Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

3/2022. (I. 7.) Korm. rendelet

az elektronikus cigaretta, utántöltő flakon és dohányzást imitáló elektronikus eszköz kiskereskedelméhez kapcsolódó kompenzációs eljárás részletes szabályairól

A Kormány a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 24/C. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kompenzációra irányuló kérelem

1. § (1) A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) 24/H. §-a szerinti kompenzációra irányuló eljárást Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) folytatja le.

(2) A kompenzáció iránti kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kompenzáció mértékére irányuló adatot és

b) a kompenzációra való jogosultság fennállására vonatkozó nyilatkozatot.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a kérelemben foglaltakat alátámasztó dokumentumokat.

(4) A kérelmet a BFKH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.

2. A kompenzációra irányuló eljárás

2. § (1) A BFKH a véleményének kialakítása során vizsgálja

a) a kérelmezőnek az Fdvtv. 24/H. §-a szerinti kompenzációra való jogosultságának fennállását és

b) a kompenzáció mértékére benyújtott számítás számszaki megfelelőségét és összegszerű megalapozottságát.

(2) Ha a BFKH az (1) bekezdés b) pontja alapján azt állapítja meg, hogy a kérelmező kompenzációra való jogosultságának mértéke legalább 30%-kal alacsonyabb a kérelemben foglalt igénynél, a BFKH a kérelmezővel - szükség szerint a kérelmező meghallgatásával - egyeztetést tart.

(3) Az egyeztetés eredményessége érdekében a BFKH a kérelmező elé tárja az eltérő számításra vezető adatokat, valamint az általa alkalmazott számítási módszertant és bizonyítékokat, amelyek tekintetében a kérelmezőt nyilatkozattételre hívja fel.

(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti esetben a kompenzációról hatósági szerződés is köthető. Hatósági szerződés megkötése esetén

a) a felek az értékarányosság követelményétől a c) pontban foglalt mértékig eltérhetnek,

b) a szerződés tartalmazza a felek által alkalmazott számítás ismertetését és azok eltérő eredményeit,

c) a hatósági szerződésben foglalt kompenzáció összege nem lehet több, mint a hatóság által a (2) bekezdés szerint megállapított összeg 120%-a,

d) a szerződés tartalmazza, hogy a hatósági szerződés megkötése esetén a kérelmező a szerződésben megállapított összegen felül további igényeiről lemond.

(5) A BFKH-nak az e rendeletben meghatározott feladat- és hatáskörének gyakorlásával összefüggésben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben biztosított felügyeleti szervi jogköröket az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter gyakorolja.

3. Döntés a kompenzációról és a kompenzáció kifizetése

3. § (1) A kompenzációt forintban kell megállapítani és kifizetni.

(2) A Magyar Államkincstár a kompenzáció megállapításáról szóló határozat véglegessé válásától vagy a hatósági szerződés hatálybalépésétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti a kompenzáció megfizetését.

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék