65/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 97/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Jogszabály, az Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés eltérő rendelkezésének hiányában a rendőri szerv szolgálati lőfegyvereinek és lőszereinek szolgálati célból történő külföldre vitelét - beleértve a más rendvédelmi szervtől vezényeltek személyi felszerelését képező lőfegyvernek és lőszernek a külföldre vitelét is -(a továbbiakban: kivitel)

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szerve,

b) a Nemzeti Védelmi Szolgálat vagy

c) a Terrorelhárítási Központ

vezetője írásban engedélyezi."

(2) A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 97/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés szerinti engedélyt a kivitellel érintett rendőri szerv vezetője adja ki."

2. § (1) A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 97/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Jogszabály, az Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés eltérő rendelkezésének hiányában a külföldi rendészeti feladatokat ellátó hatóság szolgálati lőfegyvereinek, lőszereinek szolgálati célból Magyarország területére történő behozatalát

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szerve,

b) a Nemzeti Védelmi Szolgálat vagy

c) a Terrorelhárítási Központ

vezetője írásban engedélyezi."

(2) A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 97/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés szerinti engedélyt annak a rendőri szervnek a vezetője adja ki, amely rendőri szerv feladatellátásához a külföldi rendészeti feladatokat ellátó hatóság magyarországi tevékenysége kapcsolódik."

3. § (1) A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 97/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Jogszabály, az Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés eltérő rendelkezésének hiányában a külföldi rendészeti feladatokat ellátó hatóság szolgálati lőfegyvereinek, lőszereinek Magyarország területén történő átszállítását

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szerve,

b) a Nemzeti Védelmi Szolgálat vagy

c) a Terrorelhárítási Központ

vezetője írásban engedélyezi."

(2) A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 97/C. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés szerinti engedélyt annak a rendőri szervnek a vezetője adja ki, amely rendőri szerv feladatellátásához a külföldi rendészeti feladatokat ellátó hatóság tevékenysége kapcsolódik."

4. § A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet

a) 97/B. § (2) bekezdésében az "(1) bekezdés" szövegrész helyébe az "(1a) bekezdés" szöveg,

b) 97/C. § (2) bekezdésében az "(1) bekezdés alapján" szövegrész helyébe az "(1a) bekezdés alapján" szöveg

lép.

5. § A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 71/A. alcíme a következő 97/F. §-sal egészül ki:

"97/F. § (1) Az Rtv. 62/A. §-ában meghatározott csapatok magyarországi tagja szolgálati lőfegyverének külföldre viteléről, illetve külföldi tagja szolgálati lőfegyverének Magyarország területére történő behozataláról és Magyarország területén történő átszállításáról az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vezetője igazolást állít ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolásra a 97/D. § és a 97/E. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell."

6. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter