605/2021. (XI. 2.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 43/1999. Korm. rendelet) 27. § (11) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tárgyidőszakra vonatkozó tervezett éves keret megállapítása a járóbeteg-szakellátás körébe tartozó,)

"f) országosan szervezett, népegészségügyi célú, célzott vastag- és végbélszűréshez kapcsolódó 11045, 11303, 11050, 29001, 29003, 29004, 29005, 29006, 42151, 42750, 54524, 54694, 54823 kódszámú beavatkozások,"

(kivételével történik.)

2. § A 43/1999. Korm. rendelet 30. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) Az egészségügyi szolgáltató a 27. § (11) bekezdés f) pontja szerinti beavatkozásért a megállapított díj - ideértve a 6-os térítési kategóriában fekvőbeteg részére végzett ellátások pontértéke után meghatározható díjat is - 80%-át köteles a szűrést végző orvos és szakdolgozó díjazására fordítani, amely a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza. Ez a díjazás független a munkavégzés időtartamára vonatkozó egyéb munkajogi szabályozás kapcsán kifizetendő bértől."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére