770/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A 2. mellékletben meghatározott projektek keretében fejlesztett szakrendszereken túl a (2) bekezdésben meghatározott szervezet - e rendeletben foglalt kivételekkel -, ha

a) meglévő saját külső infrastruktúra fejlesztését teljes körű amortizációs célú csere, továbbá az Ibtv.-ben foglalt biztonsági szintnek való megfelelés indokával kívánja végrehajtani,

b) újólag fejlesztett rendszerének üzemeltetését nem képes az Ibtv. szerinti besorolási szinthez tartozó követelményeknek megfelelő szinten biztosítani, vagy

c) olyan új szakrendszert fejleszt, amely új infrastuktúra-környezet kialakítását igényli [e § alkalmazásában a továbbiakban az a)-c) pont együtt: fejlesztést alakít ki],

köteles a központi szolgáltatóval közösen megvizsgálni, hogy a fejlesztés révén kialakított rendszer vagy szakrendszer alkalmas-e az adatközponti szolgáltatások igénybevételére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség a következő szerveket terheli:

a) a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv, a Miniszterelnöki Kormányiroda,

b) az a) pontban szabályozott költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi és helyi költségvetési szerv vagy intézmény,

c) a Kormány által alapított, illetve a Kormány vagy a Kormány tagja alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítvány és közalapítvány,

d) a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Magyar Nemzeti Banknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló vagy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 42/A. § (1) bekezdése szerinti kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartozó gazdasági társaság kivételével azon gazdasági társaság, amelyben az állam a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyást gyakorol.

(3) A szervezet nem köteles az adatközponti szolgáltatásokat igénybe venni, ha az (1) bekezdés szerinti vizsgálat azt állapította meg, hogy

a) a szervezet által fenntartott rendszer vagy szakrendszer működéséhez az adatközponti szolgáltatások felhasználása - bármilyen okból, ideértve azt, ha a Kormányzati Adatközpont nem rendelkezik a szükséges kapacitással - nem lehetséges, vagy

b) az informatikai rendszer, szakrendszer a Kormányzati Adatközponttal legalább azonos informatikai biztonságot garantál,

és a miniszter ezzel egyetértett.

(4) A (3) bekezdésben foglalt eset kivételével a (2) bekezdés szerinti szerv úgy köteles kialakítani a fejlesztést, hogy a fejlesztett rendszer vagy szakrendszer alkalmas legyen az adatközponti szolgáltatások igénybevételére.

(5) A (2) bekezdés szerinti szervezet az (1) bekezdés szerinti ok felmerülésével egy időben, haladéktalanul kezdeményezi a (3) bekezdésben foglaltak vizsgálatát.

(6) A (4) bekezdésben foglalt esetben a miniszter uniós finanszírozású projekt esetében a 2. melléklet, egyéb szakrendszer esetében a 3. melléklet módosítását kezdeményezi.

(7) A (2) bekezdés szerinti szervezet nem köteles az (1) bekezdés szerinti vizsgálatra, ha az (1) bekezdés szerinti fejlesztés olyan rendszer vagy szakrendszer fejlesztését érinti, amely vonatkozásában a belügyminiszter 2022. január 1-jét megelőzően megállapította a (3) bekezdés szerinti ok fennállását.

(8) A 2. és 3. mellékletben meghatározott projektek keretében fejlesztett szakrendszereken túl a (2) bekezdésben meghatározott szervezet köteles az adatközponti szolgáltatások igénybevételére, ha a 7. § (1) bekezdésében meghatározott sürgősségi esetekben veszi igénybe a szolgáltatást.

(9) Az adatközponti szolgáltatások igénybevétele esetén az érintett szervezet a miniszternél kezdeményezi - a központi szolgáltatóval előzetesen egyeztetett, az éves üzemeltetési költség összegével megegyező forrás átcsoportosításáról szóló előirányzat-átcsoportosítási megállapodás tervezetének megküldésével -, hogy legkésőbb a tárgyévet követő év első napjától az általa igénybe vett adatközponti szolgáltatásokat a 10. § (2) bekezdésében foglalt közszolgáltatási szerződés alapján biztosítsa a központi szolgáltató."

2. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök