Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

491/2022. (XII. 1.) Korm. rendelet

az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktus magyarországi következményei miatt az ötéves vagy annál hosszabb időszakra kötött egyes szerződések felmondásának lehetőségéről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) mezőgazdasági termelő: az a természetes vagy jogi személy, aki az általa használt mezőgazdasági földterületen a mezőgazdasági terményt saját maga termeli meg;

b) megrendelő: bármely természetes vagy jogi személy;

c) szerződés: a mezőgazdasági termelő és a megrendelő között megkötött olyan szerződés, amelyben a mezőgazdasági termelő az általa használt magyarországi földterületen a megrendelő által megrendelt mezőgazdasági termény

ca) előállítását,

cb) feldolgozását, illetve

cc) a feldolgozott termény értékesítését

vállalja, a megrendelő pedig ellenérték fizetésére vállal kötelezettséget.

2. § (1) Az ötéves vagy annál hosszabb időtartamra kötött szerződést akár a mezőgazdasági termelő, akár a megrendelő 2023. január 31-ig közölt nyilatkozatával - a jövőre nézve, legalább 30, legfeljebb 270 napos felmondási idővel - a (2) bekezdésben foglalt körülmények fennállása esetén felmondhatja, akkor is, ha a szerződés megszüntetése felmondással egyébként nem lenne lehetséges.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt felmondással - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a felek bármelyike azt követően élhet, hogy a szerződéses feltételek újratárgyalását - az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktus magyarországi következményei miatti költségnövekedésekre hivatkozással - a másik félnél írásban 2022. december 15. napjáig kezdeményezte, és a felek közötti, a szerződéses feltételek újratárgyalására vonatkozó egyeztetések 2023. január 15-ig nem vezettek eredményre.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően a megrendelő felmondással nem élhet akkor, ha 2022. december 15. napjáig a mezőgazdasági termelő a terményt már elvetette.

(4) Ha a mezőgazdasági termelő és a megrendelő közötti szerződés e § alkalmazásával megszűnik, úgy a megszűnés napjáig teljesített szolgáltatásokkal, a termények árával a felek kötelesek elszámolni, ezen felül a szerződés megszűnése miatt más - így különösen kártalanításra, kártérítésre vonatkozó - igényt érvényesíteni nem lehet.

(5) Az e § alapján megtett jognyilatkozat a felek közötti egyeztetésre vagy a szerződés megkötésének vagy teljesítésének folyamata során szokásosan használt elektronikus címre megküldött elektronikus levéllel is közölhető, akkor is, ha erről a szerződés kifejezetten nem rendelkezik. Az e bekezdés szerint elektronikus levéllel közölt jognyilatkozat írásbelinek minősül. Az elektronikus levél - hacsak a körülményekből vagy bizonyítékokból korábbi időpont nem következik - legkésőbb annak bizonyított elküldését követő napon közöltnek minősül.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendeletet a hatálybalépésekor hatályban lévő szerződésekre is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök