17/2022. (VII. 1.) IM rendelet

a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A pótvizsgára utasított jelöltnek legkésőbb a pótvizsgára utasítás napjától számított hat hónapon belül a pótvizsgát teljesítenie kell. Ha ezt elmulasztja, és a mulasztását elfogadható indokkal nem igazolja, a részvizsga megismétlésének van helye."

2. § A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet a következő 17/M. §-sal egészül ki:

"17/M. § (1) E rendeletnek a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról szóló 17/2022. (VII. 1.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) módosított 7. § (2) és (4) bekezdését, 8. §-át, 11. § (2) bekezdését, 13. § (1), (3) és (5) bekezdését a 2022. július 31-ét követően jogi szakvizsgára, megismételt részvizsgára vagy pótvizsgára való jelentkezésre és a jelentkezés, továbbá a halasztási vagy méltányossági kérelem alapján fizetendő díjra kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a Módr6.-tal módosított 14. § (1) bekezdését a 2022. július 31-ét követően megtartott jogi szakvizsga esetében kell alkalmazni."

3. § A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet

a) 7. § (2) bekezdésében, 7. § (4) bekezdésében, valamint 8. §-ában a "pótvizsgának" szövegrész helyébe a "megismételt részvizsgának" szöveg,

b) 13. § (1) bekezdésében a "24 500" szövegrész helyébe a "40 000" szöveg, a "20 000" szövegrész helyébe a "35 000" szöveg és a "30 000" szövegrész helyébe az "50 000" szöveg,

c) 13. § (3) bekezdésében a "20 000" szövegrész helyébe a "35 000" szöveg,

d) 13. § (5) bekezdésében a "20 000" szövegrész helyébe a "35 000" szöveg,

e) 14. § (1) bekezdésében az "5 000" szövegrész helyébe a "6000" szöveg, a "3 000" szövegrész helyébe a "4000" szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.

Dr. Varga Judit s. k.,

igazságügyi miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére