26/2022. (XII. 6.) IM rendelet

a polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről szóló 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosításáról

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 628. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről szóló 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet [a továbbiakban: 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet] 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a bíróság a határozatában az illeték viseléséről dönt, határozatában

a) megjelöli a fizetendő illeték összegét,

b) felhívja a megfizetésre kötelezett személyt, hogy az illetéket az állami adó- és vámhatóság által közzétett illetékbevételi számla javára az esedékesség napjáig fizesse be,

c) tájékoztatást ad a fizetési kötelezettség illetékekről szóló törvény szerinti esedékességének időpontjáról,

d) megjelöli az állami adó- és vámhatóság illetékbevételi számlájának számát, és

e) tájékoztatást ad arról, hogy az illeték megfizetése során az illetékfizetési kötelezettséget tartalmazó jogerős bírósági határozatot hozó bíróság megnevezését, a bírósági ügyszámot, valamint a fizetésre kötelezett adóazonosító számát közleményként fel kell tüntetni."

2. § A 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha a bíróság a határozatában a költség viseléséről dönt, azt összegszerűen megjelöli, és kötelezi a megfizetésre kötelezett személyt, hogy a költségeket az állam javára a törvényszék előirányzat-felhasználási keretszámlájára a gazdasági hivatal felhívásában megjelölt módon fizesse be."

3. § A 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az adós a (2) bekezdés, illetve a (2a) bekezdés szerinti felhívásnak a megjelölt határidőben nem tesz eleget, az illeték behajtására és megfizetésére az illetékekről szóló törvény rendelkezéseit és az adóigazgatási eljárásokra irányadó jogszabályok rendelkezéseit, a költségek behajtására pedig az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárás szabályait kell alkalmazni."

4. § A 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 6. § (1) bekezdésében az "összegéről értesítést állít ki" szövegrész helyébe az "összegéről a költségjegyzék lezárását követő tizenöt napon belül értesítést állít ki" szöveg lép.

5. § Hatályát veszti a 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 9. § (4) bekezdése.

6. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Varga Judit s. k.,

igazságügyi miniszter