6/2022. (IX. 17.) PM rendelet

a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés e) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 78/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha sem a forgalmazó, sem a forgalmazási engedéllyel érintett pénztárgép AEE gyártója nem kezdeményezi az e § szerinti eljárásokat, vagy ha a Kormányhivatal a forgalmazási engedély módosítása iránti kérelmet elutasítja, a Kormányhivatal a Mód. rendelet előírásainak meg nem felelő pénztárgépek forgalmazási engedélyét visszavonja. A visszavont forgalmazási engedély véglegessé válását követően a Kormányhivatal haladéktalanul közleményt ad ki a visszavont forgalmazási engedély számáról és a visszavont forgalmazási engedéllyel érintett pénztárgép típusáról. A Kormányhivatal és az állami adó- és vámhatóság honlapján közzéteszi a visszavont forgalmazási engedély számát és a visszavont forgalmazási engedéllyel érintett pénztárgép típusát. Az e bekezdés szerint visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgép az üzemeltető döntése alapján a pénztárgép használatból történő kivonásáig vagy a pénztárgép javíthatatlanságának a 42. § (5) bekezdése szerint történő megállapításáig üzemeltethető."

2. § Az R. 78/A. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Az (5) bekezdésben foglaltakat azon, a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról szóló 6/2022. (IX. 17.) PM rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet 2.) hatálybalépésének napján üzemelő pénztárgépek esetén is alkalmazni kell, amelyekre vonatkozóan a forgalmazási engedélyt a Kormányhivatal az (5) bekezdés alapján a Mód. rendelet 2. hatálybalépését megelőzően visszavonta."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Varga Mihály s. k.,

pénzügyminiszter