22/2022. (VII. 29.) AM rendelet

a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 8. és 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet [a továbbiakban: 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet] 30. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti permetezési naplót a NÉBIH elektronikus felületén, más elektronikus úton vagy papír alapon kell vezetni."

(2) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 30. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A növényvédő szeres kezelést az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásban a munkavégzést követő 24 órán belül fel kell tüntetni."

(3) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 30. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A permetezési naplót az utolsó bejegyzést követően a harmadik naptári év végéig meg kell őrizni."

(4) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 30. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A 10 hektárnál nagyobb összterületen gazdálkodó termelő a rovarölő szeres kezelésekről - ha azt az egységes kérelem felületen alkalmazott hasznosítási kódok szerinti szántóföldi kultúrában végzi - a permetezési naplót a NÉBIH elektronikus felületén vezeti.

(8) A termelő - a (7) bekezdésben foglaltak szerinti, a permetezési naplóban már rögzített adatok kivételével - legkésőbb minden naptári év január 31-ig feltölti a NÉBIH elektronikus felületén az előző évben elvégzett, (1) bekezdés szerinti növényvédő szeres kezelések adatait."

2. § A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 48. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A 30. § (8) bekezdése szerinti elektronikus adatszolgáltatást első alkalommal 2024. január 31-ig kell teljesíteni a 2023. naptári év vonatkozásában."

3. § A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 30. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az "A növényvédő szeres kezelésről vezetett" szövegrész helyébe az "Az (1) bekezdés szerinti" szöveg lép.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (4) bekezdése és a 2. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter