797/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22., 23. és 37. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet] 77. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 34. §, az 56. § (2) bekezdése, a 73. § (2) bekezdése és a 79. § b) pontja 2022. július 1-jén lép hatályba."

2. § Nem lép hatályba a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 29. §-a.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. december 30-án lép hatályba.

(2) A 2. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök