634/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 33. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A NEAK a (12)-(20) bekezdés szerint kiszámított díjat a teljesítést követő hónapban utalványozza, amelyből a szolgáltató éves szinten 10%-ot a gépjárműpark fejlesztésére köteles fordítani."

(2) A Kr. 33. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az elvégzett teljesítményekről a szolgáltató az arra rendszeresített országosan egységes informatikai program alkalmazásával, a NEAK honlapján közzétett adattartalommal jelentést küld a NEAK-nak a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig. A betegszállító szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló GPS műholdas navigációs rendszert működtető szolgáltató (a továbbiakban: GPS szolgáltató) a saját szerveréről, az elvégzett szállítások validitásának ellenőrzésére, a NEAK által előírt egységes adattartalommal jelentést küld a NEAK részére minden tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig. A teljesítmény-adatok tartalmazzák a finanszírozott gépkocsik azon GPS-adatait, amelyek alkalmasak a gépkocsi teljesítményének, napi futott kilométereinek ellenőrzésére. A GPS szolgáltató az OMSZ betegszállítás irányítása részére valós idejű betekintést biztosít az általa felügyelt betegszállító gépjárművek pillanatnyi helyzetének és mozgásának ellenőrzésére.

(9) A szolgáltató csak olyan teljesítményt jelenthet elszámolásra, amely a (8) bekezdés szerinti programban rögzítésre került, teljesítése megtörtént, és amelyre a beteg felvételének helyéről a betegszállító utalványon megjelölt érkezési helyére történő eljuttatásához - a közlekedési szabályok betartásával a lehetséges legrövidebb, a beteg egészségi állapotának figyelembevételével megválasztott útvonalon - feltétlenül szükség volt."

2. § A Kr. a következő 77/E. §-sal egészül ki:

"77/E. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 634/2022. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 33. §-ban foglaltakat a 2023. március havi, a 35. §-ban foglaltakat a 2022. november havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni."

3. § A Kr. 35. § (13) bekezdésében az "a 3700" szövegrész helyébe az "a 4700" szöveg lép.

4. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére