61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A központi költségvetés felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújt a települési önkormányzatoknak a mikro-, kis- és középvállalkozások számára biztosított iparűzési adókedvezmény miatti bevételkiesés támogatására.

2. § A támogatás alapja a Magyar Államkincstár által 2022. május 16-áig szolgáltatott - az ASP Adó szakrendszerben található, vagy interfészen keresztül az ASP adattárházba átadott -, 2022. május 10-ei dátumú adatsor (a továbbiakban: kieső iparűzési adóbevétel).

3. § (1) A támogatás összege a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési és kerületi önkormányzat esetében a kieső iparűzési adóbevétellel megegyező összeg.

(2) A támogatás összege a huszonötezer főnél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat esetében - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességtől függő mértékű összeg, amit a 2022. évi egy főre jutó iparűzési adóerő-képesség átlag - 67 622 forint/fő - figyelembevételével kell meghatározni úgy, hogy

a) a kieső iparűzési adóbevétel 100%-ának megfelelő összegű a támogatás, ha a település egy főre jutó iparűzési adóerő-képessége az átlag 70%-ánál kisebb,

b) a kieső iparűzési adóbevétel 75%-ának megfelelő összegű a támogatás, ha a település egy főre jutó iparűzési adóerő-képessége az átlagnál kisebb, de annak 70%-át meghaladja,

c) nem részesül támogatásban a települési önkormányzat, ha a település egy főre jutó iparűzési adóerő-képessége az átlagot meghaladja.

(3) A huszonötezer főnél nagyobb lakosságszámú fővárosi és kerületi önkormányzat nem részesül támogatásban.

(4) Az önkormányzatok lakosságszáma tekintetében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium - 2021. január 1-jei állapotnak megfelelő - adatait kell figyelembe venni.

4. § (1) A támogatást a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 4. 2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás cím terhére kell folyósítani két egyenlő részletben, legkésőbb 2022 júniusában és októberében.

(2) A támogatás folyósításáról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár gondoskodik. Az utalványozáshoz szükséges - a 3. §-ban foglaltaknak megfelelően számított - adatokat az államháztartásért felelős miniszter 2022. május 20-áig továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek.

5. § A támogatást a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 51/L. §-a szerinti vállalkozó által a 2022. évben végződő - a tevékenységét 2022. január 1-jét követően kezdő, naptári évtől eltérő üzleti évet választó mikro-, kis- és középvállalkozás esetében a 2022. évben kezdődő - adóévről benyújtott bevallás alapján, a 2023. október 10-ei napra vonatkozó adatok szerint kell elszámolni. Ha az elszámolt támogatás települési önkormányzatra összesített összege meghaladja a tárgyévben igénybe vett támogatás összegét, a települési önkormányzat a 2023. évben a két összeg különbözetének megfelelő kiegészítő támogatásra jogosult, ellenkező esetben a települési önkormányzatnak a két összeg különbözetének megfelelő összeget a központi költségvetés javára vissza kell fizetnie. A visszafizetési kötelezettséget a települési önkormányzat 2023. október 31-éig teljesíti.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2024. január 1-jén hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök