27/2022. (VIII. 16.) BM rendelet

a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha a lőtéren a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 37. § (5a) bekezdésében meghatározott tevékenység folytatása megengedett, a lőtérszabályzatnak az erről szóló tájékoztatást is tartalmaznia kell. Ilyen esetben a Kr. 37. § (5a) bekezdése alapján használható lőfegyvert és lőszert a lőtérszabályzatban nem szükséges önállóan feltüntetni."

2. § A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § A Kr. 37. § (5a) bekezdése szerinti esetben a 4. § e) pontjában előírt kötelezettséget a védelmi jellegű képzést folytató szervezet vagy a lőgyakorlat végrehajtásáért felelős személy köteles teljesíteni, aminek a megtörténtéről a lövészet megkezdését megelőzően az üzemeltetési engedéllyel rendelkezőt is tájékoztatja. A 4. § e) pontjában előírt kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatás hiányában az üzemeltetési engedéllyel rendelkező köteles legkésőbb az éleslövészet megkezdésekor értesíteni az 1/B. § (2) bekezdésében meghatározott rendőrségi szervet."

3. § A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Lövészetet olyan személy vezethet, aki

a) lövészetvezetői vizsgát tett,

b) első osztályú minősítéssel rendelkező versenyző,

c) lövészedzői, lövész-szakedzői képesítése van,

d) lövészverseny-bírói minősítése van, vagy

e) - a Kr. 37. § (5a) bekezdése szerinti esetben - megfelel a Kr. 37. § (5b) bekezdésében meghatározott feltételeknek, és a lőgyakorlat végrehajtásáért felelős személyként kijelölésre került."

4. § (1) A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az üzemeltetési engedéllyel rendelkező köteles lőtérnaplót vezetni, amelyet az utolsó bejegyzés napjától számított 5 évig meg kell őrizni. A lőtérnaplóban - az (1a) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - rögzíteni kell

a) a lövészetek időpontját, időtartamát,

b) a használt fegyverek fajtáját, típusát, jellegét, valamint tűzfegyver esetében kategóriájának betűjelét, valamint

c) - a Kr. 37. § (5a) bekezdése szerinti esetben - a védelmi jellegű képzést folytató szervezet nevét és a lőfegyver gyártási számát."

(2) A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 6. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés b) pontjának a Kr. 37. § (5a) bekezdése szerinti esetben történő alkalmazása során a lőfegyver fajtájára, típusára, jellegére, valamint a kategóriájának betűjelére vonatkozó adatok közül a lőtérnaplóban azokat kell rögzíteni, amelyek a lövészet során használt eszközök esetében értelmezhetőek.

(1b) A Kr. 37. § (5a) bekezdése szerinti esetben a lőtérnaplót a védelmi jellegű képzést folytató szervezet vagy a lőgyakorlat végrehajtásáért felelős személy írásbeli tájékoztatása alapján kell kitölteni. A védelmi jellegű képzést folytató szervezet vagy a lőgyakorlat végrehajtásáért felelős személy írásbeli tájékoztatásának hiányában a lőtérnaplóban e körülményt kell megfelelően rögzíteni."

5. § (1) A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A lőfegyver megszerzéséhez szükséges tanfolyam, illetve a lőgyakorlatot is magában foglaló szakképzés vagy a Kr. 37. § (5a) bekezdésében meghatározott védelmi jellegű képzés keretében tartott lövészet (a továbbiakban együtt: gyakorlólövészet) során kizárólag

a) az üzemeltetési engedéllyel rendelkező által tartott lőfegyver vagy

b) - a Kr. 37. § (5a) bekezdése szerinti esetben - a rendvédelmi szervnél vagy a Magyar Honvédségnél rendszeresített, illetve az azzal azonos típusú lőfegyver, lőszer

használható."

(2) A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 7. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A Kr. 37. § (5a) bekezdése szerinti esetben a (4) bekezdésben előírt kötelezettséget a védelmi jellegű képzést folytató szervezet vagy a lőgyakorlat végrehajtásáért felelős személy köteles teljesíteni, aminek a megtörténtéről a gyakorlólövészet megkezdését megelőzően az üzemeltetési engedéllyel rendelkezőt is tájékoztatja. A (4) bekezdésben előírt kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatás hiányában az üzemeltetési engedéllyel rendelkező köteles legkésőbb a gyakorlólövészet megkezdésekor értesíteni az 1/B. § (2) bekezdésében meghatározott rendőrségi szervet."

6. § A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet

a) 3. § (4) bekezdésében a "lőtérszabályzat megenged" szövegrész helyébe a "lőtérszabályzat - vagy a Kr. 37. § (5a) bekezdése szerinti esetben a jogszabály - megenged" szöveg,

b) 7. § (4) bekezdésében a "rendelkező a" szövegrész helyébe a "rendelkező - a Kr. 37. § (5a) bekezdése szerinti esetben a védelmi jellegű képzést folytató szerv vagy a lőgyakorlat végrehajtásáért felelős személy - a" szöveg,

c) 9. §-ában a "veszélyeztető lövészet" szövegrész helyébe a "veszélyeztető, továbbá a Kr. 37. § (5a) bekezdése szerinti esetre nézve a jogszabályban előírt követelmények sérelmével járó lövészet" szöveg,

d) 12. § (1) bekezdésében a "fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe a "Kr." szöveg

lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter