23/2022. (VIII. 8.) AM rendelet

a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről

A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet] szerinti fizetési moratórium részletszabályairól a hitelező az adóst az 1. melléklet szerinti szöveg alkalmazásával tájékoztatja.

(2) A 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelem benyújtása során a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot kell alkalmazni.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 23/2022. (VIII. 8.) AM rendelethez

"Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya az agrárvállalkozások részére 2023. december 31-ig fizetési moratóriumot biztosít.

A fizetési moratórium a 2022. augusztus 31. napján fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik.

A fizetési moratóriumban az az adós vehet részt,

a) akinek a növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, erdőgazdálkodás, halászat, halgazdálkodás szakágazatból származó 2021. évi - az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított - nettó árbevétele eléri a 2021. évi nettó árbevételének 50%-át, vagy

b) akinél a hitel célja megfelel az a) pont szerinti valamely szakágazatnak.

Amennyiben Ön élni kíván a fizetési moratóriummal, 2022. szeptember 15-ig erről nyilatkoznia kell. Ezt megteheti személyesen bankfiókunkban vagy online formában. A nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztő.

A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére."

2. melléklet a 23/2022. (VIII. 8.) AM rendelethez

NYILATKOZAT
a fizetési moratórium igénybevételéről
A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 292/2022.
(VIII. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet] értelmében, alulírott
1.Természetes személynek, egyéni vállalkozónak, mezőgazdasági őstermelőnek minősülő adós esetén
Név: ........................................................................................................................................................................................ .
Születési családi és utónév........................................................................................................................................................
Születés helye, ideje: ................................................................................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve: ...........................................................................................................................................
Adószáma / adóazonosító jele: .................................................................................................................................................
Nyilvántartási száma: ...............................................................................................................................................................
E-mail-cím: ..............................................................................................................................................................................
Telefonszám: ............................................................................................................................................................................
2.Vállalkozásnak minősülő adós esetén
..................................................................................................................................................................................................
Vállalkozás teljes neve:
.................................................................................................................................................................................................
Székhelye:
.................................................................................................................................................................................................
Adószáma:
.................................................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszáma:
.................................................................................................................................................................................................
Levelezési címe:
.................................................................................................................................................................................................
Képviselő(k) (név, beosztás):
.................................................................................................................................................................................................
Kapcsolattartó:
.................................................................................................................................................................................................
Kapcsolattartó telefonszáma:
.................................................................................................................................................................................................
mint a Vállalkozás cégjegyzésre jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
(kérjük, X-szel jelölje az Önre vonatkozót)
a növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások (TEÁOR: 01 és ÖVTJ: 01),
erdőgazdálkodás (TEÁOR: 02 és ÖVTJ: 02), halászat, halgazdálkodás (TEÁOR: 03 és ÖVTJ: 03) szakágazatból
származó 2021. évi - az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított - nettó árbevételem eléri a 2021. évi
nettó árbevételem 50%-át;
az általam igénybe vett hitel növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó
szolgáltatások (TEÁOR: 01 és ÖVTJ: 01), erdőgazdálkodás (TEÁOR: 02 és ÖVTJ: 02), halászat, halgazdálkodás
(TEÁOR: 03 és ÖVTJ: 03) szakágazati célokat szolgál,
ezért kérem a szerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettségemre vonatkozó fizetési moratórium
2023. december 31-ig történő biztosítását.
Nyilatkozom, hogy tudomással bírok arról, hogy a jelen nyilatkozat a 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet értelmében
meghatározott határidőt követően nem módosítható, e tekintetben kizárólag a fizetési moratóriumból való
kilépésre van lehetőség.
Kelt:............................................................,...............év........................................hó..........nap
..........................................
aláírás
Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére