99/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet] 24. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alapján)

"e) a 41/A-41/C. alcím szerinti támogatás esetén 2021. december 31-ig,"

(lehet támogatási döntést hozni.)

(2) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 24. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(E rendelet alapján)

"g) a 48/A. és az 51-69. alcím szerinti támogatás esetén 2022. december 31-ig"

(lehet támogatási döntést hozni.)

2. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 85/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A hitel formájában vagy egyéb visszatérítendő formában nyújtott támogatás más, a (2) bekezdésben meghatározott támogatási formává alakítható 2022. december 31-ig úgy, hogy az átalakított támogatás összegét az átalakításkor nem kell újból figyelembe venni a 85/C. § (1)-(3) bekezdése szerinti támogatási értékhatárok vizsgálatakor."

3. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 85/D. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára nyújtott támogatás mértéke az (1) bekezdéstől eltérően meghatározható az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az elsődleges termelők által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján, ha a kérdéses termékeket az elsődleges termelő nem élelmiszeripari célokra vagy egyáltalán nem hozta volna forgalomba."

4. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a következő 106. §-sal egészül ki:

"106. § E rendeletnek a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 99/2021. (II. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 19. § (1a) bekezdését, 24. § e) és g) pontját, 85/A. § (4) és (5) bekezdését, 85/C. § (1)-(3) bekezdését, 85/D. § (3) bekezdését, 85/E. §-át, 85/G. § (4) bekezdését és 85/M. § (4) bekezdését a Módr.

a) hatálybalépését megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint

b) hatálybalépése napján megkezdett és folyamatban levő eljárásokban

is alkalmazni kell."

5. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

a) 19. § (1a) bekezdésében a "18-40. és 42-45/A." szövegrész helyébe a "18-40., 42-45/A., 47., 48/A. és 51-69. alcím" szöveg,

b) 85/A. § (4) bekezdésében a "június 30-ig" szövegrész helyébe a "december 31-ig" szöveg,

c) 85/C. § (1) bekezdésében az "a 800 000" szövegrész helyébe az "az 1 800 000" szöveg,

d) 85/C. § (2) bekezdésében a "100 000" szövegrész helyébe a "225 000" szöveg,

e) 85/C. § (3) bekezdésében a "120 000" szövegrész helyébe a "270 000" szöveg,

f) 85/E. §-ában az "a 800 000" szövegrész helyébe az "az 1 800 000" szöveg, a "120 000" szövegrész helyébe a "270 000" szöveg,

g) 85/G. § (4) bekezdésében a "június 30-ig" szövegrész helyébe a "december 31-ig" szöveg,

h) 85/M. § (4) bekezdésében a "június 30-ig" szövegrész helyébe a "december 31-ig" szöveg

lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök