589/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel egyes felszámolási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt (a továbbiakban: Cstv.) az e rendeletben foglalt kiegészítéssel kell alkalmazni.

2. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt, ha a felszámolási eljárásban nyilvántartásba vett hitelezők száma több mint száz, a Cstv. 50. § (6) bekezdése, a 60. § (1) és (2) bekezdései és a 63/B. § (4) bekezdése szerinti, érdemi döntést tartalmazó végzéseket, valamint az e végzésekkel szemben benyújtott jogorvoslati kérelmeket elbíráló végzéseket a bíróság a Cégközlönyben történő közzététel útján kézbesíti. Ezekben az esetekben a közbenső mérleg, a zárómérleg és az egyszerűsített felszámolás iránti kérelem benyújtásáig a felszámoló köteles a hitelezőket tájékoztatni arról, hogy a bíróság végzése részükre a Cégközlönyben történő közzététel útján kerül kézbesítésre.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kézbesítés esetén a végzést a Cégközlöny honlapján kell közzétenni. A közzétételre a Cégközlöny honlapján, napi feltöltéssel kerül sor. A közzététel útján történő kézbesítéskor a végzés rendelkező részét a bíróság hirdetőtábláján is közzé kell tenni, és meg kell küldeni a felszámolónak, a hitelezői választmánynak, illetve a hitelezői képviselőnek. A végzés rendelkező részét a Cégközlöny honlapján két alkalommal, kettő napos időközökkel kell közzétenni és a második közzététel napján kell kézbesítettnek tekinteni. A közzététel tartalmazza, hogy a végzés teljes szövege a bíróságon átvehető, továbbá, hogy a végzés ellen benyújtott esetleges fellebbezéseket a fellebbezés bírósághoz érkezését követő öt munkanapon belül lehet a bíróságon megtekinteni, és a fellebbezés bírósághoz érkezését követő nyolc munkanapon belül lehet rá észrevételt benyújtani.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet szabályait azokban a felszámolási eljárásokban kell alkalmazni, amelyeknél a Cstv. 28. § (1) bekezdése szerinti végzés közzétételére e rendelet hatálybalépését követően kerül sor.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére