklet szerinti 40. számú melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 601/2021. (X. 29.) Korm. rendelethez

"40. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

A CKF programba bevonásra kerülő betegeket ellátó szervezeti egységek

A) Aktív fekvőbeteg-szakellátás

ABCD
KódSzolgáltató neveSzervezeti egység kódSzervezeti egység
megnevezése
11568Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház0701119611900Aktív Pulmonológia
21568Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház0701119621900Aktív Pulmonológia
32897Országos Korányi Pulmonológiai Intézet0156119041900IV. Pulmonológiai
osztály
42324Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza
Kórház-Rendelőintézet
1601119011900Pulmonológiai osztály
51640Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház0801119011900Pulmonológiai osztály
61640Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház0801119021900Pulmonológiai őrző

B) Járóbeteg-szakellátás

ABCD
KódSzolgáltató neveSzervezeti egység kódSzervezeti egység
megnevezése
12897Országos Korányi Pulmonológiai Intézet015621910Központi
pulmonológiai
szakambulancia I.
22897Országos Korányi Pulmonológiai Intézet015621920Központi
pulmonológiai
szakambulancia II.
32897Országos Korányi Pulmonológiai Intézet015622991Allergológiai (Asthma
ambulancia)
42897Országos Korányi Pulmonológiai Intézet0156G1901Tüdőgondozó
51568Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház070121910Pulmonológia
ambulancia
61568Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház070121911Tüdőgyógyászat I.
Városi
71568Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház070121912Tüdőgyógyászat II.
Városi
81568Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház070121914Tüdőgyógyászat II.
városkörnyéki
91568Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház070121961Tüdőgyógyászat
Csákvár
101568Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház0701G1911Tüdőgondozó I. városi
111568Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház0701G1912Tüdőgondozó II. városi
121568Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház0701G1913Tüdőgondozó I.
városkörnyéki
131568Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház0701G1914Tüdőgondozó II.
városkörnyéki
141568Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház0701G1960Tüdőgyógyászat
gondozó Csákvár
151568Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház0701G1980Tüdőgondozó
161640Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház080121900II. Pulmonológiai
szakambulancia
171640Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház080121901Pulmonológiai
szakambulancia
181640Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház0801G1901Pulmonológiai
gondozó
192324Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza
Kórház-Rendelőintézet
160121911Tüdőgyógyászati
szakambulancia
(bronchológia)
202324Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza
Kórház-Rendelőintézet
160121912Tüdőgyógyászati
szakambulancia
(asztma spec.
szakrend.)
212324Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza
Kórház-Rendelőintézet
160121921Tüdőgyógyászati
szakrendelés (felnőtt)
222324Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza
Kórház-Rendelőintézet
1601G1922Tüdőgondozó I.
232324Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza
Kórház-Rendelőintézet
1601G1923Tüdőgondozó II.
242324Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza
Kórház-Rendelőintézet
1601G1924Tüdőgondozó III.
252324Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza
Kórház-Rendelőintézet
1601G1925Tüdőgondozó IV.
262324Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza
Kórház-Rendelőintézet
1601P1901Pulmonológiai és
légzésrehabilitáció

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére