540/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében és 4. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően az igénylő támogatásra való jogosultsága a magzat elhalásának vagy halva születésének, vagy a gyermek halálának a támogatási kérelem benyújtását megelőző bekövetkezése esetén is megállapítható, ha igazolja, hogy legkorábban a Korm. rendelet 7. §-a szerinti vállalkozási szerződés megkötésének vagy az első számla kibocsátásának napján a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 2. pontjának megfelelő gyermeke életben volt, vagy a 12. hetét betöltött várandósság fennállt.

3. § A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően

a) kizárólagosan vagy részben a Korm. rendelet 6. § i) pontja szerinti építési tevékenységre vonatkozóan - a 4. § (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén -, valamint

b) a 2. § szerinti esetben

a támogatás 2023. március 31-ig igényelhető, az a) pont vonatkozásában azzal, hogy - a Korm. rendelet 6. § i) pontja szerinti építési tevékenység kivételével - csak olyan építési tevékenység után válhat jogosulttá az igénylő a támogatásra, amelynek megvalósítása és a kapcsolódó számlák kifizetése 2022. december 31-éig megtörtént.

4. § (1) A 2. § szerinti esetben, a Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésében foglaltakon túl a kérelemhez mellékelni kell a Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés e) pont eb) alpontjában foglalt okiratot, vagy a gyermek halála esetén az ezt tanúsító halotti anyakönyvi kivonatot vagy azok másolatát.

(2) A 3. § a) pontja szerinti esetben, a Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésében foglaltakon túl a kérelemhez mellékelni kell a következő dokumentumokat vagy azok másolatát:

a) a Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelő, a Korm. rendelet 6. § i) pontja szerinti építési tevékenység kivitelezésére vonatkozó, legkésőbb 2022. július 31. napjáig aláírt vállalkozási szerződést és

b) a 2022. szeptember 30. napjáig beadott hálózati csatlakozási igénybejelentésről szóló igazolást.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § és a 4. § (2) bekezdése 2023. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök