4/2022. (II. 8.) AM rendelet

a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet módosításáról

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 3. pontjában és (5) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1.,3. és 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben -a következőket rendelem el:

1. § A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendeletet a Magyarország területén, valamint annak légterében végzett mezőgazdasági repülésre, továbbá az azzal összefüggő tevékenységekre kell alkalmazni."

2. § (1) A Rendelet 2. § (1) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"2. Mezőgazdasági légijármű: a mezőgazdasági repülés céljára szolgáló zárt kabinú légi jármű, vagy mezőgazdasági repülés céljára szolgáló pilóta nélküli légijármű."

(2) A Rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 4a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"4a. Lakott területrész: a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 1. § 4. pontja szerinti fogalom."

(3) A Rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 6. és 7. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"6. Kezelés szempontjából érzékeny terület: a kezelésre kijelölt terület közvetlen környezetében található lakott területrész, a kezelés szempontjából érzékeny növénykultúra, az állattartó telep, az állatok etetésére folyamatosan szolgáló rét, legelő, zöldtakarmányt termesztő hely, az állandó vagy ideiglenes méhészeti telephely, a védett és fokozottan védett természeti terület, a felszíni és a felszín alatti vizek védelme szempontjából érzékeny terület, a személy- és teherszállító útvonal, az államhatár, a légvezeték és a kiemelkedő tereptárgy.

7. Pilóta nélküli légijármű: a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 71. § 35. pontja szerinti fogalom."

3. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Zárt kabinú légijárművel történő mezőgazdasági repülés a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) által kiadott engedéllyel (a továbbiakban: légi-mezőgazdasági engedély) végezhető.

(1a) A légi-mezőgazdasági engedély tartalmazza:

a) a jogosult személynek az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 38. § (2) bekezdés c) pontja szerinti adatai közül a nevét és lakcímét,

b) a jogosult személy FELIR-azonosítóját és tevékenység azonosítóját,

c) az engedély számát,

d) azt a tényt, hogy az engedély jogosultja a (2) és (4) bekezdésben foglalt előírásokat teljesítette, és

e) az engedély időbeli hatályának meghosszabbítása esetén ennek tényét és időtartamát."

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"Légi-mezőgazdasági engedélyt az kaphat, aki a zárt kabinú légijármű vezetéséhez jogszabály által előírt szakszolgálati engedéllyel rendelkezik, valamint"

(3) A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A légi-mezőgazdasági engedéllyel rendelkező személy ötévenként részt vesz a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által kijelölt szervezet által szervezett növényvédelmi szakmai továbbképzésen, amely vizsgaköteles. A továbbképzés tematikáját a NÉBIH a honlapján teszi közzé. Amennyiben a kötelezett a továbbképzésen részt vett, és eredményes vizsgát tett, erről a továbbképzést végző szervezet vagy intézmény tanúsítványt állít ki."

(4) A Rendelet 3. § (6)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (8)-(12) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A megyei kormányhivatal az Éltv. 57. § n) pontja alapján, a légi-mezőgazdasági engedélyt visszavonja, ha az engedély jogosultja

a) a mezőgazdasági légijármű vezetését - a mezőgazdasági kiképzését végző gyakornok légi járművezető kivételével - a mezőgazdasági repülés során légi-mezőgazdasági engedéllyel nem rendelkező személynek átengedi,

b) a (4) bekezdésben foglalt továbbképzési kötelezettségét nem teljesíti és ennek hiányában mezőgazdasági repülést végez, vagy

c) az e rendeletben foglalt előírásokat a mezőgazdasági repülés során megszegi, és ezzel a környezetet vagy az emberi egészséget súlyosan veszélyezteti.

(7) A légi-mezőgazdasági engedély visszavonásától számított egy éven belül új engedély nem kérelmezhető. Az új engedély megadásának feltétele a (4) bekezdés szerinti vizsgának az engedély visszavonását követő eredményes letétele.

(8) Pilóta nélküli légijárművel történő mezőgazdasági repülést a pilóta nélküli légijárművel történő légi-mezőgazdasági munkavégzésre jogosultak nyilvántartásában (a továbbiakban: mezőgazdasági pilóta nélküli légijármű irányítói nyilvántartás) szereplő személy végezhet.

(9) A mezőgazdasági pilóta nélküli légijármű irányítói nyilvántartás tartalmazza:

a) a jogosult személynek az Éltv. 38. § (2) bekezdés c) pontja szerinti adatai közül a nevét és lakcímét,

b) a jogosult személy FELIR azonosítóját, tevékenység azonosítóját, és

c) a nyilvántartásba vétel, valamint a nyilvántartásból való törlés időpontját.

(10) Mezőgazdasági pilóta nélküli légijármű irányítói nyilvántartásba az jegyezhető be, aki a távoli pilóták képzését és vizsgáztatását végző szervezetek kijelöléséről, a távoli pilóták képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól, valamint a vizsgán való részvétel díjáról szóló miniszteri rendelet szerinti hatályos pilóta nélküli légijármű irányítói igazolvánnyal rendelkezik, valamint a NÉBIH által erre kijelölt szervezet által szervezett pilóta nélküli légijárműves növényvédelmi alapképzést elvégezte. A képzés szervezésére jóváhagyott intézmények listáját és a képzés tematikáját a NÉBIH honlapján teszi közzé.

(11) A mezőgazdasági pilóta nélküli légijármű irányítói nyilvántartásban szereplő személy kétévenként köteles részt venni a NÉBIH által erre kijelölt szervezet által szervezett növényvédelmi szakmai továbbképzésen. A továbbképzés tematikáját a NÉBIH a honlapján teszi közzé. A továbbképzés vizsgaköteles, arról a továbbképzést végző szervezet vagy intézmény tanúsítványt állít ki, ha a kötelezett a továbbképzésen részt vett és eredményes vizsgát tett.

(12) A NÉBIH a (9) bekezdés szerinti nyilvántartásból törli azt a személyt, aki

a) a (11) bekezdés szerinti szakmai továbbképzési kötelezettségének nem tesz eleget, és ennek hiányában folytat légi permetezési tevékenységet,

b) a mezőgazdasági repülés során az e rendeletben foglalt előírásokat megszegi, és ezzel a környezetet vagy az emberi egészséget súlyosan veszélyezteti, vagy

c) nem rendelkezik érvényes pilóta nélküli légijármű irányítói igazolvánnyal."

4. § (1) A Rendelet 3/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Légi permetezés az adott naptári évre vonatkozó - a megyei kormányhivatal által engedélyezett - kijuttatási terv (a továbbiakban: kijuttatási terv) alapján végezhető."

(2) A Rendelet 3/A. §-a a következő (1a)-(1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A kijuttatási tervet a tervezett első légi permetezés megkezdése előtt legalább harminc nappal kell benyújtani a megyei kormányhivatalhoz.

(1b) A kijuttatási terv engedélyezése iránti kérelem tartalmazza:

a) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy

aa) a légi permetezésre a 3/A. §-ban vagy a 3/B. §-ban foglaltak miatt kerül sor,

ab) a légi permetezés közterületet érint,

ac) a légi permetezés védett természeti területet vagy különleges rendeltetésű vadászterületet érint, és

ad) a légi permetezés érint-e Natura 2000 területet;

b) annak igazolását, hogy a kérelmező

ba) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését teljesítette,

bb) az ac) alpont esetén a természetvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel rendelkezik;

c) a légi permetezéssel érintett táblák adatait, ezen belül táblánként a település nevét, a tábla blokkazonosítóját, helyrajzi számát, erdészeti azonosítóját, az érintett terület nagyságát hektárban kifejezve, valamint a légi permetezés időpontját, a permetezéssel érintett kultúrát, a kijuttatandó készítmény nevét és dózisát; és

d) ha a légi permetezésre a 3/A. §-ban foglaltak miatt kerül sor

da) a károsító előrejelzési adatokat és a károsító felvételezési adatokat, és

db) a 3/A. § (2) bekezdése szerinti szakmai indokokat;

e) az 5. § (2) bekezdése szerinti munkatérképet; és

f) közterületet érintő légi permetezés esetén a lakosság tájékoztatásának leírását.

(1c) A szakirányító a kijuttatási tervet megrendelőnként vagy földhasználónként készíti el."

(3) A Rendelet 3/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A szakirányító

a) a légi permetezést,

b) a növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termékkel végzett mezőgazdasági repülést vagy

c) a termésnövelő anyaggal végzett tápanyag-gazdálkodási célú mezőgazdasági repülést,

annak megkezdése előtt, de legkésőbb az azt megelőző munkanap délelőtt 9 óráig bejelenti a megyei kormányhivatalnak.

(5a) Az (5) bekezdés szerinti bejelentés a következő adatokat tartalmazza:

a) a bejelentő szakirányító vagy a mezőgazdasági repülést megrendelő neve és elérhetősége,

b) a szakirányító FELIR azonosítója,

c) a légijármű üzemeltetőjének neve és címe,

d) a légijármű típusa,

e) a mezőgazdasági repüléssel érintett terület adatai [a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer szerinti blokkazonosítója, a település neve, a parcella azonosító, helyrajzi szám, erdő esetén erdészeti azonosító, az érintett terület nagysága (ha), a kezelt kultúra megnevezése],

f) a kijuttatandó készítmény adatai (megjelölése, dózisa),

g) a mezőgazdasági repülés tervezett időtartama óra pontossággal, és

h) a lehetséges leszállóhely EOV rendszer szerinti koordinátái,

i) pilóta nélküli légijárművel végzett mezőgazdasági repülés esetén

ia) az üzemeltető LUC engedélyének száma,

ib) a mezőgazdasági repülés céljára szolgáló pilóta nélküli légi jármű nyilvántartási száma,

ic) a pilóta nélküli légi járművel végzett mezőgazdasági repülés UAS-üzembentartói nyilatkozatának vagy műveleti engedélyének száma."

5. § A Rendelet 3/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a szakirányítónak a tervezett légi permetezést - a vonatkozó jogszabályokban rögzített egyéb, a mezőgazdasági repüléshez szükséges légtér használatával összefüggő engedélyezési vagy bejelentési eljáráson túlmenően - a légi permetezés kezdőnapját megelőző munkanap délelőtt 9 óráig be kell jelentenie a megyei kormányhivatalnak a 3/A. § (1b) bekezdése szerinti adattartalommal. A légi permetezést a megyei kormányhivatal a tervezett időpontját megelőzően megtiltja, ha a bejelentés nem felel meg a 3/A. § (1a) és (1b) bekezdésében foglaltaknak."

6. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § Mezőgazdasági repülés zárt kabinú légijárművel repülőtérről vagy leszállóhelyről végezhető. A mezőgazdasági repülés céljára szolgáló pilóta nélküli légijárművel repülés az engedélyezett légtérhez tartozó területről végezhető."

7. § A Rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Mezőgazdasági repülést a légijármű vezetője kizárólag megfelelő munkatérkép birtokában kezdheti meg, amely átvételének tényét a munkatérképre fel kell jegyezni. A munkatérkép tartalmazza a kezelésre kijelölt területeket, és a kezelés szempontjából érzékeny területeket. A munkatérképen a szakirányító feltünteti a mezőgazdasági repülés során kijuttatott készítményre, valamint a kezelt terület elhelyezkedésére figyelemmel szükséges védőtávolságokat. Az átadott munkatérképen mindent, ami a repüléssel kapcsolatosan veszélyt jelenthet, piros színnel meg kell jelölni.

(3) A mezőgazdasági repülés megkezdése előtt, valamint annak tartama alatt a mezőgazdasági légijármű vezetője vagy az általa megbízott személy figyelemmel kíséri a kezelt munkaterület 5 kilométeres körzetén belül az időjárási körülményeket - különösen a hőmérséklet, szélirány, szélsebesség, páratartalom, felhőzet adatait -, és az észlelt adatokat az erre rendszeresített repülési naplóba óránként bejegyzi. Az adatok feljegyzését légi permetezés esetén a szakirányító, más esetben a megrendelő a munkavégzés befejeztével aláírásával igazolja. A mezőgazdasági légijármű üzemeltetője a mezőgazdasági repüléssel kapcsolatos valamennyi dokumentációt az utolsó bejegyzés időpontjától számított 3 évig megőrzi."

8. § A Rendelet 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Pilóta nélküli légijármű esetében az Lt. szerinti akadálynak tekintendő a légijármű haladási irányában a mezőgazdasági szóróberendezés szélső pontjaitól számított 10 méter távolságon belül lévő

a) személy, a mezőgazdasági repülőgépes munkákhoz beosztott, jelző feladatot ellátó személy kivételével,

b) nagytestű négylábú házi- vagy vadállat."

9. § A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Zárt kabinú mezőgazdasági légijárművel légi kijuttatásra engedélyezett növényvédő szer és növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termék juttatható ki.

(1a) Pilóta nélküli légijárművel pilóta nélküli légijárművel való kijuttatásra engedélyezett növényvédő szer és növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termék juttatható ki."

10. § A Rendelet 10. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szakirányító köteles)

"c) zárt kabinú légijármű esetén a mezőgazdasági repülés ideje alatt a munka megkezdésétől annak befejezéséig a repülőtéren, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet szerinti "B" osztályú leszállóhelyen vagy a munkaterületen tartózkodni,"

11. § A Rendelet 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A pilóta nélküli légijármű üzemeltetője a mezőgazdasági repülés során egy különálló, teljes mértékben tömítetten lezárható, legalább 15 dm3 térfogatú tartályt vagy edényt biztosít a permetlétartály ürítését követően a tartályban maradt teljes visszamaradó mennyiségnek a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése szerinti hígításához, a permetező felépítmény teljes körű és alapos tisztításához, továbbá a kezelő személy vagy személyek tisztálkodásához."

12. § A Rendelet 12. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A légi permetezést végző légijárműnek rendelkezni kell olyan berendezéssel, amely folyamatosan rögzíti a légijármű, valamint a szórófejek nyitásának és zárásának - GPS koordinátákkal megadott - földrajzi helyzetét.

(5) A légi permetezést végző légijármű üzemeltetője a (4) bekezdés szerinti, letölthető adatot 3 évig megőrzi."

13. § (1) A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Zárt kabinú légijárművel - a munkaterületre való ki- és berepülés kivételével - lakott területrész, állattartó terület, felszíni víz, vízkivételi mű, települési szennyvíztisztító telep, fokozottan védett természeti terület, erdőrezervátum vagy bioszféra rezervátum magterülete felett tilos mezőgazdasági repülést végezni."

(2) A Rendelet 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Pilóta nélküli légijárművel végzett mezőgazdasági repülés esetén a repülési útvonal nem vezethet át lakott területrész, állattartó terület, felszíni víz, vízkivételi mű, vízbázis védőterülete, települési szennyvíztisztító telep, fokozottan védett természeti terület, erdőrezervátum vagy bioszféra rezervátum magterülete felett."

(3) A Rendelet 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha a zárt kabinú mezőgazdasági légijárművel vagy a pilóta nélküli légijárművel történő légi kijuttatásra engedélyezett növényvédő szer engedélyokirata nem tartalmaz légi permetezésre vonatkozó védőtávolságokat a kezelésre nem szánt területek vonatkozásában, az engedélyokiratban a földi kijuttatásra meghatározott védőtávolságok kétszeresét, de legalább 20 méter védőtávolságot kell alkalmazni.

(7) Ha a termésnövelő anyag vagy növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termék engedélyokirata nem tartalmaz légi kijuttatásra vonatkozó védőtávolságot, akkor a lakott területrésztől és a felszíni vizektől

a) zárt kabinú mezőgazdasági légijármű esetén 50 méteres,

b) a pilóta nélküli légijármű esetén legalább 20 méteres

védőtávolságot kell tartani."

14. § A Rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § Ez a rendelet

a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk 5. pontjának és 9. cikkének,

c) a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i 2018/958/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja."

15. § A Rendelet

a) 1. §-ában, 2. § (1) bekezdés 1. pontjában, 11. § (2) bekezdésében a "talajerő-gazdálkodási" szövegrész helyébe a "tápanyag-gazdálkodási" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés 2a. pontjában a "jogi személyiség nélküli jogalany" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany" szöveg,

c) 3/A. § (2) bekezdés a) pontjában a "kijuttatáson" szövegrész helyébe a "permetezésen" szöveg,

d) 3/A. § (2) bekezdés b) pontjában a "kijuttatás" szövegrész helyébe a "permetezés" szöveg,

e) 3/A. § (4) bekezdésében az "érintett személyek" szövegrész helyébe az "érintett személyek, beleértve a méhészek" szöveg,

f) 3/C. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, (2) és (3) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

g) 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény" szövegrész helyébe a "Zárt kabinú légijármű esetében az Lt." szöveg,

h) 10. § (4) bekezdésében a "légi permetezést engedélyező határozatban foglaltak betartásáért" szövegrész helyébe a "légi permetezés engedélyezett kijuttatási tervnek megfelelő végzéséért" szöveg,

i) 10. § (6) bekezdésében a "Talajerő-gazdálkodási" szövegrész helyébe a "Tápanyag-gazdálkodási" szöveg,

j) 11. § (1) bekezdés b) pontjában a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalnak" szöveg,

k) 11. § (2) bekezdésében az "az előírt" szövegrész helyébe az "a növényvédelmi tevékenységről szóló miniszteri rendelet szerinti" szöveg,

l) 13. § (2) bekezdésében a "lakott terület" szövegrészek helyébe a "lakott területrész" szöveg,

m) 13. § (4) bekezdésében a "lakott terület" szövegrész helyébe a "lakott területrész" szöveg,

n) 13. § (4) bekezdésében a "járási (fővárosi kerületi) hivatalt" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalt" szöveg,

o) 16. § (1) bekezdésében a "Mezőgazdasági repülések" szövegrész helyébe a "Zárt kabinú légijárművel végzett mezőgazdasági repülések" szöveg

lép.

16. § Hatályát veszti a Rendelet

a) 2. § (1) bekezdés 5. pontjában a "bármilyen" szövegrész,

b) 2. § (2) bekezdése,

c) 3. § (3) és (5) bekezdése,

d) 3/A. § (3) és (6) bekezdése,

e) 4. §-ában a "nem nyilvános fel- és" szövegrész,

f) 11. § (1) bekezdés b) pontjában a "székhelye szerint illetékes" szövegrész,

g) 1-4. melléklete.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

18. § Ez a rendelet

a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk 5. pontjának és 9. cikkének,

c) a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i 2018/958/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter