11/2022. (VIII. 4.) TIM rendelet

a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet módosításáról

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (1) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 20. alpontjában, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 22. pontjában és a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 4., 5. és 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Gamma sugárzást kibocsátó radioaktív anyagokat tartalmazó küldeménydarabok szállítása esetén a szállító járművön vagy a radioaktív anyagokat tartalmazó küldeménydarabok berakodási és kirakodási helyén rendelkezésre kell állnia gamma sugárzás dózisteljesítmény-mérésre alkalmas eszköznek, kivéve, ha

a) engedményes küldeménydarabok szállítása történik, vagy

b) I-Fehér kategóriájú küldeménydarabok szállítása történik, és a küldeménydarabok felületétől releváns távolságokban mérhető gamma dózis teljesítmény a küldeménydarab átadója részéről kellőképpen és dokumentumokkal igazolt.

(4a) Neutron sugárzást kibocsátó radioaktív anyagokat tartalmazó küldeménydarabok szállítása esetén a szállító járművön vagy a radioaktív anyagokat tartalmazó küldeménydarabok berakodási és kirakodási helyén rendelkezésre kell állnia neutron sugárzás dózisteljesítmény-mérésre alkalmas eszköznek, kivéve, ha

a) engedményes küldeménydarabok szállítása történik,

b) I-Fehér kategóriájú küldeménydarabok szállítása történik, és a küldeménydarabok felületétől releváns távolságokban mérhető neutron dózis teljesítmény a küldeménydarab átadója részéről kellőképpen és dokumentumokkal igazolt, vagy

c) II-Sárga kategóriájú küldeménydarabok szállítása történik, a küldeménydarabban lévő radioaktív anyagok gamma sugárzást is kibocsátanak, és a küldeménydarabok felületétől releváns távolságokban mérhető gamma- és neutron dózis teljesítmény a küldeménydarab átadója részéről kellőképpen és dokumentumokkal igazolt."

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § E rendelet tervezetének az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződés 33. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Dr. Palkovics László s. k.,

technológiai és ipari miniszter