3/2022. (XII. 27.) EM rendelet

a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (1) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 20. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró építési és közlekedési miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet 12. § (2) bekezdés a) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Lantos Lajos Csaba s. k.,

energiaügyi miniszter