13/2022. (IV. 29.) IM rendelet

a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet és a bírósági végrehajtói és a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgáról szóló 13/2021. (XI. 16.) IM rendelet módosításáról

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés e) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosítása

1. § A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet a következő 17/L. §-sal egészül ki:

"17/L. § (1) E rendeletnek a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet és a bírósági végrehajtói és a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgáról szóló 13/2021. (XI. 16.) IM rendelet módosításáról szóló 13/2022. (IV. 29.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) módosított 2. § (5) bekezdését a Módr5. hatálybalépésének napján folyamatban lévő jogi szakvizsgára bocsátás iránti kérelmekre is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek Módr5.-tel módosított 4. § (3) bekezdését a Módr5. hatálybalépését követően benyújtott jogi szakvizsgára történő jelentkezésekre kell alkalmazni."

2. § A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet

a) 2. § (5) bekezdésében a "képzés idejét annak befejezését követően" szövegrész helyébe a "képzés idejét a végbizonyítvány megszerzését követően" szöveg,

b) 4. § (3) bekezdésében az "okiratokat" szövegrész helyébe az "okiratokat, a 2. § (5) bekezdése szerint a joggyakorlatba beszámítható időtartamot igazoló okiratokat" szöveg

lép.

2. A bírósági végrehajtói és a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgáról szóló 13/2021. (XI. 16.) IM rendelet módosítása

3. § A bírósági végrehajtói és a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgáról szóló 13/2021. (XI. 16.) IM rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az esetenként kijelölt vizsgabizottság 5 főből áll, akik közül a vizsgabizottság elnöke ellátja a vizsgabizottsági adminisztratív teendőket. A vizsgabizottságot úgy kell megalakítani, hogy abban

a) az Igazságügyi Minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium),

b) a bíróságoknak vagy az Országos Bírósági Hivatal elnökének,

c) a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnak (a továbbiakban: Kar),

d) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának és

e) valamely egyetem jogi karának

képviselői részt vegyenek."

4. § A bírósági végrehajtói és a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgáról szóló 13/2021. (XI. 16.) IM rendelet a következő 32. §-sal egészül ki:

"32. § E rendeletnek a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet és a bírósági végrehajtói és a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgáról szóló 13/2021. (XI. 16.) IM rendelet módosításáról szóló 13/2022. (IV. 29.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 5. § (3) bekezdését és 22. §-át a Módr. hatálybalépését követően lefolytatásra kerülő szakvizsgák során kell alkalmazni."

5. § A bírósági végrehajtói és a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgáról szóló 13/2021. (XI. 16.) IM rendelet 22. §-ában a "Kar hivatali szervének és az Országos Bírósági Hivatal elnökének" szövegrész helyébe a "Kar hivatali szervének a végrehajtói szakvizsgára vonatkozóan és az Országos Bírósági Hivatal elnökének a bírósági végrehajtási ügyintézői vizsgára vonatkozóan" szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Varga Judit s. k.,

igazságügyi miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére